Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ بهمن ۲۱, دوشنبه

جانوران فارس زبان به به ملیتهای ایرانی توهین میکنند من هم به تهران رفتم جانورانی دیدم که خودشان فرزندان کوروش مینامیدند موجوداتی کثیف بودند که خودشان فارس معرفی میکردند کار این جانوران فارس زبان توهین و تحقیر ملیتهای ساکن ایران بود

خوب این جانور فکر نکرده است که چه کسی و یا چه کسانی باعث شده اند که ملتهای ایرانی این چنین عقبمانده بمانند و یا کی باعث عقبماندگی شده است مسلما فارسها باعث شده اند این نادانی چه کسی بوجود آورده است مگر نسل شاه و شیخها نبوده اند رژیمهای خودکامه و دیکتاتوری پس از دیگری که بر روی کار آمده اند در ایران باعث قبماندگی ملتها شده اند به ملتهای ساکن ایران اجازه نداده اند که آنطوری که باید رشد کنند و تکامل یابند
یکی از جانورانی که خود را فارس زبان معرفی میکند دارد به ملت بزرگ لر توهین میکند
جانوران فارس زبان به به ملیتهای ایرانی توهین میکنند من هم به تهران رفتم جانورانی دیدم که خودشان فرزندان کوروش مینامیدند موجوداتی کثیف بودند که خودشان فارس معرفی میکردند کار این جانوران فارس زبان توهین و تحقیر ملیتهای ساکن ایران بود 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر