Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۶ تیر ۲۵, یکشنبه

لورفتن هرمبارزی که پا به خاک دشمن مینهد بدان دربدنه ی حزب کسانی وجود دارند با دشمن از راه های گوناگون درارتباطند.لورفتن هرمبارزی که پا به خاک دشمن مینهد بدان دربدنه ی حزب کسانی وجود دارند با دشمن از راه های گوناگون درارتباطند.
خیلی از احزاب ما چون دارای اندیشه ی دیکتاتوری هستند و هرزمان که احساس کنند که موقعیت رهبری توسط گروهیی از یاران خویش در خطر است و احتمال دارد جای رهبری را بگیرند رهبری حزب دست به تلاشهای میزند برای ضربه وارد نمودن به این افراد. رهبری حزب برای دو هدف شاید چند نفری از کادرهای حزب را به چنگ دشمن به اندازد 1 برای رفع ترس جایگاه رهبری خویش دو برای بر سر زبان آمدن نام حزبش دوباره در رسانها

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر