Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۶, چهارشنبه

جنگ نرم افزاری نظام جنون داعش شیعه ی سانسور آخوندی با مردم ستمدیده و سرکوب شده ی ایرانجنگ نرم افزاری نظام  جنون داعش شیعه ی سانسور  آخوندی  با مردم ستمدیده و سرکوب شده ی ایران
فیلترینگ تلگرام کافی نبود، اینبار رژیم جنون اسلامی  فیلترینگ فیلترشکن ها نیز آغاز نموده استبدنبال تصمیم جمهوری اسلامی برای مسدود کردن فیلترشکنها، وزیرارتباطات و فناوری گفتە است: شرکت "زیر ساخت" نباید اجازە پخش شدن فیلترشکن ها را در بین مردم بدهد و باید جلوی آن را بگیرد. بە گفتە آذری جهرمی، اقدام برای مسدود کردن فیلترشکن ها آغاز شدە و هیچگونە مشکل قانونی در رابطە با این اقدام دولت وجود ندارد. بە گفتە آذری جهرمی استفادە از فیلتر شکن ها مطلوب کسانی است کە بە دنبال انقلاب و براندازی نظام هستند. در همین رابطە برخی موافقان مسدود کردن فیلترشکن ها مدعی هستند: علت فیلتر کردن این نرم افزارها بە دلیل جمع آوری اطلاعات کاربران است.
پس از حرکتهای اعتراضی دی ماه ٩٦ کە طی آن  مردم بیش از ١٠٠ شهر ایران در اعتراض بە سرکوب، فساد ادرای و اختلاسهای نجومی نظام بە خیابان ها ریختند، تلاش سازمان یافتە مقامات جمهوری اسلامی برای فیلتر کردن شبکەهای مجازی شدت یافت.
در ایران بیش از ٤٠ میلیون کاربر تلگرام وجود دارد. فیلترینگ تلگرام باعث رویگردانی مردم نشدە و کاربران تلگرام با استفادە از فیلترشکن های مختلف کماکان از این شبکە استفادە میکنند. ادامە خبررسانی و گردش آزاد اطلاعات در تلگرام، جمهوری اسلامی را نگران کردە و زمزمە فیلترینگ فلترشکن ها با وجود اعتراضهای فراوان مردمی در چند روز اخیر بسیار جدی شدە است.
منابع آواتودی  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر