Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ دی ۷, پنجشنبه

تحلیلی پژوهشی روانشناسانه در باره علتها و سببهای درست شدن فقر فرهنگی در خاورمیانه.


تحلیلی پژوهشی روانشناسانه  در باره علتها و سببهای درست شدن فقر فرهنگی در خاورمیانه.
با قلم ساموئیل کرماشانی
انسانها از روزی که تولد میشوند شاید دارای چنین خصلتهای ناخواسته نباشند لاکن  نقش مخرب خانوادهایشان و محیط و جامعه های ناسالم انسانها را به چنین روزی میکشاند که با هم خصومت و دشمنی داشته باشند در بوجود آمدن این خصومتها و دشمنیها  مذهب نقش عمده ای بازی نموده است میتوان گفت مذهب سبب همه تبعیضها و کرورتها و جنگها و خونریزیهای شده است تابحال در میان بشریت بوقوع پیوسته است.

هفت نوع چیز باعث عقبماندگی فکری و ذهنی ملتهای خاورمیانه شده است
 1 اصل و نصب سازی  مثل خانزاده کدخدازاده بافت عشیره ای و طوایفی  .
 2 دین و مذهب و مذهب هم عبارتند از شیخ و ملا  از یک بشر نماینده ای کاذب خدای خیالی بر روی زمین میسازند دارای اعتقادات قویی به چیزهای که خیالی بیش نیستند و وجود خارجی ندارند .
 3 اسم و رسم و اسم و رسم در آوردن هم به علت پرخاشگری و خشونت آمیز بودن فرد اسم و رسمی پیدا میکنند و قهرمان سازی شده یک بیماری مزمن در خاورمیانه یعنی هرگز از قدرت فکری و ذهنی استفاده نمیشود در خاورمیانه  .
 4 فقر فرهنگی بعلت  نبودن یک آموزش و پرورش سالم و صحیح  بیسوادی باعث گسترش فقر فرهنگی میشود.
 5 فرد پرستی. و فرد پرستی که در قالب قهرمان سازی و از پرخاشگری  خشونتگرائی سرچشمه میگیرد  .
 6 دروغ گفتن است که دروغ شده خوراک روزانه این ملتها و دروغ مثل اینکه ریشه دوانده است در میان ملتهای خاورمیانه البته  دروغ در همه جا وجود دارد اما  بعلت نبودن آزادی بیان در خاورمیانه دروغها قانونی شده است و همه گیر.
.7 زود باوری و خوش باوری است که ملتهای خاورمیانه بخصوص ملتهای ایرانی را به این روز کشانده است برای نمونه خیمینی با وعدهای توخالی و دروغین ملتهای ایرانی را به آسانی گول زد و بر باریکه قدرت نشستند و نتایج آن را امروز با چشم خویش میبینیم و شاهدش هستیم که در ایران اسلام زده و اسلام توحیدی چه میگذرد و چه بلای بر سر زنان و دختران محنتزده ایرانی آمده است زیر حاکمیت مذهب و خرافات خمینی.
اگر به چرندیات خمینی  گوش فرا بدهید و تصاویرش را همزمان مشاهده کنید  کمی دارای علم روانشناسانه باشید  برای شما روشن میشود که این شخص مریض که دارای بیماری غرایز تنفر و نفرت انگیز نیز بوده اند  در درونش کینه های سالهای سال را سر هم انباشته شده بودند و آرزو میکرده که روزی قدرت را در دست بگیرند و تمامی این کینه توزیهای نفرت انگیزش را بر ملتهای ایرانی خالی کنند و این را باید در رفتار نیروهای تحت امرش با ایرانیان مشاهده نمود و ما شاهدش هستیم که در زندانهای رژیم جهل و جنون خمینی و ولایت فقیه چه میگذرد.
 این هفت  نوع مانع که در بالا آمده اند باعث عدم پیشرفت  فکری و فرهنگی ملتهای خاورمیانه شده اند.
 زمانیکه نواری صوتی صدام حسین را گوش میکردم که در باره کردها و بقول خودش میخواسته دولت برای کردها درست کنند و در این نوار صدام تا آن زمان نمیداند مادها چی هستند به سعدون حمادی میگوید ترکها به ما میگویند کردها ماده هستند بشر نیستند یعنی اینجا معلوم میشود که صدام حسین تا آن زمان نمیدانسته ماد و امپراطوری ماد چی بوده است و از نظر تاریخی خیلی کمبود داشته است.
بعدا یکی از وزرای آن زمان برای صدام توضیح میدهند که مادها یعنی کردها و ترکها منظورشان این نیست که کردها انسان نیستند بلکه میگویند کردها از نسل مادها هستند دارای امپراطوری  خودشان بوده اند پیش از میلاد. 
صدام حسین تا سال 1986 تا حدی سلامت بودند اما نه به آن طوری که ما باید خواسته باشیم اما بعد از جنگ اتمام جنگ بین ایران و عراق صدام تشنه استوره شدن تمام وجودش را فرا گرفت و حاضر بودند برای اینکه استوره بشوندو در تاریخ بعنوان قهرمان عرب شناخته بشوند  حتی فرزندانش را بکشد کم کم دست به تصفیه مخالفین فکرش زد در قدم اول عدنان خیرالله که پسر دایه ی خودش نیز بودند با یک توطئه از پیش طرح ریزی شده از بین بردند. اینجا دیگر صدام با 3 نوع بیماری روانی مبتلا میشوند.
تعریف بیماریهای خطرناک نزد انسانهای بیمار و تشنه بخون انسان.
. 1 پارانوئیدی
.  2 اسکیزوفرنی
The defining characteristic of a dictator-minded
تعریف خصلت های یک دیکتاتور اندیش
Narcissistic Disorders      بیماریهای خودشیفتگی
Egoist                              خودخواه 
Selfish                                 خودپسند
Knowing himself better than others            خود از دیگران برتر دانستن
 Power hungry                                                  تشنه قدرت
Thirsty about being obeyed                     تشنه مورد اطاعت قرار گرفتن
Democrats claim to be               ادعای دموکرات بودن
Thirsting for blood and revenge climate                  تشنه خون و انتقام جوی
 Voyeur and Liars           فضول و دروغگو
Lying to the nation             با ملت دروغ گفتن
Secrecy in words and deeds         پنهانکاری در گفتار و کردار
False promise     وعدهای دروغین
spiteful
کینه توز, معاند
despiteful
دارای حس دشمنی, کینه توز
implacable
کینه توز, سنگ دل
vengeful
کینه توز, بشدت, انتقام جو, باخشونت
revengeful
کینه توز
dispiteous
بی رحم, ستمگر, کینه توز
pitiless
بی ترحم, بی رحم, ستمگر, نفرت اور, کینه توز
venomous
سمی, زهردار, زهر الود, کینه توز
Spiteful                              کینه توز


  3 بیماری حاد خودبزرگبینی مبتلا میشوند اینجا دیگر مثل قبلی نیستند هر کسی هم اطاعتش نکند با مرگ روبرو میشود هیچ کس حق نداشته با اسم صدام صدایش بکند باید بعنوان سید القاعد و کودکان بعنوان بابا صدام باید صدایش میکردند اینجا دیگر بیماری روانی صدام عمیقتر میشود در سال 1989 در یک رژه نظامی نیروهای مسلحش را مشاهده میکنند موشکهایش و هواپیماهایش را بر فراز بغداد نهره میکشند صدام حسین اینجا دیگر به طورناگهانی دگر گون میشوند و بیماری روانی خودبزرگبینی  ایشان قویتر میشود و اینجا دیگر خود را قدرتمند و با توان میبیند اینجا صدام حسین هیچ کسی بالاتر از خود نمیبیند و قدرتی بالاتر از قدرت مطلق خویش نمیبیند.
همین صدام حسین در طی یک فرمانی که از صوره 8 الانفال  قرآن بر گرفته است تحت نام الانفال نزدیک به 18200 هزار کرد را سر به نیست نمودند و در سال 1988 در یک فرمان که به پسر عمویش حسن علی مجید داده بودند با گاز شیمیایی و میکروبی به شهر حلبچه حمله نمودند و نزدیک به 5000 هزار انسان از پیر تا کودک یک ماهه را با گازهای سمی و شیمیایی خفه نمودند البته قربانیانی که بر اثر این  جنایت زخمی شده بودند  به 7000 هزار نفر رسیدند هنوز هم هنوز است آثار این جنایتها در این شهر باقی مانده است و خیلی از زنان و دختران باردار نمیشوند و اگر هم بشوند بچه های ناقص به دنیا می آورند به سبب بمباران گازهای سمی و شیمیایی که علیه این شهر صورت گرفته است و دختران کرد را در میان شیوخ عربهای خلیج فارس تقسیم نمودند و مردان کرد را با کودکان کرد زنده زنده به زیر خاک انداختند و خفه نمودند.
 در آن زمان دستگاه امنیتی عراق به یک دستگاه مهم که در بین کشورهای عربی پخش شده بودند و برای صدام خبر چینی میگردند کسی توان مقابله با آنها در میان کشورهای عربی نداشت و همه از صدام وحشت داشتند دستگاه اطلاعاتی عراق در کشور کویت متوجه میشوند که به پول واحد عراقی مسخره میکنند در آن کشور صدام اول به آن کشور هشدار میدهند کشور کویت زیاد به هشدار صدام توجه نمیکند.
خلاصه صدام حسین به نیروهای مسلحش فرمان حمله برای تصرف کشور کویت دستور حمله را صادر میکند در اواخر سال 1989 نیروهای مسلح عراق به فرمان صدام در یک مدت کوتاه 4 ساعته کشور کویت را به تصرف خود در می آورند  خیلی از کشورهای بین المللی از صدام خواستند که این کشور را ترک کند  لاکن هرگز قبول نکردند  خلاصه کشورهای متفقین  به رهبری ایالات متحده آمریکا به عراق حمله کردند  تمام سیستم نظامی و قدرت صدام را درهم کوبیدند و نابود کردند   اینجا صدام دیگر مثل قبلی در سخنرانیهایش اشاره به قدرت نکردند خیلی ضعیفتر کلماتش را بیان نمودند بله آنچه رویداد که ما همه در طول تاریخ دیدیم و شنیدیم چه بر سر عراقیان آمد ما یک مثال فارسی داریم گر نباشد عقل جان در عذاب است.
از این هم بگذریم خاورمیانه در زیر فقر شدید فرهنگی مینالد.
آیا کمال اتاتورک شخصی بیمار روانی بود؟
اکثرا افرادی که مبتلا به بیمار روانی هستند چند نوع هستند نوعی از آنها کلک باز و دارای دووجه هستند یک وجه دوستی یک وجه دشمنی این اشخاص در صورت ضعیف بودن دارای وجه دوستی هستند و در صورت قوی بودن دارای وجه دشمنی میشوند به قول خودمان دبل مورال هستند این دبل مورال هم بر اثر بیماری روانی خارج از وجدان بشری میباشند.
کمال اتاتورک هم از این فن برای فریب کردها سواستفاده نمودند و در آن پیمان لوزان را به وجود آوردند و کردها فریب دادند و ملت کرد  را به امروز کشاندند..

کمال اتاتورک و بخصوص سران امپراطوری عثمانی از فن دوستی برادری برای سواستفاده از کردها استفاده میکرده اند تا به هدفشان میرسیدند  وقتیکه هدف خویش شکار میکردند به قول و قرارهای خویش پشت میکردند و به هیچ عنوان اسمی ازش نمی آوردند.

به طور دقیقتری بگویم در خاورمیانه چون مذهب و اعتقادات خرافاتی بیشتر بر افکار عمومی مسلط شده است  از قدرت سنجش فکری و ذهنی استفاده نمیشود  برای مثال اگر چیز بدی و یا چیزی  خوبی رویداد میگویند کار خدا بوده و خدا خواسته است یعنی همه چیز را به خارج از وجود سنجش  تفکر و ذهن متعلق میدانند خود را هیچ و شئی ناچیز یا ماده ای ناچیز  میدانند به سبب تسلط اعتقادات آمیخته به خرافات مذهبی بر ذهن و فکر جامعه تاثیر مخربی داشته است.
وقتیکه جهالت و جهل بر جامعه مسلط باشد جامعه نمیتواند آنطور شاید و باید تکامل یابد و پیشرفت بکند بطور دقیقتر بگوئیم  اعتقادات قویی مذهبی باعث عقبماندگی جامعه خاورمیانه شده است.
آیا خمینی یک شخص بیمار روانی از نوع
Psychopathy
بله خمینی دارای شخصیتی دوگانه بودند در عین حال دارای کینه های انباشته شده ای بودند که تشنه روزی بودند که به قدرت برسند برای خالی کردن کینه های چندین ساله اش که بر روی هم انباشته شده بودند تا این کینه ها را بر روی ملتهای ایرانی خالی کنند و کردند و  خمینی دارای چند مورال بودند از دبل مورال عبور کرده بودند این شخص مبتلا به بیماری روانی از نوع اغراقگویی نیز بودند برای اثبات این حقیقت میتوانید به گذشته خمینی نگاهی به اندازید در فرانسه چه بر زبان آوردند و در ایران وقتیکه قدرت مطلق را در دست گرفتند چه چیزهای گفتند  فقط کافیست که در موتورهای جستجو به دنبال کلمات خمینی پیش از ورد به ایران جستجو کنید به نتایج مطلوب میرسید یا دست میابید.
در زمانیکه خمینی وارد ایران شدند چون کردها دارای افرادی تحصیل کرده در خارج از کشور  بودند از اول ورود خمینی به ایران سیاست خمینی را رد نمودند و در مقابلش ایستادند  تمامی چپیها و کمونیستهای مارکسیست لنینینسی ایرانی  در کنار این جنون قرار گرفتند و سربازش شدند بخصوص حزب توده و بخشی از چریکهای فدایی خلق ایران راه اکثریت باند فرخنگهدار متاسفانه به دلیل شعارهای ضد امپریالیستی خمینی  و از سوی دیگر شعارهای مذهبی هم مذهبیون و هم چپیهای ایرانی  در کنار خمینی قرار گرفتند و کردها در میدان مبارزه با رژیم نوپایی اسلامی در ایران تنها بودند و به تنهایی در مقابلش دست به مبارزه زدند و بعدا تعدادی به این نتیجه رسیدند که خمینی شخصی خطرناک است و کم کم به  این نتیجه رسیدند که کردها حقیقت را درک نموده اند اما خیلی دیر به این نتیجه رسیدند و  این  احزاب خیلی دیر بیدار شدند  زمانی بیدار شدند که دیگر کار از کار گذشته بشود و خمینی قدرت مطلق را در دست گرفته بودند و نیروی نظامی و ارتش در دستش بودند.
  خمینی هم بیکار نه نشسته بودند در این باره احساس نمودند که کردها و تحصیل کردهای کرد  از نظرات باطنی خمینی پی برده اند و ایشان را شناخته اند  به همین سبب فتوا صادر نمودند علیه کردها و مامور مخصوص خویش خلخالی جنایتکار برای اجرای این فتوا راهیی کردستان نمودند و این جانور مذهبی حتا به زنان و کودکان کرد رحم نمیکردند و همه را به رگبار گلوله میبستند این هم میتوان نوعی انفال قلمداد نمود چرا چون این جنایتها بر اساس یک فتوایی مذهبی و بر اساس صوره الانفال  صورت گرفته است که اموال و ناموس و همه چیز دشمنان را برای مسلمانان حلال نموده است.
چیز خیلی مهمی که هنوز از اذهان ملت کرد پاک نشده و نخواهند شد فرمان رئیس جمهوری رژیم نوپایی ایران بود علیه ملت کرد آقای بنی صدر که به ارتشیان فرمان داده بود پوتینهای خود را از پایی خویش بیرون نیاورید تا کردها را به طور کلی سرکوب نکنید.
به نظر بنده هرکدام از احزاب ایرانی و به قول خودمان اپوزیسیون ایرانی هر وقت به قدرت برسند اگر بد تر از خمینی نباشند بهتر نخواهند بود  چرا چون این یک خصلت ذاتی میباشد در درون هر شخص ایرانی پانایرانیست وجود دارد من شخصا خیلی با دوستان ایرانی بحث نموده ام و گفتگو نموده ام در حقیقت هیچ کدام حاضر نیستند یک ذره هم شده خود را تغیر بدهند و به مفهوم دموکراسی باور داشته باشند اگر هم ظاهرا خود را دموکرات و آزادیخواه معرفی میکنند  بیشتر جنبه فریبنده دارد و هیچ ربطی به نظرات و  باطنی آنها ندارد در صورت بدست گرفتن قدرت مطلق همه چیز عوض خواهند شد و با شیوه های دیگری رفتار خواهند کرد این در گذشته نشانداده شده است.

توصیه به احزاب و اپوزیسیون ملت کرد. احزاب کردستان از چپ و راستش باید با هم متحد بشوند و دست در دست هم قرار بدهند  و از ناکامیهای گذشته درس عبرت بیگرند  با هم اتحاد بر قرار کنند  از حزب حیات آزاد کردستان  و کومه له یها هر 4 بخشش و حزب دموکرات کردستان ایران هر دو بخشش و احزاب دیگر کوچک که در میدان مبارزه در کردستان درخواست میکنم دست در دست هم قرار بدهند  برای بعد از سرنگونی رژیم جهل و جنون خمینی خود را آماده کنند  برای دفاع از خاک و وطن اشغال شده کردستان  آمادگی کامل را داشته باشند با نیروی قوی و متحد وارد آن روز بشوند من قول میدهم متحد شدن شما و اتحاد شما احزاب کردستانی میتواند هر کوهیی را نابود کند  و هیچ دشمنی نخواهند توانست در مقابل شما به ایستد اتحاد شماها نویدبخش آزادی وطن خواهند شد.
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 27/12/2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر