Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

خطاب به مزدوران اجاره ای که توان نشاندادن خویش را ندارند مثل خطاکار زیر لبی دست به تبلیغات احمقانه میزنندخطاب به مزدوران اجاره ای که توان نشاندادن خویش را ندارند مثل خطاکار زیر لبی دست به تبلیغات احمقانه میزنند
خطاب به دوستانی ساده لوح که فریب دروغگویهای بعضی افراد و احزاب تعطیل شده خورده اند که هر روز مثل دکانداری دکانشان تعطیل میکنند بگویم وقتیکه عکسم و شماره تلفنم بر روی انترنت بخصوص سایتهایم وجود دارد جای برای سئوال این دوستان کم تجربه و نادان بسی باقی نمیگذارد و هیچ چیز مستعاری وجود ندارد از سوی بنده بنابر این بهتر است مثل یک انسان این ساده لوحانی که شب و روز در سفارتخانه های رژیم بر سر میبرند و سفرهای مخفیانه ای نیز به ایران میکنند و یا از راه اقلیم کردستان به ایران سفر میکنند حتی در سرپل ذهاب و جوانرود دیده شده اند تکرار میکنم که با دقت تمام مقالات بنده را مورد مطالعه قرار بدهند و بخوبی نگاه کنند و با همان شیوه ای که من وارد عرصه ی فعالیت شده ام دست به فعالیت بزنند لاکن زیر زبان حرف زدن یک مزدوری و خودفروشی بیش نیست و آنها خودشان جاش وزارت اطلاعات هستند من صراحتا اعلام میکنم تک به تکشان کشف شده اند دیر یا زود عکس و مشخصاتشان در توسط دوستان در داخل ایران ازشون گرفته شده است و چه در حین ورد به خاک ایران از راه اقلیم کردستان گرفته شده منتشر میشود. اگر واقعا راست میگویند خوب بیایند در این باره مقالاتی منتشر کنند اگر مدارکی دال بر این ادعای هیچ و پوچشان و مسخره آمیزشان وجود دارد لطفا بیایند اعلام کنند من در کشور سوئد بر سر میبرم و پیش از اینکه به سوئد بیایم هیچ چیزی هم قایم نمیکنم با سازمان مجاهدین خلق ایران بوده ام دلایل اینکه چرا سازمان مجاهدین انتخاب نمودم حقیقتا هم از نظر سنی جوان بودم دوم با شهید نریمان سنجابی نسبت خانوادگی داشتم و او هم با سازمان بود اگر این خطا میدانند پس مزدوری برای وزارت اطلاعات عراق هم خطا میباشد توسط دکاندارانی که میخواهند دکانشان تعطیل کنند و همه وسائلشان به جمهوری انسانکش اسلامی تحویل بدهند عکسها و مشخصات آنها در دست میباشند هنگام ورد به ایران و هنگام خروج و پیاده شدنشان از هواپیما در فرودگاها هر زمان این مزدوران آمدند خود را معرفی نمودند ما هم مدارک خویش را ارائه میدهیم در آن روز روشن میشود کی صاحب حق است و چه کسی دروغگو است دهاتیهای کور و نادان تپل دروغشان از دهکدهای منطقه مرزی عراق و ایران رسیده به کاشان ادعا میکنند که اهل کرمانشان.

با تشکر ساموئیل کرماشانی 0046720303668
 — 
//////////////////////////////////


 

لةسةر هةموو كورديك فةرزة خوي روشةنبيرى راميارى بكات تاكو بزانيت ئايندة ج روو دةدات ئيستا لة كوردستانى روزئاوا هةلة كونجاوة بو دةولةتى كوردي سةربةخوو تةواوى سةروةرى هةبيت و لةسةر ئةوانةى توانايان هةية كاربكةن بو ئةم ريكاية كة تةنها ريكاية بو ئةوةى كورد ببيتة سةروكى خاكى خوى كوردى و قةت قةبولنةكةن داكيركةر لةسةرتان زالبيت ئيستا بةشار و حكومةتةكةى داكيركةرى كوردستانى روزئاواية بةلام لةم كاتةدا قسةى كاريكةرى بةهيزى هةية و ئةكةر حوكمى خويى دا بة كوردستانى روزئاوا ئةوا سةركةوتنة ئيوةى كورد باش بزانن باش بةشار ئةكةر ئيستا بروخيت ئةوا كوردى هةموو لةناودةبن و كجة كوردكانمان هةتك دةكةن و زن و خوشك و دايكمان دةكوزن و جكة لة منالةكانمان و كةنجانمان ئيوة دةبيت بيربكةن باش تاكو بزانن بةيةككرتنى كورد لة هةموو نيشتمانى كوردستانى روزئاوا دةتوانن ئيوة سةروةرى بةدةستبينن و خاكى كةلى كورد خاكى ئيوةية ئيوة بة ئاخوتنى بى ماندوبوون باخون و هيمايةكانى كورد بةلاوكةن بةريزةيةكى ئيكجارزوور و خوتان ئامادةكةن بتوانن بارةى كوردى جاب بكةن و كاتى لةشكرى داكيركةر دةرجوو ئةوا موجةى يةكسةر دابةشكةن بو كةسانى دام و دةزكاى حكومةت بةتةواوى ئيوة نةترسن و بلين بوجى ئيمة بارةى جابكةين و هيشتا دةولةتنين ئيوةى كورد باش بزانن هوى روخانى كومارى مةهابات ئةوةبوو دةولةتى كورديان راكةياند و بارةيان جابنةكرد و خةلك هةر بةبارةى داكيركةر مةعامةلةى دةكرد تا لاوازبوون و برسيبون و بيزاربوون و روخان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ باشة ئيوةى كورد جيتان كةمة ئيوة سةروكى كةلانبوون هةزاران سال و ئيستا كةتن بن دةستى داكيركةر ؟ بزانن زوو كاربكةن بةيةككرتنتان ئامانجى ئيوة تيتةدى بو دةولةتى كوردستانى روزئاوا
------------------------
برنامه ای از سی ان ان در باره برنامه های اتمی رژیم و تهدید اسرائیل.
اما در روزهای گذشته بنابر خبرهای رسیده بخش عظیمی از موشکهای دوبرد ایران نابود شده است در انفجارهای اخیر در حومه تهران  و رژیم مهمترین موشکهایش از دست داده است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر