Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ شهریور ۱۳, شنبه

آیهه های الانفال قرآن که با سوره ها کردها را کشتند قرآن برای قتل انسانها درست شده است

آیهه های الانفال قرآن که با سوره ها کردها را کشتند قرآن برای قتل انسانها درست شده استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر