Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۸ مرداد ۱۷, پنجشنبه

موضوع اطلاعیه تعدادی معلول الحال بسیجی اندیش و مزدور مخفی وزارت اطلاعات در جاهای مختلف دست به نشر دروغهای خودساخته علیه بنده نموده اند بسا جای شک و تردید میباشدموضوع اطلاعیه تعدادی معلول الحال  بسیجی اندیش و مزدور مخفی وزارت اطلاعات در جاهای مختلف دست به نشر دروغهای خودساخته علیه بنده نموده اند بسا جای شک و تردید میباشد که این اشخاص معلول الحال مثل افراد درهم و برهم ریخته ای طرفداران هجری و مهتدی رفته اند در تلگرام پستی که فقط و فقط در ذکر و فکر بیمار خویش برمیخیزد به ما بر چسب زده اند گویا ما بر ضد اتحاد کردها شده ایم و فردی شرور دهن گشاد بسیجی به نام آرام مرادی که شخصی بیمار روانی نیز هستند و به همه کس فحاشی میکنند مبارز و پیشمرگ معرفی کرده اند بنابر این اگر فرهنگ و تفکر پیشمرگ مثل این شخص بیمار باشد من دیگر امید و ایمانی به پیشمرگی روانی مثل این شخص روانی نداریم. کسانی که پیشمرگ میشوند دارای اخلاق و ادبیات درست  انسانی هستند نه فردی شرور بی شعور مثل این اشخاص بیمار تنها و تنها در تفکر بیمار هجریها و مهتدیها بر میخیزد این پست تنها کسانی بیشعور بی ادب که بنام رسویاب نیز منتشر نموده اند بنام کفتاریاب شخصی چنین پستی را انتشار داده است شب و روز در سفارتخانهای رژیم چای مینوشد مثل کمیتهای حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از کشور شده اند باندی پاسدار و بسیجی شب و روز در سفارت رژیم توبه میکنند. سوزش این جانوران دروغگو به این خاطر میباشد بنده نشست مخفی این احزاب دروغین این مدافعان دروغین با رژیم دیکتاتوری مذهبی آخوندی افشا نمودم که دچاره هیستریکی شده اند.
این بیماران روانی اما را متهم نموده اند گویا بر ضد اتحاد کگردها عمل میکنیم در کجای نوشتهای بنده علیه اتحاد کردها حرف به میان آمده است ما فقط مزدوران دهن گشاد بسیجی که تنها دارای فرهنگ بسیجی هستند افشا نموده ایم مزدور دیروز جوانرود و بسیج دیروز جوانرود امروز یک شبه پیشمرگ و مبارز شده است.
این نوشته نک تنها توهین به شعور خودشان میباشد و میخواهند مارا متهم کنند گویا اتحاد کردها را بر هم زده ایم آقایان بیماران روانی شما کدام وقت گدام برداشته اید برای اتحاد از یکسو میروید با رژیم آخوندی مخفیانه مذاکره میکنید و از سوی دیگر دیگران را متهم میکنید گویا بر علیه دولت کردی میباشد. ر.وانیهای خودپسند و خودخواه تنها دروغپردازی و دروغ بافتن بلندند چیزی دیگری بلد نیستند فکر میکنند در این روزگار در این عصر تکنولوژی هم میتوانند مثل سالهای نود و هشتاد دروغ بگویند و مردم را فریب افکار بیماران خودشان بدهند اینها خودشان مبارز میدانند لاکن فاقد اخلاق مبارز و پیشمرگ هستند. این پیشمرگی که اسمش هم نیاورده اند یک بسیجی و دارای فرهنگ بسیجی میباشند نه تنها ایشان و حتی کسانی نیز این بیماران روانی را کمک میکنند خودشان سازنده و درست کننده ای فرهنگ بسیجی هستند . توهین و دهن گشادی تنها در فرهنگ بسیجی و رژیم آخوندی بر میخیزد .  چه کسانی بودند به درخواست اعضایی توابین حزب توده جنگ برادرکشی را به راه انداخت؟
ما همیشه و همواره در نوشتهایمان در مقالاتمان خواهان اتحاد همه احزاب کردی بوده و هستیم اگر مبارزه ی شما علیه حزب کارگران کردستان مبارزه میباشد من این را به خانه جاش بچه خرانی میبینم که نوکری برای دشمنان ملت کرد میکنند مثل و امثال بارزانی و دیگران.
 با درود ساموئیل کرماشانی ۲۰۱۹.۸.۸

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر