Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ بهمن ۶, دوشنبه

دموکراسی در اسارت خرافات دین در هر کجا ی این دنیا بوی از دین و مذهب وجود داشته باشد آزادی معنا و مفهومی ندارد چرا چون دین و مذهب به وجود دموکراسی لطمه وارد میکند.دموکراسی در اسارت خرافات دین
در هر کجا ی این دنیا بوی از دین و مذهب وجود داشته باشد آزادی معنا و مفهومی ندارد چرا چون دین و مذهب به وجود دموکراسی لطمه وارد میکند.

دموکراسی در اسارت جهل و خرافات دین

دین ضد تمامی آزادیهای اساسی و آزادیهای فردی میباشد دین جهل و خرافات است
امروز دین و مذهب به یک ابزار خطرناک تبدیل شده است برای بر هم زدن آرامش انسانها و جلو گیری از پیشرفت و ترقی انسانها میشود دینداران و پیروان دین با چماغ جواب هر انتقادی را میدهند و دستور جهاد صادر میکنند علیه روشنفکران در جامعه.
و فرمان قتل میدهند میخواهند با این رفتار دهن منتقد را به بندند و نفس آزادی را خفه کنند.
وابستگی بیش از حد به دین باعث بی ثباتی جامعه میشود و انسانهای که وبستگی بیش از حد به دین میشوند دچار جنون حاد نیز میشوند.
در هر جایی که دین باشد دموکراسی برقرار نمیشود در هر قوانینی دین نقش داشته باشد آن قانون را نمیتوان اسمش گذاشت قانون چرا چون نقش مخرب دین در آن نمایان میباشد و حرف اول را میزند.
در هر جای که دین حرف اول را بزند از آزادی خبری نخواهند شد و آزادی علم و دانش روز میخواهد و فهم و درک افرادی که دین دارند درک ندارند فهم واقعبینی ندارند در عمق خیال گرفتارند کسانی که گرفتار خیال میشوند خطرناک میشوند جامعه ستیز میشوند و آزادی ستیز چرا چون دین بر مبنایی جهل و خرافات بنا شده است و جهل و خرافات در جای رشد میکند که آگاهی و علوم کافی وجود نداشته باشد و آموزش و پرورش سالم در آن جامعه وجود نداشته باشد مثل جامعه ایران.
در هر علومی که روح مطرح باشد علم نیست چرا چون ما چیزی نداریم به نام روح ما فقط ماده داریم روح چیزی ساختگیست و وجود خارجی ندارد.دین جهل است و دین پاییه خرافات است.
روح بهشت اینها خیالی بیش نیستند ودروغی ساختگی دست درست انسانهای خیالپراز هستند نباید به چیزیهای خیالی و پوشالی دل بست و یا خود را اسیر کرد و وابسته شد. خیلیها امروز در جامعه دین زده خاورمیانه تحت نام رفتن به بهشت خود را منفجر میکنند و یا دشمن را سر میبرند و شعار الله اکبر سر میدهند و خوشحالند که یک بی دین را کشته اند و فرمان خدا را به جا آورده اند این همه فرمان برای قتل انسانها از سویی قرآن صادر میشود و صادر شده است برای نمونه آیات الانفال که ملت کرد را زیر نام آن آیه قتلعام نمودند باید مثل نمونه در باره اش حرف به میان آورد. 
آنهایکه شخص پرستن باز اسیر شخص پرستی هستند و آنهایکه مذهبی هستند باز اسیر بی چند و چون خیالی باطل شده اند و آنهایکه خود را اسیر نژاد پرستی میکنند و نژادخویش را از دیگری برتر میبنند باز اسیر جنون نژاد پرستی شده اند.

با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر