Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۰, شنبه

بر اساس اطلاعات بدست آمده رژیم از راه دادن غذا توانسته بود مردم را زیر نام دریافت غذا به پای صندوقهای رای برده بود این است حقیقت نظام بوگند اسلامی مردم را گرسنه میکنند و مرد به خاطر گرسنگی مجبور میشوند برن غذا بدست بیاورند و رژیم از این وضع سواستفاده میکند به نفع خودش مردم هم خرشده اند و آخوندها شده اند خرسواربر اساس اطلاعات بدست آمده رژیم از راه دادن غذا توانسته بود مردم را زیر نام دریافت غذا به پای صندوقهای رای برده بود این است حقیقت نظام بوگند اسلامی مردم را گرسنه میکنند و مرد به خاطر گرسنگی مجبور میشوند برن غذا بدست بیاورند و رژیم از این وضع سواستفاده میکند به نفع خودش مردم هم خرشده اند و آخوندها شده اند خرسوار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر