Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ آبان ۲۰, جمعه

من از طرف خودم از صمیم قلب جشن فرخنده خاونکار به مردم عزیز یارسانی تبریک میگویم
و هجر وهجران و دیدار قسم
و باخ و چمن و. گلزار قسم

شم سوزان و گریانم پی تو
و پرده ی پندار بی قرار قسم 
بی تو ویلانم راهان گم کرده م

و اوج غرور شاخسار قسم
تا دیورم و لید راضیم و مردن
ودلواپسی دو دلدار قسم
گیان شیرینم فدای سرد کم
و موج زلفانو چتر یار قسم
تو یار ویاور تو گشت کسمی 
وعهد و پیمان و قرار قسم
پروانه ی شم سوز بی سر وبی پام
ولحظه ی دیدار سر دیارقسم
سر سرگردان هامه دنیاوه
وناز نسیم سای نسار قسم
حیدر امیدی فقط ها لای تو
و عرش و فرش کردگار قسمسینه م پر درده.روانم ناشاد
دل بی کینه رنجم داسه باد
غارت کردیه روح و روانم
جور گناکاران لنگه زوانم
بگر زندانی محکوم و کارم
هزار بلای بد کرده دچارم
دمم گرده مشت بسا دس و پام
بگر غارتگر کار ناروام
بیمسه غلام دل بی کردار
ای مشت دله بیسه صد خروار
توخیال نکه دار بی برم
و دسی صد جور خری ها سرم
وینه ی دس بسته ی دیوانه خانه
عالم سراسر ارام زندانه
و ناو مال خوم غیر بردم و زور
وجاخ پدر من کردمه کور
برگشتی هاکو مر و خاک گور
حاصلی هاکو وصلت ناجور
پرس جو بکن مردم در جهان
دل سینه ی کام کس نگرده نیشان
جور گول بی آو سال بی واران
حیدر آواره س و گوشه ی شاران
شعر:محمد حیدر
عید خاوندکار عید کوردی بر ملت کرد بخصوص به مردم یارسان مبارک باد
 بیستم آبان ماه عید خاوندکار، عید بزرگ مردم یارسان و عید ملت کرد به همه ملت کرد بخصوص مردم یارسان در سر جهان تبریک می گوئیم. امیدواریم عید خاوندکار سال آینده شاهد آزادی و بر پائی جشن بزرگ ملت کرد در دالاهو و در مقبره بزرگان این آیئن کوردی و و نشتمان پرور باشیم
ملت یارسان اصیلترین مردمان این مرز بومند بنابر این بیاید از بزرگان یارسان درس صلح دوستی اتحاد همبستگی و انسانیت را بیاموزید.

مردم یارسان چون کرد اصیل و اصالت پاکی نیکی و نیستی و ردا دارند همیشه کلید صلح دوستی و اتحاد و همبستگی بوده اند و همیشه کلید برادری و برابری بوده اندما بعد از اتحاد دوجریان سیاسی یارسانی دیدیم که این کلید دوباره زنده شده است و چند سازمان دیگر کردستانی از این تجربه پربها یارسانی می آموزند و رو به اتحاد گام برمیدارند این هم برگه ی زرین دیگریست در تاریخ این ملت عزیز و این ملت اصیل و این مردمان پاک و این مردمان انسان دوست یارسان میرساند بیاید بیاموزید اتحاد و همبستگی از بزرگان یارسان. و این اسم مقدس یارسان باید در کتاب اوستا کتاب زرتشت یافت که یارسان یعنی دوستان بزرگان یار به معنی دوست و رفیق سان بعنوان بزرگان یعنی این ملت ریشه ی بزرگان و پادشاهان دارند بنابر این باید ما در باره این ملت پاک این مردمان اصیل دست به تحقیق بزنیم و از رفتار و عملکرد بزرگان خویش بیاموزیم چطور باید با هم اتحاد و همبستگی داشته باشیم.

اگر هم به تاریخ بنگرید کوروش کبیر در باره یارسان چنین کلماتی بر زبان آورده است داریوش بزرگ و ساسانیان همه را اگر تاریخشان اگر نوشتهایشان را مورد بررسی قرار بدهید همه ار طایفه ی سان همان بزرگان نیکرفتاران کلماتی بر زبان اورده اند.

و این را نباید فراموش کنیم آئین یاری برای ماندگاری هویت ملی کرد نقش برجسته ی بازی نموده است هنوز هم هنوز گفتها و قصه های شیرین بهلول دانا در سرتاسر کردستان بر سر زبانها میباشد که کلمات پر بها بهلول دانا توام با احساسات ملی و هویتی میباشد و هرزمان اسم این مرد بزرگ بر سر زبانها جاری میشود هویت ملی کرد دوباره در وجود آن فردی که به یاد این کلمات گرانبها بهلول دانا می افتد زنده میشود به به فرد کرد قوت میبخشد که برای هویت خویش کوشش و دست به عمل بشود یعنی یارسان کلید زنده نگهداشتن هویت ملی و میهنی کردستان بوده و میباشد.
برای نمونه کلمه گوران و یا طوایف گوران تمامی بزرگانی که امروز خیلی از ملتهای جهان بهشون افتخار میکنند گوران و از همین ملت یارسان بوده اند کریمخان زند نادرشاه افشار همان کوروش کبیر که سمبل بزرگیست در خاورمیانه خود نیز گوران بوده دوستان این را در نظر داشته باشند خود حاکمان حکمرانان ماد گوران بوده اند یعنی کیقوباد در یک نوشته که در کتابخانه ملی عراق قرار دارد میگوید کیسل کنید نیروی گوران برهم زنید آشور دشمن سرزمین و مردم گوران وقتیکه امپراطوری آشوری را سرنگون میکند و یک حکومت دست نشانده خود را در بابل تاسیس میکند حکومت جدید بابل موظف است سالانه به کی قوباد مالیات بدهد. ساسانیان گوران بوده اند داریوش برزرگ خودش نیز از همین ملت بوده است.
برای نمونه در زمان شمشیر بدستان اسلام به کردستان حمله ور شدند و خیلیها قتلعام کردند ملت یارسان در برابرشان ایستادند و هنو ز هم هنوز تسلیم شمشیر بدستان بی رحم بی فرهنگ نشدند و بر آئین ملی و میهنی خو دهمان آئین پاک کردی میباشد باقی ماندند و پایدار ماندند که حالا مایه ی افتخار ما است. و مردم یارسان در آن زمان خیلی از بزرگان را از دست دادند توسط سپاه خونخوار اسلام جان باختند.


اگر به پایتختها سفرهای داشته باشید و بخود زحمت بدهید سری به کتابخانه ها بزنید اصیل بودن ملت یارسان بیشتر برای شما نمایان و روشنتر میشود در چند سال پیش در یک سفر به هند سری به کتابخانه مرکزی نیودهلی زدم به یک کتاب کلفت تاریخی برخوردم که یک نویسنده شیرازی اصل آن را نوشته است که در باره سرزمین ثروتمند ایران یادداشتهای از خود بجا گذاشته است یکی از پربها ترین این نوشتها که من را تحت تاثیر قرار داد این است که مینویسد در صفحه 1112 همان کتاب آمده است من رفتم به دیار شیرین و فرهاد به شهری بنام کرمانشاهان از اصیل ترین ملت ماد. که این شخص در 1230 سال پیش به مناطق گوناگون ایران سفرهای کرده است و نوشتهای و خاطراتی از خود به جا گذاشته است با اسم مستعار کامبزیان فکر کنم اهل شیراز باشد به خاطر زرشتی بودنش قدرت گرفتن اسلام در ایران خیلی چیزهای گرانباه ملی و میهنی را با خود به هند برد تا در امان بماند. در همان صفحه نوشته است رفتم به دیار شیرین برخوردم با مردمانی از طایفه ی سان بسیار مهمان نواز مهربان وامانت دار و مهربان فکر کنم از همان طوایفی باشند که در کتاب مقدس زرتشت ذکر شده است بنام یارسان. در ادامه میگوید گر بگردی سرتاسر این سرزمینان نمیابی به مهربانی پاکی امانت داری این مردمان. اسم کتاب به این صورت است دیار شیرین و فرهاد سرزمین ماد.

من مطمئنم که اگر به این ملت صلح دوست این ملت پاک و این مردم اصیل اجازه میدادند که آزادانه کار بکنند و فعالیت بکنند حالا بجای اینکه سازمان ملل طرح صلح و ثبات را بریزد این ملت اصیل و پاک یارسانی از حقوقدانان سازمان ملل پیشی گرفته بودند مردم و ملت کرد باید به تاریخ خویش به اندیشند و از این تفکر اصیل و این تفکر پاک را مورد بررسی قرار بدهند و از این تفکر بیاموزند یاد بگیرند چطور باید به اتحاد و همبستگی بریسند.

و در این باره مردم یارسان باید افتخار کنند که دارایی چنین خصلتی پاک انسانوار بزرگ و نیک هستند مردم یارسان مردمانی اصیل و پاک هستند که از اصالت و پاکی ملی و میهنی خویش بیرون نرفته اند و بر این اصل باقی مانده اند بسا جای افتخار است چرا چون این اصالت همان اصالت بشریت 
است همان اصالت انسانیت است که ما در دنیا در رفتار و کردار انساندوستان میبینیم و مشاهده میکنیم.
کاوه آهنگر هم از همین مردمان نیکوار است .

عید خاونکار نیز از اصالت این ملت میباشد البته عید خاونکار متعلق به سرتاسر ملت کرد میباشد لاکن متاسفانه چون فرهنگهای بیگانه بر بخشی از این ملت تاثیر گذاشته است بخوبی درک این را ندارند که اصیلترین آئینی که ائین ماندگاری هویت ملی کرد میباشد آئین یاری یارسان میباشد.

اما در این باره میخواهم به دوستان و یارانی که رفته اند فرهنگ خشونتبار دیگران را پذیرفته اند و تنها اسکلتشان هیکلشان کرد میباشد اما در درون و ناخ آنها بنگرید هیج اصالتی از این مرز و بوم پیدا نمیکنید چرا چون اگر یک عرب لباس کردی به پوشد فط لباسهایش کردی میباشد اما روح و وران ایشان از یم تفکر دیکر و از یک ملت و مردمانی دیگر است.

ادامه دارد این بخش 1 میباشد.
عید خاونکار بر ملت کرد و بخصوص مردم عزیز یارسان مبارک و تبریک میگویم
با تشکر ساموئیل کرماشانی 12/11/2011 برابر با 1/1/736 سلطانی
 — 


من از طرف خودم از صمیم قلب جشن فرخنده خاونکار به مردم عزیز یارسانی تبریک میگویم
بلاشک جشن خاونکار یکی از اصیلترین جشنهای کردی میباشد و این جشن فرخنده  این ایام شاد به مردم عزیز یارسان و به تمامی ملت کرد تبریک میگویم و آرزوی روزی خوش و شاد برای مردم عزیز یارسان آرزومندم.
و باز این عید بزرگ ملی و میهنی به دست اندرکاران  سایت جنبش دموکراتیک یارسان و سایت سازمان یاریکورد تبریک میگویم و آرزوی روزی شاد ایامی خوش و خرم برای این عزیزان آرزومیکنم.
با تشکر ساموئیل کرماشانی 11/11/2011
//////////////////////////////////////


(شێر فولکوریک)

ئاو سەر سەراوێ، ئاو سەر سەراوێ
یە رووژ راگەم کەفت، ئاو سەر سەراوێ

دیم ک نیشتگە تەرک تەراوێ
کونە پڕ مەکەی باوان خراوێ

کونە پڕ مەکەی لە دەلیای بێ پەی
پەنجە شمشاڵی قامەت وێنەی نەی

پەنجەی شمشاڵی مەژەن وە ئاودا
وە سەر مەکیشا خەیاتەی خاودا

دڵ نامە گیان سڵامش کەردەم
باڵ چەو هێزدا خوەم رووح سپەردەم

باڵ چەو هێزدا لێو بە خەنەوە
ئەلەیکم وە بان دیدە سەنەوە

واتم تکی ئاو بییە پێم وە دەس و جامت
ئسمت سەنگینەو نازانم نامت

وات جامێ ئاو دەمە پێت وە دەس وە دڵ
ئەسڵم بەگزایەو ناوم سەمەنگوڵ

واتم سەمەنگوڵ دەم نوقڵ و نەوات
وەلات چووی بچم من وە بێ مرات

وات هەزاران چووی تو وەی داخەو مردەن
هوویچکام پەڕەی گوڵ لە لام نەوەردەن

ئەر خەوەر بییەم وە قەوم و کاران
وە تێخ ئاودار پارەت مەکەران

واتم وە تێخ مەکوشەم زامم دیارەن
خەڵکان مەواچان یە گونا کارەن

تاڵێ لەو زوڵفە بنە وە گەردەن
تا باچان وە هوکم ئلاهی مردەن

وات هەفت برا دێرم چووی سێف خونسار
یە داڵگ دێرم چووی هەڵوویچەی دار

یە باوگ دێرم لایق وە خانی
لەکەی رووی سییە ناخەمە شانێ

واتم سەمەنگوڵ شوون باوانت هەزار هەزار بوو
هەر هەزارەگەی رووی وە مەزار بوو

وات‌ها جوان! مەکە نووڕ باوانم
وە دیدە کوور بیت دەس گریە داوانم

واتم سەمەنگوڵ شوون باوانت وە چەپەی نەی بوو
ئاگر بچووە لێ، شەماڵ لە پەی بوو

وات‌ها جوان! مەکە نووڕ باوانم
لە دیدە کوور بیت دەس گریە داوانم

واتم سەمەنگوڵ شوون باوانت وە چەپەی سەنگ بوو
هەر لە میلکانێ یەکیێ گوم بوو

وات‌ها جوان! مەکە نووڕ باوانم
لە دیدە کور بیت دەس گریە داوانم

واتم ماشتەی سوویریەگەت وەر وێڵت بوو
لە پرس براگەت گەشت گیڵت بوو

وات‌ها جوان مەکە نووڕ باوانم
ئاخر مەگری دەس وە داوانم

ئەر دووس هەزار بوو هەر خوەت یارمی
ئەوەڵ نەو نەچیر نەو شکارمی

واتم سەمەنگوڵ هەرچێ من وەتم گشتێ دروو بوو
یەکیگێ راس نەو، گشتێ چروو بوو.


--------------------------------

اعتراض سازمان های دفاع از حقوق پناهجویان به بازداشت آنها


تعداد قابل ملاحظه ای از پناهجویان از جمله از کشورهای  ایران، افغانستان و عراق در بازداشتگاه کمپ های پناهندگی در سوئد بسر می برند. برای نمونه می توان به علی منصوری اشاره کرد که ۹۰ روز از بازداشت او در بازداشتگاه موقت کمپ مرشتا درشمال استکهلم می گذرد. در اعتراض به نگهداری او دراین بازداشتگاه، از جمله تظاهراتی در روز چهارشنبه در برابر اداره ی مهاجرت در اوپسالا و سپس دربرابر این بازداشتگاه برگزار شد. دراین تظاهرات از جمله از فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی وAsylrörelse جنبش پناهجوئی، شرکت داشتند. گفتگویی داریم با ابی خطائی از شرکت کنندگان در تظاهرات دربرابر اداره ی مهاجرت در اوپسالا و فوژان فرامرزی دربرابربازداشتگاه مرشتا و همچنین با علی منصوری درمحل بازداشتگاه که به زودی و پس از رفع اشکال فنی، دراینجا خواهیدشنید.


/////////////////////////////////
اینجا عکسهای زیر انسانها را غمزده میکند
 اینجا نه ایران است و نه عزبستان سعودی و یا کشورهای عقبمانده زن ستیز اینجا سوئد است کشوری که ادعای دموکراسی و امنیت اجتماعی میکند خود عکس پاسخ خیلی از سئوالهای دوستان میدهد

-----------------------------من از زمانی بچگی احسان سمبل مقاومت و ایستادگی را خوب میشناسم این خصلت ما کرمانشاهیها است که بدون ریا بدون هیچ انتظاری و پاداشی صادقانه عمل میکنیم و صادقانه آنچه قابل قبول است قبول میکنیم و آنچه قابل قبول نیست صادقانه رد میکنیم صداقت اصل و اصول ما کرمانشاهی ها میباشد
اما متاسفانه بعضی افراد و احزاب تمامیت خواه همیشه به صداقتهای ما شک داشته اند و دلیل شک داشتن این آقایان رون و روشن است که هم از نظر سوادشون ار فرد کرمانشاهی کمتر بوده اند و هم به خاطر لهجه و جغرافیای همیشه احزاب سیاسی کرد در سطح یک شعار نباشد در عمل خیلی از جوانان ما را در منطقه با درست نمودن اتهامات جاسوس خود ساخته از بین بردند نمونه زیاد است همان نامه آخیر احسان که به برادرش داده است و در آن درد دل نموده است گویایی یک ترادجیای بی اعتمادی از سوی رهبران احزاب چه چپنما و چه دموکراتیک خواه که یک شعار توخالی بیش نیست نمایان میکند همین که ما کرمانشاهی ها صادقانه نظرات خویش را بیان میکنیم بعضی اوقات توسط سران احزاب همان رفتاری که توسط رژیمهای اشغالگر با ملت کرمانشاه میشود انجام داده اند نمونه زیاد است.

با تشکر ساموئیل کرماشانی 12/11/2011

////////////////////////////////////


متاسفانه بخش بزرگی از این رنج نامه توسط گروه های که منتشرش نموده اند سانسور شده است بخش اصلی این رنجنامه در دست من میباشد که توسط دوستان از داخل از برادرش گرفته اند از امیر برادر احسان که یک ماه پیش از اعدامش در یک ملاقات با امیر به ایشان داده بود در این دیدار در باره بی اعتمادی کومه له نسبت به شخص احسان و کنترلهای پی در پی حتا روزی بازمیگردد که میبیند که زیر سریش را پاره نموده اند در جا شک میکند و به مسئولش خبر میدهد مسئولش خطا به احسان میگوید شما بیمار هستید این فکرها ی شما میکنید درست نیست یک روز بعد احسان با مدرک کافی به ایشان نشان میدهد زبان مسئول لال میشود و میگوید بله کرمانشاهی ها قابل اعتماد نیستند برای ما .در آن نامه که به امیر داده است بحث از بی اعتمادی سران کومه له به شخص احسان میکند که هر روز ایشان را زیر ذره بین کنترل قرار داده بودند بخاطر اینکه کرمانشاهیی بوده است در زمان رهبری آقای مهتدی و در آن نامه که در روزهای آینده میخواهم با دریافت اجازه از سوی کسی که نامه را برای بنده از داخل آورده است که خودش نسبت خانوادگی نزدیکی با احسان شهید ایستادگی و مقاومت دارند منتشرش میکنم در این نامه خطا به امیر برادرش میگوید امیر جان من دیگر در میان شما نخواهم بود اما این نامه بعنوان یادگار برای همیشه پیش خودت باشد و به علی جان هم بدهید چیزهای هست انسان نمیتواند درباره اش بی تفاوت باشد آنهم بی اعتمادی کردها نسبت به یکدیگر است و لو دادن یکدیگر بخاطر رقابتهای حزبی و دستجاتی در منطقه وقتیکه به داخل کشور بازگشتم تصمیم گرفتم که به حزب حیات آزاد کردستان پژاک به پیوندم حقیقتا نمیخواستم به دوستانم به یارانم دروغ بگویم من هم این قضیه را با یکی از دوستانم که هم اکنون به اوردگاهای کومه له سالم باز گشته است (نامش آمده است لاکن تا دریافت اجازه نام این شخص منتشر نمیشود) درمیان گذاشتم و روزی در تپه ی در نزدیکی شهر کامیاران با ایشان نشستیم و بهش گفتم من از امروز تصمیم گرفته ام به پژاک به پیوندم خیلی عصبانی شد دست به بدگویی علیه پژاک زد بعدش گفتم مگر پژاک کرد نیستند مگر برای یک کردستان آزاد مبارزه نمیکنند چرا بهت برخورد مگر میشه تا ابد کسی پیرو یک تفکر باشد؟ خلاصه طرف ساکت شد لاکن من دلیل این حرف با دستگیریم با هم ربط میدهم که من قربانی رقابتهای حزبی شدم و من را لو دادند و روز بعد یعنی 20 ساعت بعد از اینکه این بحث را با دوستان در میان گذاشتم توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدم و هم اکنون زیر تیغ اعدام قرار گرفته ام امیدوارم از کارهای که دوستان انجام داده اند 

پیشمان بشوند و این بار آخرشان باشد.

این تازه بخشیست از درد دل احسان در یک نامه خصوصی برای برادرش.اسرائیل رسماً از جامعه جهانی خواست جلوی تولید اتمی ایران را بگیرد
گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل دفتر نخست وزیری اسرائیل سرانجام به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که در آن آمده بود حکومت ایران قصد دارد بمب اتمی و کلاهک اتمی بسازد، واکنش نشان داد و اعلام کرد: گزارش آژانس تردیدهای اسرائیل و جامعه بین المللی را تأیید می کند که بارها گفته اند ایران در صدد تولید بمب اتمی است و اکنون جامعه بین المللی وظیفه دارد جلوی ساخت بمب اتمی از سوی ایران را که برای خاورمیانه و جهان خطرناک است، بگیرد.
ر گزارش آژانس، این نهاد بین المللی ابراز "نگرانی جدی" کرد از اینکه حکومت ایران در پی دست یافتن به سلاح اتمی باشد. این نخستین بار است که آژانس بین المللی انرژی اتمی، به صورت رسمی تأیید می کند که برنامه اتمی ایران جنبه نظامی دارد.
بنا بر گزارش های رسانه های اسرائیل، هفته آینده دو تن از مقامات بلندپایه آمریکایی به اسرائیل خواهند آمد تا در زمینه تحریم های جدید علیه حکومت اسلامی با دولتمردان اسرائیل رایزنی کنند.
از آنجا که دولت های روسیه و چین با تشدید تحریم علیه حکومت ایران مخالفت می ورزند، مقامات اسرائیلی ارزیابی می کنند که شورای امنیت با دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران موافقت نخواهد کرد.
ایالات متحده اعلام داشت در پی بررسی پیرامون راه هایی برای شدیدتر کردن فشار بر حکومت اسلامی ایران در پی انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی است. کنگره ایالات متحده نیز خواهان آن شده که تحریم ها علیه حکومت ایران تشدید شود و به گفته ناظران، اکنون همه نگاه ها به پرزیدنت باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا دوخته شده است تا ببینند که او در برابر این گزارش به چه اقداماتی در برابر برنامه های  اتمی ایران دست می زند.
---------------
جروزالم پست: همه اعراب موافق حمله نظامی به ایران هستند
پادشاه عربستان به آمریکا: "سر افعی در تهران را بکوبید"
گزارش بخش فارسی رادیو اسرائیل در حالی که به دلیل رویدادهای موسوم به "بهار عربی" و ناآرامی ها در کشورهای عرب، این کشورها هنوز واکنش رسمی به گزارش اخیر آژانس نشان نداده اند، گزارش های منتشر شده توسط وبسایت افشاگر "ویکی لیکس" در یک سال گذشته نشان می دهد که یک "توافق نسبی" میان اعراب وجود دارد که برای بازداشتن حکومت ایران از دستیابی به سلاح اتمی، باید به گزینه نظامی متوسل شد.
براساس این گزارش ها که همگی از میان اسناد و مکاتبات محرمانه وزارت خارجه آمریکا به بیرون درز کرد، پادشاه عربستان سعودی، ملک عبدالله بن عبدالعزیز، در دیداری با سران آمریکا، به آنها توصیه کرده بود به ایران حمله کنند.
پادشاه عربستان، جمهوری اسلامی را "سر افعی ترور" توصیف کرده و خواهان "قطع" آن شده بود.
رییس سابق سنای اردن، آقای زید الرفاعی نیز هشدار داده بود که غرب یا باید به حکومت ایران حمله نظامی کند و یا با ایران مجهز به بمب اتمی کنار آید.
در میان امیرنشین های حوزه خلیج فارس نیز، حاکمان عمان، قطر و امارات عربی متحده، همگی موافق حمله به ایران هستند- موضعی که در آن، امیر بحرین نیز با آنها اشتراک نظر داشت.
روزنامه اسرائیلی "جروزالم پست" که چهارشنبه به مناسبت ارائه گزارش آژانس به شورای حکام چکیده ای از مدارک "ویکی لیکس" را منتشر کرد، نوشت همه کشورهای عرب موافق حمله نظامی به ایران، حتی از سوی اسرائیل هستند ولی هیچیک نمی خواهند نخستین کشوری باشند که به اسرائیل مجوز دهند از فضای آسمان آنها برای حمله به ایران استفاده کند.
"جروزالم پست" با اشاره به فضای کشورهای عرب پیش از حمله نیروهای ائتلاف به عراق نوشت: «در صورتی که هم اکنون نیز تصمیمی برای حمله به ایران گرفته شود، نهایتاً کشورهای عرب با آن موافقت خواهند کرد».
--------------------------------
بشار اسد، شریک خامنه ای، به جنایت علیه بشریت متهم شددید‌ه‌بان حقوق بشر سوریه را به جنایت علیه بشریت متهم کرد


سازمان دیده بان حقوق بشر کشتار مخالفان توسط حکومت بشار اسد را مصداق جنایت علیه بشریت و مستلزم پیگرد بین‌المللی اعلام کرد. به گزارش رادیو آلمان ،این سازمان بین‌المللی با اشاره به کشتار دست‌کم ۷۰۰ نفر در شهر حمص توسط نیروهای دولتی سوریه، بازداشت صدها تن دیگر و شکنجه آنها رفتار حکومت سوریه را را جنایت علیه بشریت دانست. حکومت بشار اسد باو‌جود توافق با اتحادیه عرب مبنی بر توقف عملیات نظامی علیه مخالفان، شهر حمص یکی از پایگاه‌های مخالفان خود را زیر آتش گلوله‌های تانک گرفته است و به کشتار معترضان ادامه می‌د‌هد. دیده‌بان حقوق بشر از اتحادیه عرب خواست عضویت سوریه را در این اتحادیه لغو و از شورای امنیت سازمان ملل برای اقدام علیه حکومت این کشور حمایت کند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر