Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۸ فروردین ۱۸, یکشنبه

درخواست غذا با کیسه فریزر! کودکان سیل زدە خوزستان ظرف هم براى غذا ندارند! جمھوری اسلامی نشان داد کە بھیچ وجە در فکر مردم ایران نیست. سیل و طغیان خروشان مردم برای پایان این روزھا شروع خواھد شد.درخواست غذا با کیسه فریزر! کودکان سیل زدە خوزستان ظرف هم براى غذا ندارند! جمھوری اسلامی نشان داد کە بھیچ وجە در فکر مردم ایران نیست. سیل و طغیان خروشان مردم برای پایان این روزھا شروع خواھد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر