Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ مرداد ۳۰, یکشنبه

موضوع تفسیر سیاسی و رویدادهای منطقه ملتهب شده جامعه بیمار با سران بیمار خاورمیانه. که دشمن آزادی و دشمن بشریت هستند. با قلم ساموئیل کرماشانی 004672030


موضوع تفسیر سیاسی و رویدادهای منطقه ملتهب شده جامعه بیمار با سران بیمار خاورمیانه.

که دشمن آزادی و دشمن بشریت هستند.

با قلم ساموئیل کرماشانی 0046720303668

Samuel.ku35@gmail.com

در ماه گذشته ما شاهد ترافیک دیپلماتیک میان رژیم ایران و رژیم دوبام و هوایی نژادپرست ترکیه بودیم و دولت ترک هم خود را فرشته نجات مردم سوریه معرفی نمودند در حالیکه جوانان و نوجوانان کرد در کشورش کشته میشوند و شکنجه میشوند و هرروز ما شاهد کشته شدن بچه های کرد و نوجوانان کرد بدست نیروهای امنیتی ترکها هستیم.

و هم از یک راه میخواست روابط سیاسی و نظامی و اقتصادی خویش را با رژیم ایران حفظ کند و هم از راه سفرهای متعددی به سوریه و هشدارهای خنده دارش به سران سوریه که بیشتر یک تمسخره و بازیچه ای بیش نبود گویا دولت دیکتاتوری سوریه باید دست از کشتار ملتش بردارد و گر نه با جنگ و حمله نظامی روبرو خواهند شد از سوی ترکها.

این بازیها بیشتر جنبه تبلیغاتی و در عین حال جا پا بازنمودن در میان ملت سرکوب شده سوریه میباشد چرا چون ترکها همیشه این تفکر در سر دارند که سوریه و حتی ادعای عراق هم نموده اند گویا بخشی از کشور ترکها میباشند این کشورها .

و در این راستا چه چیزهای مورد هدف قرار دادند سیاستمداران نژادپرست ترک در این راستا حزب کارگران کردستان و بخصوص تلویزیون روژ تی وی را هدف قرار دادند که گویا اعمال ترکها را افشا میکند و دیگر نمیتوانند سیاستمداران نژادپرست ترکها دل ملت سوریه به بسوی خویش بکشانند و تلویزیون روژ تی وی هدف سیاستهای تمامیتخواهانه ترکها را روز بروز افشا میکند خلاصه برای مانع تراشی روز تاسیس حزب کارگران کردستان به رهبری ماندلای کردستان آپو تلویزیون روژ تی وی را به دادگاه ترک ساخته در دانمارک کشاندند و در این راستا هم موفق نخواهند شد چرا چون تفکر و حزب کارگران کردستان به عمق درون جامعه نفوذ خویش را نموده است دیگر محال است با جنگ نظامی و یا کارهای که ترکها میکنند از بین بروند حزب کارگران کردستان یعنی 30 میلیون کرد در شمال کردستان یعنی 19 میلیون کرد در شرق کردستان یعنی 8 میلیون کرد در جنوب کردستان و 4 میلیون کرد در کردستان جنوبی زیر دست کشور سوریه آخر میتواند با سیل عظیمخروشان ملت کرد مقابله نمود؟ آیا سیاستمداران ترک کی و چه وقت باید سر عقل بیایندو بقول مسلمانان از خر ملا پائین بیایند؟. .

دولتمردان ترک در سالروز تاسیس حزب کارگران کردستان رهبر ملت کرد آپو ماندلای کردستان را زیر فشار قرار دادند و حتی ایشان را مورد شکنجه روحی و جسمی قرار دادند که نمونه آن این بود هنوز به وکلای ایشان اجازه ملاقات با رهبر ملت کرد داده نشده است و این نمونه بارز این جنایت ضد بشری سیاستمداران نژادپرست ترک میباشد که قوانین بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا را نقض نموده و میکنند و در این روز باید سیاستمداران ترک به روژ تی وی و حتی اعلام جنگ کنند با حزب کارگران کردستان و به مواضع این حزب با هواپیما و توپ و تانک دوش با دوش رژیم دیکتاتوری مذهبی ایران به فرزندان رشید ملت کرد حمله کنند و دلایل این حملات واضح و روشن است دولت ترکیه حزب کارگران کردستان را مانعی بزرگ و سدی بزرگ در برابر سیاستهایش در قبال سوریه میداند و دولت و سیاستمداران ترک به طور واضح میدانند که حزب کارگران کردستان در بخش کرد نشین سوریه با نفوذترین حزب در منطقه میباشد حتی در بین عربهای آزادیخواه سوریه ای نفوذ دارند این مانع و سدی بزرگی در برابر سیاستهای تمامیتخواهانه ی دولت دیکتاتوری نژادپرست ترک محسوب میشوند و بدون دلیل به مواقع حزب کارگران کردستان حمله نمیکنند.

وزارت اطلاعات رژیم ایران و وزارت اطلاعات و امنیت میت ترکیه با حملات نظامی بس نه نموده اند بلکه بعضی از سیاستمداران فریبخورده و ورشکسته اردگاه نشین کرد نیز علیه این جنبش ترقیخواه کرد به کار میبرند و به اینها پولهای هم میپردازند تا زبان حال دشمنان ملت بشوند من بعنوان پاسداران سیاسی ازشون نام میبرم در زیر لباس کردی و کردستانی به خود خیانت میکنند این خانزادهای کهنه ساواکی.

نمونه بارز این حرکتهای ضد خودی مصاحبهای آقای مهتدی که رهبر یک شاخه ایرانی اتحادیه میهنی کردستان به رهبری مام جلال میباشد که اسم کومه له بر خود نهاده است و عملکرد حزب این آقا با کومه له آسمان تا زمین فرق و تفاوت دارد و از سوی دیگر چون برادرش صلاح مهتدی مسئول روابط امنیتی بین اتحادیه میهنی کردستان و وزارت اطلاعات ایران میباشند دستورات و پولهای برای این مصاحبها دریافت میکنندو بعضی از ناظران هم بر این باور هستند بالا رفتن نفوذ حزب حیات آزاد کردستان در بین ملت کرد در هر چهار بخش کردستان تمامیتخواهان را به شدت عصبانی میکند و بعضی از کلمات مثل مغرض در مصاحبهای ایشان این را نشان میدهد این آقا هنوز در این عصر بر سر نمیبرند بلکه خود را قیم قلمداد نمودن و ما بودیم ما هستیم یعنی کرسی و مقام و جایگاه خویش را از همه چیز مهمتر است برای آقای خانزاده مهتدی یعنی تابحال به آزادی ملت کرد فکر نکرده و نمیکنند بلکه میخواهند کسی بغیر از این آقایان در میدان مبارزه نباشند بله شما زمانی بودین لاکن حالا دیگر نیستید موتور محرک شما از کار افتاده است این مسئله واضح و روشن میباشد بعد از جنگ ایران و عراق موتور محرکه شما از کار افتاد دیگر بازگشت ناپذیر است اگر شما کتابهای کارل مارکس خواهنده باشید به این نتیجه میرسید طبقه ای که نقش خویش را بازی نموده دیگر محال است بازگردد شما و حزب شما هم اینطوری شده است.

در مصاحبه با رادیو نه وا و رادیو فرانسه دیدیم و شنیدیم که آقای مهتدی گل به آب داد طرح مصاحبه از تهران ریخته شده بود از پیش تعیین شده بود آیا اینطورنیست؟ میخواهم به آقای فریبخورده جناب عبدالله مهتدی رهبر شاخه ایرانی اتحادیه میهنی کردستان بگویم آنچه شمادر باره اش گفتگو میکردین که گویا در ترکیه کردها یک آزادی نسبی بدست آورده اند بهره خون شهدای کردستان و بهره تفکر آپو میباشد و به طور واضحتر بگوئیم بهره خون گریلاهای شهید قهرمان ملت کرد میباشد این آزادی به آسانی بدست نیامده است فکر نکنید که این آزادی مثل رهبری شدن شما شاخه ایرانی اتحادیه میهنی کردستان باد اورده باشد آن هم بخاطر عضو بودن برادر ساواکیت در این جریان اسم کومه له از خود لطفا حذف کنید.

فکر کنم حرفهای شما بروی ندارد و خریداد ندارد بجز دشمنان ملت کرد نباشد هیچکس این فریب را نمیخرد و فریب حرفهای هیچ و پوچ شما نمیخورند گامبرداشتن در راه دشمن پیشمانی بدنبال خواهند داشت.

این را باید در دیدار این آقا با الماسی فریب دید که بقول الماسی آقای مهتدی با آگاهی کامل با ایشان ملاقات نموده بودند و این نمونه بارز بی ارادگی و درهم و برهم بودن شخصیت این آقایان بخوبی نشانداده میشود رفتار و گفتار دوگانه گفتار و عمل متفاوت از یک تفکر بیمار برمیخیزند.

از نظر صاحب نظرانی که مسائل ایران را دنبال میکنند هر کسی که با حزب حیات آزاد کردستان دشمنی بکند بدان در د ام وزارت اطلاعات دمش گیر کرده است اگر از راه اقتصادی مثل خریدن زمین و خانه در ایران بازپسگرفتن زمینهایش در ایران سرمایه گزاری کردن در ایران به هر حال با شیوه ای دمشان زیر دست وزارت اطلاعات گیر کرده است و یا روابطی پنهان در بین این آقایان مدافع ملت خود خوانده کرد با وزارت اطلاعات وجود دارد و این هم بعید نیست.

ما نمیگویم نباید کسی انتقاد کند از این احزاب انتقاد به معنای سازنده شدن جامعه میباشد انتقاد کار خیلی خوبی است اما انتقاد بر اساس خصومت باشد این نمیشه اسمش گذاشت انتقاد این باید اسمش گذاشت خصومت شخصی در زیر نام انتقاد حرفهای آقای مهتدی بیشتر خصومتگرانه بود تا انتقاد کردن زبان حال دشمنان ملت کرد بود که تکرارش میکردند این آقا. مصاحبه آقای خانزاده مهتدی در مورخ 15 /8 /2011 با رادیو نه وا گوش کنید خصومت این شخص را به بینید و باز مصاحبه ایشان که همش با حالتی غییر طبیعی حرف میزند گوش کنید شخصیت درهم و برهم این آقا را بشناسید.

حال بازگردیم به مسائل دولتهای اشغالگر کردستان و تاکتیکهای که برای از بین بردن ملت کرد و درهم شکستن اراده ملت کرد به جنگ نظامی روی آورده اند با این خیال خامشان که در این عصر و مال این عصر نیست.

همه در این باره باخبر هستند که حرکتهای بنام بهار عربی به راه افتاده است اول از تونس شروع شد و کم کم مصر و مرزهای این حرکت بهار عربی پا از مرزهای تونس فراتر گذاشت و مصر را در بر گرفت و لیبی را در بر گرفت یمن را در برگرفت و کشور دیکتاتوری بعث سوریه نیز در بر گرفت و رژیمهای مثل رژیم دیکتاتوری فاشیزم مذهبی ایران هم به ترس و وحشت افتاد که نکند این بهار که اولش از ایران شروع شد در سال 2009 دوباره عود کند و رژیم پوسیده آخوندها را سرنگون کند .

خلاصه ترکیه هم از وجود این بهار وحشت دارند چرا چون نارضایتهای عمومی در ترکیه وجود دارد و همه از عملکرد دولت شکایت دارند و از یک سو دولتمردان ترک میخواهند دونقش کشف شده و به آب رفته را بازی کنند هم خود را مدافع مردم سوریه قلمداد کنند و هم زیر به زیر با مسلمان شیعه که توسط ایران تبلیغ میشود به ایستد و دل مسلمانان سنی را به سوی خویش بکشاند گویا نماینده مسلمانان سنی هستش این یک فریب بیش نیست خلاصه به رژیم ایران هم گفته اند این هدف دشمنی با ایران نیست بلکه میخواهند شیعه و سنی را با هم نزدیکتر کنند و سیاستمداران ترک هم طعم بازگشت به زمان عثمانی که یک طعم دیرینه اشان میباشد در سر میپرورانند و این طعم کشور سوریه میباشد امروز میخواهد از فرصت استفاد ه کنند تا دل مردم سوریه به سوی خویش بکشانند و تا شاید در کشور آینده سوریه نقش بارزی داشته باشند چرا چون این با وضوح در یکه نامه برای رئیس جهموری آمریکا توسط رئیس وزرا و رئیس جمهوری ترکیه که نگرانی عمیق خویش را از وضع عراق ابراز داشته بود و گفته بود او نمیخواهند در شمال سوریه یک دولت خودمختار کردستانی ایجاد بشوند.

رژیم ایران با دو هدف به قندیل حمله نموده است 1 کشاندن بحرانهای داخلی خود به بیرون از مرزهایش 2 درست نمودن یک همپیمان نظامی که رژیم ایران بخوبی مسائل سیاسی منطقه را دنبال میکند که در جنوب سودان دولت خود را اعلام نمودند و در اقلیم کردستان امروز نیروی بنام نیروی پیشمرگ کردستان وجود دارد یک دولت محلی با روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای جهان وجود دارد که روزبروز در این منطقه کنسلگریهای دولتهای اروپای و اخیرا دولت آمریکا بر پا میشود و وجود دارد و این ترس و وحشتی برای اشغالگران کردستان ایجاد نمود و با بهانه حمله به حزب حیات آزاد کردستان و حزب کارگران کردستان در صدد بر امده اند که هر طوری که شده است حکومت اقیلم کردستان را تسلیم خویش کنند و بر این منطقه به طور کلی نظارت داشته باشند که نکند کردستان آزاد اعلام استقلال بکند و در این باره هم فراموش نکنیم رژیم ایران شدیدا خود را از جامعه جهانی منزوی میبیند به دوخاطر 1 بخاطر جاطلبیهای اتومی این رژیم 2 به خاطر رعایت نکردن حقوق بشر که به گزارشگر سازمان ملل اجازه نداد تا به ایران سفر کند اعدام دگر اندیشان شگنجه و تجاوز به زندانیان سیاسی و رژیم میخواهد از راه ترکیه این درد و رنج را جبران کند و هم خطر ایجاد یک دولت کردی بقول وزیر اطلاعات خنثی کنند با دولت نژاد پرست ترکیه خلاصه رژیم ایران در این باره بخوبی آگاه است که سرنگونی بشار اسد این رژیم بیشتر منزوی میشود و دستش در لبنان و فلسطین بطور کلی قطع میشود که دیگر باعث کشته شدن شهروندان اسرائیلی با سلاحهای رژیم ایران وجود نخواهند داشت رژیم ایران میخواهد دشمنی خویش را با مردم و ملت اسرائیل از راه ترکیه این هدف را دنبال کند اما بازی ترکیه با رژیم ایران یک نوع فریب دادن رژیم ایران میباشد هرچند این همکاری موقتی میباشد و با آگاهی کامل امریکا انجام میگیرد.

از سوی دیگر خبرهای که بر روی العربیه منتشر شده است خبر حمله نظامی ارتش و نیروی هوایی اسرائیل از راه آذربایجان به مراکز اتومی ایران میرسد که رژیم را دچار سرخوردگی و درهم ریختگی نموده است رژیم ایران میخواهد چطور بر جنوب عراق سلطه دارد و از راه مزدورانش دست به کشتار مجاهدین زده است در کردستان هم همین کار را و همین کشتار را بدست خودیها ایجاد کند از راه تسلیم نمودن سیاستمداران کرد با زور نظامی و آب چشم گرفتن و ترساندن مسئولین کردستان از راه مزدورانش که اتحاد اسلامی به رهبری علی باپیر و بازی موش و گربه و کمک به انسار اسلام که زیر نظر سپاه پاسداران در ایران آموزشهای لازم میبینند و از سوی دیگر نیروهای آمریکایی هم هنوز سکوت اختیار نموده است و با دقت حرکات نیروهای رژیم را تعقیب میکند بداند این رژیم دارد چه راهی را دنبال میکند شاید در روز خودش به رژیم پاسخ بدهد نیروهای امریکای اما ترکیه زیر به زیر به نیروهای آمریکایی نامه میفرستد و خبر تحرکات نیروهای ایرانی را وارونه به آمریکایها میدهد چون نیروهای کرد زیاد در این باره فعال نیستند که نیروهای امریکایی را قانع کنند بعضی از فرماندهان نیروهای آمریکایی گول دروغهای ترکها میخورند و باید نیروهای کرد در این راستا فعال بشوند و هدفهای رژیم ترکها و رژیم جنون اسلامی را برای آمریکایها تشریح کنند ما همه میدانیم که در بغداد خیلی از سیاستمداران عراقی وابسته به رژیم ایران هستند و در صدد بر امده اند هچون ترکها خبر وارونه به امریکایها بدهند گویا گریلاهای کرد جنگطلب هستند اما فکر کنم دنیا میداند چه کسی جنگ طلب است تنها کسانی که جنگ طلب هستند رژیمهای مذهبی و خرافاتی جنون اسلامی ایران و رژیم جنون نژادپرست ترکها میباشد گریلاهای قهرمان کرد دفاع از خود میکنند این اشغالگران هستند که حمله میکنند به فرزندان ملت کرد.

دولت نژادپرست ترک در اقلیم کردستان جاسوسهای زیادی دارد که خیلی از ترکمانهای ساکن اقلیم کردستان رسما برای سازمانهای امنیت و اطلاعات ترکها کار میکنند و حکومت اقلیم کردستان هم در این راستا چشم پوشی میکند و حتی این اشخاص در نشستهای مسئولین شرکت میکنند و هر خبری که در راه منافع دشمنان ملت کرد نباشد بلافاصله به ترکیه مخابره میکنند و بیشتر این فشارهای که بر اقلیم کردستان میشود مخبرهای ترکمان هستند که مخبر سازمان امنیت میت ترکیه هستند.

بعضی از این جاسوسان با بعضی از دزدان و افلاسها درون اقلیم کردستان روابط دارند که به این خاطر که با باند سازمان امنیت میت و اطلاعات ایران که دست بالای در فرستادن جوانان کرد به اروپا دارند و قاچاقچی هستند همدست هستند که در یک مقاله در آینده اسامی این قاچاقچیان منتشر میشود که برای تخلیه کردستان دست به کار شده اند و باعث کشته شدن خیلی از جوانان کرد شده اند که در آبهای میان ترکیه و یوانان در دریا غرق شدندو کشته شدن این هم نوعی جینوساید نرم میباشد با همکاری خودیهای بی وجدان.

اینجا در زیر بخوانید

آمریکا حمله به سوریه را به ناتو واگذار کرده و دولت ترکیه به خاطر وجود اقلیت کرد در سوریه مخواهد خود بر کشور آینده سوریه نظارت داشته باشد.

وزیر خارجه ترکیه در یک نامه برای باراک اوباما نوشته است ما نمیخواهیم سوریه مثل عراق بشود و یک حکومت خودمختار دیگر کردی در شمال سوریه آغاز بشود و ما برای تامین امنیت کشور ترکیه حاضر هستیم با قدرتهای خارجی همکاری کنیم به شرطی که نظام آینده سوریه زیر نظر مستقیم دولت ترکیه باشد.

و باراک اوباما هم به ترکیه قول داده است که تغیر در سوریه برای امنیت ترکیه ضرری نخواهند داشت و دولت آینده سوریه زیر نظر ناتو خواهند بود اگر دولت ترکیه به تنهایی بخواهد بر دولت سوریه نظارت داشته باشند این کشورهای عربی را به دشمنی واخواهند داشت که این کار هیچ منفعتی برای ترکیه نخواهند داشت اما زیر نظر ناتو چون سازمان ملل پشتش هست دیگر هیچ کدام از کشورهای عربی دست به اعتراض نمیزنند در این رابطه ما نگرانی ترکیه را درک میکنیم.

آیا ارتش ترکیه دنبال چه چیزهای است در سوریه؟

ترکیه دو هدف مهم و حیاتی در سوریه دنبال میکند که 1 مطرح شدن مسئله ی کرد و منظم شدن سربازان و درجه داران کرد برای تشکیل ارتش آزادیبخش سوریه و تشکلهای مدنی کرد بیشتر از تشکلهای دیگر در سوریه فعال هستند این دولت نژاد پرست ترک را نگران کرده است و یکی از هدفهای ترکیه به حاشیه راندن مسئله ی کرد در کشور آینده سوریه میباشد و با این هدف قول همکاری به ناتو داده است اگر ناتو از راه خاک ترکیه به سوریه حمله کند ترکیه درخواستهای بیشتری از ناتو میکند مثل سرکوب و کشتار کردهای ترکیه و ایجاد سانسور و خفغان علیه کردهای آن مناطق و هدف دوم ترکیه این است که به زمان عثمانی بازگردد و سوریه بخشی از کشورش بداند و همین تفکر در سر دارند سران ترک این دو هدف را اگر محقق بشود خیلی خطرناک است هم برای مردم عرب سوریه و هم برای مردم کرد سوریه چرا چون رژیم نژاد پرست ترک برای همه شناخته شده است تاریخ سیاه این کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست.

در این رابطه دولت ایران سراحتا اعلام نموده است که حمله به حزب حیات آزاد کردستان و حمله به قندیل در پاسخ به عملیات نیروهای آمریکایی به شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران در عراق میباشد و در این باره باید به فارس نیوز رفت و اظهارات وزیر اطلاعات و اظهارات مقامهای رژیم در باره حمله به پژاک جویا شد..

وزیر اطلاعات گفته است حمله نیروهای رژیم به نیروهای حزب حیات آزاد کردستان در پاسخ به حمله نیروهای آمریکایی به شبه نظامیان شیعه وابسته به رژیم ایران در عراق که در چند ماه گذشته نیروی هوایی آمریکا مواضع آنها را درهم کوبید بوده است.

دولت ترکها و دولت مذهبی ایران به توافق رسیده اند که اگر در کشور آینده سوریه تغیراتی ایجاد شد وارد عمل بشوند که اجازه ندهند کردها نفوذشان بیشتر بشود در آن کشور هدف سیاستمداران ترکیه از بین بردن ملت کردمیباشد و بس که این باید ملت کرد خیلی هشیار باشند که ترکها و رژیم مذهبی ایران در حال کشیدن یک نقشه ی خطرناکی هستند که اگر این نقشه بر آب نشود و پیش برود همه ملت کرد دربر خواهند گرفت و سیاه وسفید از هم جدا نمیکند و باید با قلم با کمک و حتی در حالت نیاز سفر به میدان مبارزه و پیوستن به صفوف شیره زنان و شیره مردان کرد در قندیل سربلند انجام بدهیم چرا چون دولتهای اشغالگر هدفهای درازمدتی در دست دارند که میخواهند اجراش کنند

دشمنان ملت کرد بخوبی میدانند که چه هدفهای را دنبال میکنند آنها بخوبی میدانند که جنوب سودان استقلال خود را اعلام نمود در بالکان هم کوزوا استقلال خود را اعلام نمود و این هم دولتهای اشغالگر را عصبانی نموده و هم با این احساس به ملت کرد حمله نموده اند و تنها جایکه که آنها بخوبی ازش آگاه هستند که مرکز قوی نمودن اراده ملت کرد میباشد و توانسته اند مرزهای ساخته شده را در بین جوانان ملت کرد درهم بشکنند مبارزین راستین ملت کرد گریلاهای قهرمان قندیل سربلند میباشد که مورد هدف دشمنان خودی و دشمنان اشغالگر شده است.

این حمله دو چیز مهم و حیاتی دنبال میکند حتی اگر حزب کارگران کردستان و حزب حیات آزاد کردستان در قندیل نبودند با هر بهانه ی که شده به اقلیم کردستان حمله میکردند و این هدف توسط تئوریسین و سیاستمداران این کشورهای اشغالگر ماه ها و سالها در باره اش بحث و گفتگوی مخفیانه شده است این حمله یک طرح درازمدت دشمنان ملت کرد میباشد برای درهم شکستن اراده ملت کرد و جلوگیری از هدفهای برحق ملت کرد میباشد و بس.

من میگویم شرم بر آن رهبر و یا سیاستمدار کرد باد که در این راستا سکوت میکند و زبانحال دشمنان ملتش میشوند.

سکوت یعنی خیانت به ملت کرد امروز هر حزب و یا سیاستمداری که خود را مدافع ملت کرد بداند سکوت کند به معنای خیانت به شرف و آزادگی ملت میباشد.


اما در باره تاکتیک تازه ترکها در منطقه و طعم بازگشت به زمان عثمانی و تصرف کشور سوریه و اعلام سرزمین سوریه بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از سرزمین ترکیه در دستور کار خود قرار داده اند و قول و قرارهای به اتحادیه اروپا و از زاویه ی دیگر قول و قرارهای به کشورهای همچون عراق ایران با تشکیل یک منطقه مشابه اتحادیه اروپا و درست نمودن پول واحد بین عراق ایران و ترکیه که نقشه ی این توطئه بدست ما رسیده است که سازمان امنیت ترکیه با اطلاعات ایران و سران کشور عراق و بخشی از این وزارتخانه با اتحادیه اروپا در باره بحث درمورد چگونگی تصرف کشور سوریه و اعلام این کشور بعنوان بخشی از سرزمین عثمانی و بخشی از کشور ترکیه حتی به اسرائیل قول و قراراهای هم داده اند سران ترک که با تصرف سوریه از سوی ترکیه مرز بین اسرائیل و ترکیه به هم نزدیک میشوند و در آینده از راه این مرز دست کشور اسرائیل به آسیای میانه و حتی به منطقه بازتر میشود.

در این راستا رژیمهای ترکیه و ایران که در سال 1995 به بعد در باره اش به بحث پرداخته اند تشکیل یک اتحادیه ی میان کشورهای همچون عراق ایران سوریه عربستان سعودی اردن لبنان مصر و یمن و عمان میباشد که در این راستا پول واحد داشته باشند و سفر بین هموطنانشان با هیج موانعی روبرو نشود و خنثی نمودن حرکتهای کردی دادن یک حقوق خیلی کم در سطح فرهنگی به اقلیتهای ملی در بین این مرزها و تشکیل نیروی مشترک مثل نیروهای ناتو این در سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در چند ماه پیش پخش و افشا شده است که حالا این همکاری که بین این دورژیم ضد بشر ایجاد شده است نقشه ای همان بسوی اتحاد رفتن است و اگر چنین چیزی محقق بشود خطری بلقوه دارد برای ملت کرد و باید کردها خیلی هشیار باشند که ساده لوحهای بیسواد گول دشمنان نخورند و از خوشباوریهای کور بیرون بیایند.

با تشکر ساموئیل کرماشانی 21/8/2011

شماره تلفن 0046720303668

ایمیل

Samuel.ku35@gmail.com

------------------------


بە پەلە ..بە پەلە ... نوی کراوه ته وه. شهید بونی 6 هاو ولاتی کورد
سه‌نگه‌سه‌ر؛ بۆردومانی‌ فڕۆكه‌ جه‌نگیه‌كانی‌ توركیا 6 کوردی شه هید کرد

به‌هۆی به‌رده‌وامی بۆردومانه‌كانی توركیاوه ‌6 كه‌س له‌ ناحیه‌ی سه‌نگه‌سه‌ر گیانیان له‌ ده‌ستدا.
كه‌مێك به‌ر له‌ ئێستا له‌ ناوچه‌ی (كورته‌ك)ی‌ سه‌ر به‌ ناحیه‌ی سه‌نگه‌سه‌ر له‌ بناری قه‌ندیل به‌هۆی بۆردومانه‌كانی توركیاوه‌، 6 هاوڵاتی كه‌ له‌ ئۆتۆمۆبێلێكدا بون، شهید که وتن و به‌هۆی شێواوی جه‌سته‌یانه‌وه‌ تا ئێستا نه‌ناسراونه‌ته‌وه‌. جیگای اماژه یه له ناو او شهیدانه 2 یان مندالن
هاوكات به‌هۆی به‌رده‌وامی بۆردومانی‌ فڕۆكه‌ جه‌نگیه‌كانی‌ توركیاوه‌، رێگه‌ی سه‌ره‌كی بناری قه‌ندیل داخراوiه . سه رچاوه هریمیکان رایانگیاند که: توپخانه کانی سوپای ایرانیش توبارانی او ناوچانه ی دست پی که ردوته وه . که بوته هوکاری دله راوکی و دابرانی ژایانی هاو ولاتیانی ام ناوچه کویستانیانه وه. جی گای اماژه یه که لاشه یام شهیدانه پاپه پارچه بوه به شیوازیک که ناناسرینه وه

----------------------------------

فرۆکه‌یه‌کی تورکه‌ خوینمژه‌کان له‌ قه‌ندیل خرایه‌ خواره‌وه‌ به‌ وینه‌
ئه‌حمه‌د ده‌ینز "تائێستا 6 كوژراو هه‌یه‌"

پاش ئه‌وه‌ی‌ ئه‌مڕۆ بۆجارێكی‌ دیكه‌ فڕۆكه‌ جه‌نگیه‌كانی‌ توركیا تۆپبارانی‌ ناوچه‌ سنوریه‌كانی‌ هه‌رێمی‌ كوردستانیانكرد، به‌رپرسی‌ په‌یوه‌ندیه‌كانی‌ پارتی‌ كرێكارانی‌ كوردستان ئاماژه‌ به‌وه‌ده‌كات له‌و هێرشه‌ی‌ ئه‌مڕۆدا شه‌ش كوژراو هه‌بووه‌.

محه‌مه‌د ڕابی‌، ئاوێنه‌: له‌لێدوانێكی‌ تایبه‌تدا بۆسایتی‌ ئاوێنه‌ به‌رپرسی‌ په‌یوه‌ندیه‌كانی‌ پارتی‌ كرێكارانی‌ كوردستا
ن (په‌كه‌كه‌) ئه‌حمه‌د ده‌نیز ڕایگه‌یاند "له‌هێرشه‌كانی‌ ئه‌مڕۆی‌ فڕۆكه‌ جه‌نگیه‌كانی‌ توركیادا له‌گوندی كوته‌كی‌ سه‌ر به‌ ناحیه‌ی سه‌نگه‌سه‌ر 6 كه‌س كوژراون، كه‌ سه‌رجه‌میان هاوڵاتی‌ مه‌ده‌نین، به‌شێكیان چه‌ند ڕێبوارێكبون كه‌به‌و ناوچه‌یه‌دا تێپه‌ڕبوون".
ناوبراو وتیشی‌ "له‌تۆپابارانه‌كانی‌ فڕۆكه‌كانی‌ توركیا، تائێستا هیچ جۆره‌ زیانێك به‌پارتی‌ كرێكارانی‌ كوردستان نه‌گه‌یشتوه‌".

ده‌نیز ئاماژه‌ی‌ به‌وه‌شكرد "ماوه‌ی‌ 5 ڕۆژه‌ بێ‌ ڕاوه‌ستان بۆردومانی‌ ناوچه‌ سنوریه‌كانی‌ هه‌رێمی‌ كوردستان له‌لایه‌ن سوپای‌ ئێران‌و توركیاوه‌ به‌رده‌وامه‌".

-----------------------------


هه‌ولێر: له‌به‌رده‌م په‌رله‌مانی‌ كوردستان گردبونه‌وه‌یه‌ك ئه‌نجامدرا

به‌مه‌به‌ستی‌ ده‌ربڕینی‌ ناڕه‌زایه‌تی‌ دژی‌ هێرشه‌كانی‌ توركیاو ئێران بۆسه‌ر ناوچه‌ سنوریه‌كانی‌ هه‌رێمی‌ كوردستان،‌ ئه‌مڕۆ ژماره‌یه‌ك له‌هاوڵاتیان‌و‌ نوسه‌ران‌و ڕۆشنبیران‌و كاسبكارانی‌شاری‌ هه‌ڵه‌بجه‌‌و قایمقامی‌ قه‌زای‌ ئه‌وشاره‌‌، له‌به‌رده‌م په‌رله‌مانی‌ كوردستان گردبوونه‌وه‌یه‌كیان ئه‌نجامدا.

میهره‌بان سه‌لام، ئاوێنه‌: له‌و گردبوونه‌وه‌یاندا هاوڵاتیانی‌ هه‌ڵه‌بجه‌ به‌یاننامه‌یه‌كی‌ ناڕه‌زایه‌تیان پێشكه‌شی‌‌ په‌رله‌مانی‌ كوردستان كرد تاوه‌كو هه‌ڵوێسته‌یه‌كی‌ جدیان هه‌بێت له‌سه‌ر تۆپبارانكردنی‌ ناوچه‌ سنوریه‌كانی‌ هه‌رێمی‌ كوردستان له‌لایه‌ن توركیاو ئێرانه‌وه‌و‌ به‌ئه‌نقه‌ست كوشتنی‌ كورد له‌جه‌له‌ولا،

له‌به‌یاننامه‌كه‌دا هه‌ڵه‌بجه‌یه‌كان داوا ده‌كه‌ن كه‌كاربكرێت به‌شێوه‌یه‌كی‌ دیپلۆماتی‌ بۆ ئه‌وه‌ی‌ چی‌ تر گه‌لی‌ كورد توشی‌ چه‌رمه‌سه‌ری‌ نه‌بێت‌و داگیركاری‌ نه‌بێته‌وه‌ جارێكی‌ دیكه‌.

ئه‌مه‌ی‌ خواره‌وه‌ش ده‌قی‌ به‌یاننامه‌كه‌یه‌ كه‌وێنه‌یه‌كی‌ تایبه‌ت نێراوه‌ بۆ سایتی‌ ئاوێنه‌:
به‌ناوی‌ خوا
به‌ڕێزان
سه‌رۆكایه‌تی‌ هه‌رێمی‌ كوردستان
سه‌رۆكایه‌تی‌ ئه‌نجومه‌نی‌ وه‌زیران
سه‌رۆكایه‌تی‌ په‌رله‌مانی‌ كوردستان
گه‌لی‌ كورد به‌ درێژای‌ مێژوو به‌شێوه‌یه‌كی‌ ئاشتیانه‌ له‌ هه‌وڵی‌ به‌رده‌وامدابووه‌ بۆ وه‌ده‌ست هێنانی‌ مافه‌كانی‌ به‌شێوه‌یه‌كی‌ ئاشتیانه‌, له‌ م ڕوه‌شه‌وه‌ ناچار نه‌كراوه‌ تاوه‌كو په‌نا باته‌ به‌ر چه‌ك ,بۆ به‌رگری‌ كردن له‌ خۆی‌ وه‌ك هه‌موونه‌ته‌وه‌یه‌كه‌ خاوه‌ن خاك ومێژوو ئێستاش دوای‌ سه‌دان ساڵ به‌رگری‌ كردن خاوه‌نی‌ هه‌رێمێكین ,كه‌ مایه‌ی‌ شانازی‌ هه‌موومانه‌و له‌ سایه‌ی‌ دا به‌ ئاشتی‌ و له‌ ژێریدا جگه‌ له‌ گه‌لی‌ كورد گه‌لانی‌ تری‌ هه‌رێم به‌ ئازادی‌ ئه‌ژین و موماره‌سه‌ی‌ مافو ئازادییه‌كان ده‌كه‌ن, له‌م ساته‌دا له‌ بری‌ ئه‌وه‌ی‌ولاَتانی‌ دراوسێمان به‌تایبه‌تی‌ كۆماری‌ ئیسلامی‌ ئێران و توركیا هاوكارمان بن بۆ پاراستنی‌ ئاسایسی‌ ناوچه‌كه‌ ,به‌لاَم به‌داخه‌وه‌ بۆته‌مایه‌ی‌ دروست كردنی‌ پشێوی‌ به‌ بیانووی‌ دروست بوونی‌ گه‌ریلاكانی‌ په‌كه‌كه‌و پژاك,كه‌وتونه‌ته‌ وێران كردنی‌ سنوره‌كانی‌ ئه‌م ه‌رێمه‌و له‌لایه‌ك ئاواره‌ ده‌كرێن و له‌لایه‌ك ڕه‌زوو باخ ده‌سوتێنن و قوتابخانه‌و مزگه‌وته‌كان وێران ده‌كه‌ن وه‌ له‌لایه‌ك به‌ گرتنه‌وه‌ی‌ ئاو خانه‌قینی‌ كوردان ده‌كه‌نه‌ وێرانه‌و له‌م مانگه‌ پیرۆزه‌دا بێڕێزی‌ به‌رامبه‌ر خاك و نه‌ته‌وه‌كه‌مان ده‌كه‌ن ئه‌مه‌ جگه‌ له‌وه‌ی‌ له‌ ناوچه‌كانی‌ سه‌عدیه‌و جه‌له‌ولا شۆڤێنی‌ و به‌عسیه‌كان خوێنی‌ تاكی‌ كورد ده‌رێژن.

ئێمه‌ وه‌كوه‌ك نوێنه‌ری‌ خه‌ڵكی‌ هه‌ڵه‌بجه‌,كه‌ له‌سه‌رجه‌م چنو تئه‌ووێژه‌كان پێك هاتووین لێره‌وه‌ ڕای‌ ده‌گه‌یه‌نین چی‌ دی‌ ئه‌و زوڵم و زۆره‌ی‌ ده‌رهه‌ق به‌ میله‌ته‌كه‌مان ده‌كرێ بێده‌نگ نابین و داواكارین له‌ ئێوه‌ش له‌ڕێگه‌ی‌ دیپلۆماتیه‌وه‌ كاربكه‌ن بۆ ڕاگرتنه‌ی‌ ئه‌م تۆپ باران و كوشتنه‌و له‌گه‌ڵهه‌ریه‌ك له‌ حكومه‌تی‌ عێراق و نوینه‌ری‌ نه‌ته‌وه‌ یه‌كگرتتوه‌كتن ڕێگه‌ به‌م پێشێلكاریانه‌ بگرن چونكه‌ ئیدی‌ نامانه‌وی‌ێ دایكی‌ مناڵه‌كانمان ڕه‌ش پۆش و قوتابخانه‌كانمان سوتاو گونده‌كانمان كه‌لاوه‌ بێت

لیژنه‌ی‌ ئاماده‌كاری‌ كۆبوونه‌وه‌ی‌ جه‌ماوه‌ری‌ شاری‌ هه‌ڵه‌بجه‌
21 ئاب/2011

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر