Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ آذر ۵, دوشنبه

وقاحت دروغگویی سران و مسئولین نظام فاشیزم اسلامی ھوشنگ بازوند استاندار کرمانشاە با دقت پایان مکالمە را نگاە کنید زمانیکە گوشی از صورت جدا میشود باید صفحە موبایل روشن شود، ولی نمیشود. یعنی فردیکە بودجە زلزلەزدەھا را ھمراە با سپاە پاسداران مصادرە کرد، اکنون مردم را با این نمایش بە سخرە گرفتە!
این جاهل جانی دست به دروغپردازیهای همیشگی رژیم جانی جانوران کثیف زد شاهدان عینی هیچ آمپولانسی از سویی دولت به مناطق زلزله زده نیامده تنها هموطنانی که ماشین داشته اند به مردم کمک نموده اند و به بیمارستان انتقال داده اند

وقاحت دروغگویی سران و مسئولین نظام فاشیزم اسلامی ھوشنگ بازوند استاندار کرمانشاە با دقت پایان مکالمە را نگاە کنید زمانیکە گوشی از صورت جدا میشود باید صفحە موبایل روشن شود، ولی نمیشود. یعنی فردیکە بودجە زلزلەزدەھا را ھمراە با سپاە پاسداران مصادرە کرد، اکنون مردم را با این نمایش بە سخرە گرفتە!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر