Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ مهر ۵, دوشنبه

یاریکورد در خیال میباشد برسرخودش میکوبد اربابش چیزی بهش نداده است

در باره جانورانی تحت نام یاریکورد که دست ساخته حزب دموکرات کردستان ایران هستند و تعدادی از باند مهتدی که در مورخ 6/2/2010 بعد از اینکه چند خانم به ایران سفر میکنند میبینند اسم و رسمی از حزب دموکرات کردستان و باند آقای مهتدی در کرمانشاه وجود ندارد و بیشتر صدای پژاک حزب حیات آزاد کردستان و جنبش دموکراتیک یارسان در کرمانشاه وجود دارد خلاصه حزب دموکرات کردستان تصمیم میگیرد با همکاری عبدالله مهتدی کمیته ای تحت نام کمیته کرمانشاه تشکیل بدهد که در مورخ 6 /2/2010 در شهر کارلستاد این نشست برگزار شد که دیدن که این کمیته هم موفق نمیشود و بیشتر این کمیته برای کم رنگ نمودن پژاک و جنبشهای دیگر درست شده بود اما کمیته های حزب و باند مهتدی به رهبری خود گزارش میدهند که این کمیته موفق نمیشود خلاصه ملا مجیدوقادر الیاسی و فرامرزوکاک علی ق و چند نفر از کمیته های این دو حزب دست به جمع آوری افرادی خودناباور بیسواد و در عین حال مریض حال خودپسند نمود ند که تشکلی بنام یاریکورد درست کردند این تشکل بیشتر برای ضدیت با پژاک درست شده است و و جنبش دموکراتیک یارسان

بس این تشکل خیلی خطرناک هستند برای ملت یارسانی چرا چون اکثریت افراد وابسته به این باند مزدوران رژیم پیشین عراق هستند و آقای جوانمیری که دوتن از پسر عموهایش حالا در شهر کرمانشاه در خدمت وزارت اطلاعات رژیم ایران هستند و دست به کارهای خرابکاری میزنند خودش آمده است مدافع ملت یاری میداند در حالیکه فردی بیسواد و بی ادب و بدون اخلاق سیاسی و اخلاق انسانی چیزهای که حزب دموکرات برای او بیان میکند برای دیگران برچسپهای میزنند مثل روانی ولی در این باره من دست به تحقیق زده ام که اکثریت افراد وابسته به یاریکورد که دست ساخته حزب دموکرات میباشند روانی و روانپویشی هستند و از نظر روحی و روانی سالم نیستندو افرادی خوش باور و زود گولخور هستند یعنی میتوان گفت فریبخوردگان هستند.

و حزب دموکرات کردستان ایران که زمانی بخشی از حزب توده بوده است بر اساس سیاست و تفکر حزب توده پیش میرود و این باند و باند بازی نوعی تاکتیک حزب توده بود در زمان خودش.

اینها توسط حزب دموکرات کردستان ایران باند هجری و باند مهتدی خط و نشان دریافت میکنند هرچی اربابانشان گفت اینها اجراش میکنند خلاصه باید گفت اینها نه یارسانی هستند و نه در خدمت ملت مظلوم یارسانی گامبرمیدارند بلکه تعدادی فریبخورده هستند که با وعدهای توخالی فریب خورده اند برای از بین بردن جنبش دموکراتیک یارسان درست شده اند و در عین حال برای ضدیت با پژاک درست شده اند توسط حزب دموکرات کردستان ایران باند هجری و باند مهتدی .

و توسط حزب دموکرات کردستان ایران باند هجری و حزب کومه له باند مهتدی به اینها دستور داده شده است مخفیانه و دست به بدگویئ علیه پژاک و جنبش دموکراتیک یارسان بزنند و اما سعی کنند کسی از اینها بوی نبرد اما امروز هیچ چیزی قایم شدنی نیست.

و اکثریت افراد ی که در تشکل یاریکورد کارمیکنند افرادی دورو ریاکار و موزی هستند و به نفس خویش باور ندارند و در عین حال اکثریت این افراد سوابق خاصی ندارند متاسفانه.

باید گفت اینها تمامی دستوراتشان از سوی حزب دموکرات کردستان دریافت میکنند فکر کنم تعدادی از اینهاتریاکی باشند و حزب دموکرات کردستان باند هجری تریاکشان تامین میکنند البته خود مصطفی هجری تریاکی میباشد.

مردم عزیز اهل حق و ملت ظلم دیده و ستمدیده یارسانی به هیچ عنوان فریب یاهوگویهای یاریکورد نخورید اینها دروغگوی گماشته شده هستند که اختیارشان در دست خودشان نیست بلکه یک عده مصرفی و چوب دستی میباشند که توسط کسانی دیگر درست شده اند

برای ضدیت با مصالح ملت عزیز یارسانی درست شده اند تعدادی فریبخورده و بیسواد و ناقص العقل بیش نیستند.

حال در باره موسس یاریکورد و اسامی موسسین یاریکورد به شرح زیر میباشد.

1 ملا مجید

2 فرامرز

3 قادر الیاسی

4 علی ق

5یک فرد دیگر که در وستروس بر سر میبرد

و اعضای کمیته ی خارج کشوری حزب دموکرات کردستان ایران باند هجری و حزب کومه له باند آقای مهتدی

موسسین یاریکورد هستند و یاریکورد بعنوان کمیته منطقه ی این دو حزب میباشند که میخواهند خود را مستقل نشان بدهند لاکن کشف شدند و برای این دست به کار زده اند که تا شاید بتوانند توسط این فریبخوردگان از نفوز پژاک در منطقه جلوگیری کنند و در عین حال شاید بتوانند جنبش دموکراتیک یارسان را از بین به برند و نفوزشان کم کنند در منطقه چرا چون یک جنبش مستقل و وابسته به هیچ حزب و هیچ جریانی نیستند و دشمنی با هیچ کسی و هیچ جریانی هم ندارند و برای همه احزاب در منطقه احترام یکسان دارند.

///////////////

گروه مجهول الهویی بنام یاریکورد

یاریکورد فریبخوردگانی بیسواد هستند و در عین حال خودپسند و خیلی از اعضای این باند از مزدوران یعنی جاشهای رژیم صدام هستند حالا آمده ند برای دوطرف کار میکنند برای رژیم جنون اسلامی و دوحزب تریاکی میباشند.

با تشکر سامو کرماشانی

27/9/2010

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر