Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ بهمن ۲۶, شنبه

و ما توطئه ای بین المللی 15 فیبرایر سال 1999 را قویا محکوم میکنیم.

امروز 15 فیبرایر است روزی که ملت کرد آن را روز سیاه نامیده اند.
و ما توطئه ای بین المللی 15 فیبرایر سال 1999 را قویا محکوم میکنیم.
در چنین روزی بود که تاثیرگذارترین و مهمترین رهبر ملت کرد را با همکاری بین المللی  که در طی یک توطئه بین المللی  مهمترین و موثرترین  رهبر ملت کرد را ربودند و به دولت فاشیست ترک تحویل دادند.
 توطئه ی 15 فیبرایر روزی سیاه و ناگوار در تاریح ملت کرد و حاورمیانه.
آپو با دیگر رهبران کرد فرق و تفاوتی اساسی دارد چرا چون آپو یک فلسوف و یک محقق میباشد تنها کسی است در تاریخ کردستان توانسته است  ملت کرد در هر چهار بخش کردستان با هم یوند بدهند و رهبران دیگر کرد توان چنین کاری را نداشته  و دارای چنین تفکری نیز نبوده اند که رهبر عقیدتی ملت مرد دارا است رهبران دیگر کرد  یا شیخزاده و یا خانزاده بوده اند و یا نوکر یکی از دشمنان ملت خویش بوده اند هر چند شعارهای رنگاورنگ را سر داده اند برای فریب افکار عمومی و کشاندن جوانان به زیر رهبری خویش بکشانند  اما قلمروی آنها از عشایر و طوایف خویش عبور نکرده است.
اما رهبر خلق کرد فیلسوف و داشنمند عبدالله اوجالان بی نظیر است در تاریخ کردستان و کل خاورمیانه چرا چون هم از حیس فکری و استعداد  و تحلیل و اندیشیدن همتا ندارد به همین دلیل من عبدالله اوجالان را پیغمبر کردستان میانمم.
امروز باید پیغمبر کردستان در زندان اشغالگران باشد و در همان زندان دست از مبارزاتی برای رهایی خلقش برندارند و در برابر دشمن به ایستند.
با سپاس فراروان ساموئیل کرماشانی 15.02.2014

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر