Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ تیر ۹, چهارشنبه

فتوای روحانیون شیعه و درخواست از شیعه ها در اروپا تا میتوانند بچه بیشتر درست کنند.


هشدار.

فتوای روحانیون شیعه و درخواست از شیعه ها در اروپا تا میتوانند بچه بیشتر درست کنند.

طی فتوای که مخفیانه علی سیستانی و آخوندهای ایرانی و عراقی برای افراد شیعه در اروپا ارسال نموده اند از تمامی خانواده های شیعه مذهبی خواسته اند که تا میتوانند بچه درست کنند تا شاید در آینده نزدیک بتوانند بچه های آنان اروپا را به تصرف خود در آورند.

روحانیون شیعه در 9 ماه پیش در شهر نجف نشست داشته اند که در آن چند آخوند بلند پایه ی ایرانی در آن نشست حضور داشته اند بر این اساس به توافق رسیده اند که در اروپا اکثریت خانوادهای اروپای بیش از یک الی دو فرزند درست نمیکنند و از افراد شیعه مورد اعتماد خود خواسته اند تا میتوانند بچه بیشتر درست کنند تا در اینده بذر شیعه بتواند تا 50 الی 60 سال آینده سرتاسر اروپا به تصرف خود در آورند و در این نشست بر این تاکید شده است که خانوادها نگران این نباشند که توان مخارج فرزندان خویش را ندارند در سیستم اروپا خود دولت است که مخارج بچه ها را تامین میکند و از این بابت نگران نباشند خانوادهای شیعه در اروپا هرچی بچه بیشتر داشته باشند پول بیشتر بدست می آورند از طرف دیگر میتوانند به نفع این خانوادها باشد فرزند بیشتر هم پول بیشتر میگیرند و هم میتوانند در آینده نزدیک سرتاسر اروپا را به تصرف خود در اورند و اسلام به آئین اول در اروپا تبدیل بشود..

که این نشست با خرج ومخارج وزارت اطلاعات رژیم ایران برگزار شده است و در این نشست علی سیستانی و چند اخوند دیگر عراقی و ایرانی حضور داشته اند و بر اساس جمع آوری اطلاعات در باره خانوادهای اروپای و فرزند درست نمودن آنها توسط مزدوران خود در اروپا اطلاعات لازم را بدست اورده اند و بر این اساس که اروپایها خیلی کم بچه درست میکنند و باید شیعه ها از این فرصت استفاده کنند و بیشتر بچه درست کنند و سعی کنند که بچه هایشان هر سال برای آموزش اسلامی و قوانین آن به ایران و عراق بفرستند تا دستورالعملهای لازم را بدست بیاورند برای آینده در اروپا به توافق رسیده اند و در این نشست چند اخوند اهل تسنن هم حضور داشته اند و با این ایده موافق بوده اند که در اروپا توسط درست کردن بیشتر بچه میتوانند اروپا را مسلمان کنند و در آینده بچه های آنها به پستهای مهم و کلیدی دست میابند و در آینده اروپا مال مسلمانان خواهند بود به قول این آخوندهای فریبکار.

در این نشست بر این تاکید شده است که باید خانوادهای مسلمان شیعه بیشتر بچه درست کنند بهترین خدمت این خانوادها به اسلام فقط و فقط درست نمودن بچه های بیشتر میباشد و ملتزم بودن این بچه ها به سنتهای مذهبی و احلاق اسلامی و هر دو الی سال 3 بار فرستادن این بچه ها به ایران و عراق تا توسط روحانیون شیعه درس و آموزش لازم و دستو العمل لازم را دریافت کنند که چه هدفی باید در اروپا دنبال کنند در آینده.

و قرار بر این است که دولت ایران و بخش شیعه نشین عراق مسئولیت آموزش بچه های شیعه در اروپا را درعهده بگیرند و امکانات لازم را در اختیار این بچه ها قرار بدهند در آینده و دوباره بر این تاکید شده است که باید وزارت خانه های توسط عراق و ایران در اروپا تاسیس بشود برای کمک کردن به بچه ها در اروپا توسط خانه فرهنگی ایران و عراق البته توسط شیعه های عراقی و دولت ایران این کار انجام میگیرد.

و باز بر این اساس تاکید شده است که هر طوری که شده است بتوانند بر مردم اروپا تاثیر گذار باشند این بچه ها اگر حتی از راه ترس و وحشت شده است مردم اروپایی را به سوی اسلام بکشانند و هر چی مسلمانان بیشتر بشوند مردم اروپا ترسو هستند خیلی زود تسلیم مسلمانان میشوند و از راه ترساندن و تهدید و ارعاب باز میتوان اروپایها را تسلیم مسلمانان نمود این میتود باید اخر باشد اما باید با بیشتر شدن مسلمانان در اروپا و تاثیر آنها بر اروپایان در آینده نچندان دور میتواند اروپا رادر

خدمت اسلام قرار بگیرد و عقلیت اسلامی و سایه شوم اسلام سیاسی بر اروپا سایه افکند.

با تشکر ساموئیل کرماشانی

مورخ 30/6/2010

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر