Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

ما انسانها از اعضای یکدیگریم و از یک گوهریم بنابر این نیازمند به کمک یکدیگریم


موضوع

ما انسانها از اعضای یکدیگریم و از یک گوهریم بنابر این نیازمند به کمک یکدیگریم

انسانها از یک گوهرند بنابر این نیازمند به کمک یکدیگرند در هر کجای این کره خاکی که باشند حق کمک طلبیدن برای رهایی از شر نظامهای فاشیستی و دیکتاتوری این حق را هم دارند که از نیروهای آزادیخواه چند ملیتی کمک نظامی بطلیند.

سران رژیم ایران بطور خیلی حیرت انگیزی شوکه شده اند آنها با وضوح دیدند که نیروهای آزادیبخش لیبی به سرعتی خیلی زیاد و در مدت کوتاهی کشور لیبی را آزاد ساختند و پایتخت لیبی بدست انقلابیون افتاد و سران رژیم هم به تلاش برای بدست آوردن موشکهای دوبرد و درست کردن کلاهکهای بیولوژیکی هستند قرار است علی اکبر صالحی به کره شمالی سفر کند دلیل این هم واضح و روشن میباشد آخوندها از وضعیت خودشان بیشتر از همه آگاه هستند ریختن خون جوانان کشتارهای وحشیانه در ایران شکنجه اعدام تجاوز و کشتار دستجمعی بیش از 37000 هزار نفر در یک روز سلب آزادی از مردم چه از راه انترنتی و چه از نظر نگاه ماهواره ای جمع آوری دیشهای ماهواره ی که با پول کلانی توسط ملت خریداری میشوند و ضربه اقتصادی و مالی به مردم ضررو زیان به اموال مردم بیدافع اینها همه روزی باید باز پس گرفته بشوند و در اذهان عموم ثبت شده است و ملت دیگر حوصله اشان به سر آمده و جامعه ایران شدیدا ملتهب است و هر لحظه احتمال منفجر شدنش وجود دارد

وقتیکه در این مملکتی که جانورانی انسانکش حاکمند من در چهارچوب زندگی خصوصی خودم آزادیم را سلب شده است و حق استفاده آزادانه از یک دیش ماهواره ای ندارم پس خائن و خیانتکار همانای هستند که این آزادی از من سلب نموده اند بنابر این اگر ما ملت ایران از نیروهای ناتو و نیروهای آمریکای تقاضای کمک کنیم این خیانت به کشور محسوب نمیشود این حق طبیعی هر ملتی میباشد که توسط حاکمان و ظالمان مورد ظلم و ستم واقع میشوند بنابر این این یک حق طبیعی من انسان میباشد که از همنوعانم کمک بطلبم تا توسط نیروی هوایی این کشورهای دموکرات و آزاد مراکز نظامی و انتظامی رژیم جنایتکار حاکم بر مملکتم درهم بکوند تا راه خوش کنند برای اعتراضات مردمی و سرنگونی ظالمان حاکم بر این مملکت.

هر روز این ظالمان حاکم به کرامت انسانی انسانهای ساکن این سرزمین اهانت و توهین میکنند شخصیت دگر اندیشان درهم میکوبند و خرد میکنند شکنجه میکنند اعدام میکنند بنابر این خائن همینهای هستند که بر این مملکت حاکمند نه من انسان که فقط و فقط از همنوعانم کمک میطلبم برای رهای از چنگال ظالمان حاکم بر مملکتم.

بنابر این حاکمان وحشی برخورد ظالمانه و خصمانه ای با من انسان میکنند به کرامتم و حیثیتم و آزادی انسانهای این مملکت بی حرمتی و هتاکی میشود بنابر این من بی سلاح من انسان نیازمند به کمک دیگران دارم چرا چون آد مکشان بطور بی رحمانه ای با من انسان برخورد میکنند میکشند شکنجه میکنند تجاوز میکنند شخصیت انسانی انسانهای این مملکت را درهم میشکنند بنابر این من هم حق دارم انسانم از جامعه بین المللی تقاضای کمک کنم آنها مسلح هستند جواب هر گفته ای که بگوید آزادی گلوله میباشد بر سینه انسانهای این مملکت بنابر این ملت ایران آغوشش باز میباشد برای نیروهای چند ملیتی برای سرنگونی رژیم دردمنش آخوندی.

ظالمان حق آزادیهای اساسی و اولیه از من انسان سلب میکنند من در این خاک در محیط خانوادگی خویش بیگانه هستم در زندگی خصوصیم دخالت میکنند در نیمه شب به خانها حمله میکنند و به درون خانه میریزند آرامش بچه ها را درهم میشکنند و هیچ آرامشی نداریم در زندگی خصوصی ملت دخالت میکنند به درون خانه ها میریزند و من حق دارم از کشورهای آزاد و دموکرات کمک به طلبم برای سرنگونی چنین حاکمانی ستگر و ظالم دقیقا مثل ملت لیبی ملت ایران باید از ملت لیبی درس بگیرند و باید گروهای سیاسی خارج کشور با نیروهای چند ملیتی هماهنگی بکنند تا طرح لیبی در ایران به اجرا در بیاید البته این طرح روی میز میباشد کشور لیبی توسط هیچ نیروی خارجی اشغال نشده است فقط کمک شده اند برای رسیدن به آزادی بنابر این ملت عزیز ایران هم بر اساس سیاست و رفتارهای که در لیبی صورت گرفته عمل کنند.

بیگانه در تهران حاکمند ضد ملی و ضد آزادی در تهران حاکمند..

دوستانی که وطن پرستانه خیالپردازانه فکر میکنند که نباید نیروهای خارجی در امور داخلی ایران دخالت کنند خود خائن هستند چرا چون کسانی که بر این مملکت حاکمند بیرحمانه میکشند شکنجه میکنند تجاوز میکنند اعدام میکنند بیرحمانه به مال و اموال ملت ضرر میرسانند بنابر این درخواست ملت ایران از یک نیروی خارجی خائن محسوب نمیشود بلکه این یک حق مسلم هر انسانی میباشد که از همنوعانش کمک بطلبد بنابر بر این خائن و خیانتکار آن کسانی هستند که با این جنایتکاران همکاری میکنند و ملت را میکشند و جوانان را اعدام میکنند و یا معتاد به موادمخدر میکنند بنابر این اگر من انسان از انسانهای آمریکایی کمک بطلبم برای بمباران مراکز نیروهای سرکوبگر رژیم حاکم به مملکتم و به ملتم خیانت نکرده ام بلکه از همنوعانم کمک طلبیده ام تا از چنگال درنده ترین و وحشیترین نظام فاشیستی رها بشوم کمک طلبیدن یک حق طبیعی هر ملت و هر انسان آزاده ای میباشد.

من یک انسان هستم این جهان وطن من میباشد در هر کجای این جهان بخواهم سکونت میکنم با همنوعانم زندگی میکنم بنابر این حق هم دارم در صورتی مورد ظلم و ستم قرار گرفتم از همنوعانم کمک بطلبم.

با تشکر ساموئیل کرماشانی 28/8/2011
////////////////
تاراج اموال خصوصی ملت توسط ظالمان حاکم بر ملت ایران


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر