Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ اردیبهشت ۵, چهارشنبه

براساس یک منابع موثق در داخل ایران سپاه پاسداران به تازگی شبکه ی تاسیس نموده است که توسط این شبکه حسابهای بانکی هموطنان را خالی میکند و تمامی پولهای مردم را میدزدند. یکی از قربانیان در تهران دیروز عصر رفته خرید کند دیده است که ازپنجاه میلیون تومانی که در حساب بانکیش بوده تنها صدهزار تومانش مانده است و وقتیکه به بانک مراجعه میکنند مسئولین بانک میگویند اطلاعی در دست ندارند
براساس یک منابع موثق در داخل ایران سپاه پاسداران به تازگی شبکه ی تاسیس نموده است که توسط این شبکه حسابهای بانکی هموطنان را خالی میکند و تمامی پولهای مردم را میدزدند. یکی از قربانیان در تهران دیروز عصر رفته خرید کند دیده است که ازپنجاه میلیون تومانی که در حساب بانکیش بوده تنها صدهزار تومانش مانده است و وقتیکه به بانک مراجعه میکنند مسئولین بانک میگویند اطلاعی در دست ندارند. شبکه ی مافیایی سپاه پاسداران دست به کارهای میزند که در قوانین خودشان حرام اعلام شده است  این شبکه به علاویی دزدیدن پول هموطنان در بانکهای مردم  دست به قاچاق دختران زیر سن قانونی نیز میزنند و به کشورهای مجاور ارسال میکنند و یا خانه های تیمی برای فروش سکس برای دختران درست نموده است 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر