Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۸ مرداد ۲۱, دوشنبه

#رژیم جنون آخوندی و مزدورانش بعضی از اشخاص مزدور به ظاهر طرفدار احزاب در فضایی مجازی مشغول جاسوسی هستند #سرنگونی.#براندازم #چندروز پیش فردی اطلاعاتی از راه تهدید علیه بنده در یک نامه ای تهدید آمیز تمامی حرفهای که با yasa زده بودم برای من ارسال نمودند که بنده با شخصی زیر نام yasa در پی وی حرف زده بودم در باره راسویاب Yasa


#رژیم جنون آخوندی و مزدورانش بعضی از اشخاص مزدور به ظاهر طرفدار احزاب در فضایی مجازی مشغول جاسوسی هستند #سرنگونی.#براندازم #چندروز پیش فردی اطلاعاتی از راه تهدید علیه بنده در یک  نامه ای  تهدید آمیز تمامی حرفهای که با   زده بودم برای من ارسال نمودند که بنده با شخصی زیر نام  در پی وی حرف زده بودم در باره راسویاب  

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر