Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۸ فروردین ۱۷, شنبه

عکسھای پخش نشدە از روستای چم مهر پلدختر که تمامی ساختمانهای روستا ویران شده اند. در ھیچیک از عکسھا و تصاویر شھروند خبرنگاران مناطق سیل زدە نشانی از کمک ھای دولتی نمی بینید و تبلیغات صداوسیما با ھدف غارت اموال مردم توسط کمیتە امداد و بقیە نھادھای دولتی است!

 عکسھای پخش نشدە از روستای چم مهر پلدختر که تمامی ساختمانهای روستا ویران شده اند. در ھیچیک از عکسھا و تصاویر شھروند خبرنگاران مناطق سیل زدە نشانی از کمک ھای دولتی نمی بینید و تبلیغات صداوسیما با ھدف غارت اموال مردم توسط کمیتە امداد و بقیە نھادھای دولتی است!

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر