Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ آبان ۱۱, سه‌شنبه

خبر فوری !!!! بی احتیاطی یا همکاری بنیاد نوروز با اطلاعات ایران بنیاد نوروز به‌ عناصر سرویس اطلاعاتی ایران کمک رسانی می کند


خبر فوری !!!! بی احتیاطی یا همکاری بنیاد نوروز با اطلاعات ایران
بنیاد نوروز به‌ عناصر سرویس اطلاعاتی ایران کمک رسانی می کند.
موارد مشکوکی مشاهده‌ شده‌ است در زمان اقامت این افراد در ترکیه‌ به‌ طرز بسیار شک برانگیزی این افراد از کمک های مالی بنیاد نوروز برخوردار می شوند اخیرا مورد دوم از کمک رسانی به‌ افرادی که‌ این احتمال می رود که‌ از جانب سرویس اطلاعاتی ای...ران به‌ ترکیه‌ آمده‌ باشد مشاهده‌ شد. این افراد از جانب سرویس اطلاعاتی ایران انتخاب شده‌ و جهت انجام ماموریتهایی سری به‌ ترکیه‌ که‌ نزدیکترین کشور برای پناه‌ بردن فعالین سیاسی و اجتماعی و روشنفکران و مبارزان ایرانی می باشد فرستاده‌ می شوند.بنیاد نوروز یک بار دراواخر 2009 نیز به‌ فردی که‌ قبلا خود را به‌ سازمان ملل در ترکیه‌ معرفی کرده‌ بود و از جانب این سازمان صلاحیت این فرد بررسی و مردود اعلام شده‌ بود بسیار آشکارا کمک اطلاعاتی و مالی کرده‌ بود. این فرد برای بار دوم به‌ ترکیه‌ آمده‌ و خود را به‌ سازمان ملل در آنکارا معرفی کرده‌ تا بلحاظ قانونی بتواند مدت زمان بیشتری را در ترکیه‌ بماند و موقیت خود را همچن پناهجو به‌ ایرانیانی که‌ در ترکیه‌ هستند اعلام کرده‌ و اعتماد آنها را جلب کند . با روابط عجیب و اخذ کمک های مالی قابل توجهی از بنیاد نوروز که‌ تعجب همگان را برنگیخت که‌ حتی جهت مراجعت دوباره‌ به‌ ایران مبلغ 1000 دلار برای آخرین باردر اختیار این فرد قرار گرفته‌ بود این سوال را در ذهن تعدادی از پناهندگان ایرانی بوجود آورد که ‌بنیاد نوروز چه‌ رابطه‌ای می تواند با رژیم ایران داشته‌ باشد که‌ با تحقیقاتی که‌ از جانب پناهندگان بعمل آمد مشخص شد که‌ ایشان از همکاران سرویس اطلاعاتی ایران بوده‌ و از جانب افراد محلی شناسایی شده‌ است که‌ با مراجعت ایشان به‌ جمیع سرویس اطلاعاتی ایران اطلاعات ارزنده‌ای را در مورد پناهندگان و پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه‌ و هویت آنها وحتی شهرهایی که‌ بلحاظ حساسیت از نظر پذیرش پناهنگانی که‌ برای سرویس اطلاعات ایران دارای اهمیت بیشتری بوده‌اند تهیه‌ کرده‌است با فاش شدن این مهم که‌ این فرد رابطه‌ نزدیکی با نماینده‌ بنیاد نوروز داشته‌ است و حتی به‌ اطلاعات محرمانه‌ در مورد پناهندگان ایرانی که‌ مشخصات آنها بوده‌ دسترسی داشته‌ است خطری جدی مطرح می شود. که‌ متاسفانه‌ بعد از گذشت 1سال این موضوع برای بار دوم تکرار شده‌ و اخیرا به‌ جهت شناسایی فرد مذکور مهره‌ دوم سرویس اطلاعاتی ایران که‌ هماهنگ با حوادث انتخاباتی 1388 و حتی کمی با تاخیر فرستاده‌ شده‌ بود آزادانه‌ به‌ آغوش سرویس اطلاعاتی ایران باز گشت بهمراه‌ اطلاعات ارزنده‌ ای که با خود برده ‌است . این فرد پس از مراجعت هویت چندین روزنامه‌ نگار و فعال سیاسی و اجتماعی را آشکار کرده‌ است که‌ تعدادی از این افراد در ترکیه‌ خبر داده‌اند که‌ بلافاصله‌ پس از برگشتن این فرد خانواده‌هایشان چندین روز متوالی از جانب سرویس اطلاعاتی ایران مورد بازپرسی و تحقیق قرار گرفته‌اند فرد مذکور نیز با نماینده‌ بنیاد نوروز ارتباط نزدیک داشته‌ و این احتمال می رود که‌ ایشان نیز اطلاعات محرمانه‌ پناهندگان ایرانی را که‌ در اختیار نماینده‌ بنیاد نوروز قرار می گیرد را به‌ همراه‌ سایر اطلاعات در اختیار سرویس اطلاعاتی ایران قرار داده‌ باشد لازم بذکر است که‌ ایشان نیز جهت مراجعت به‌ ایران کمک های قابل توجهی را از جانب بنیاد نوروز دریافت کرده‌ است.!!!
منبع : فعالین خبری در ترکیه‌
--------------------------------------------------------------

دو مستندساز، بە دنبال تلاش براي تهيە مستندي از زندگي فرزاد کمانگر ناپديد شدند

و خبرها حکایت از ربوده شدن این دونفر توسط وزارت آدمکش اطلاعات میکنند

دو فعال فرهنگي در شهر کامياران به نامهاي قاسم ويسي و فرهاد فلاحي از يک هفتە پيش ناپديد شدەاند و از وضعيت آنان هيچ اطلاعي در دست نيست. به گزارش رنسانس نيوز، قاسم ويسي بە همراه فرهاد فلاحي مدتي بود کە مشغول تهيە مستندي در مورد زندگي و فعاليتهاي فرزاد کمانگر معلم اعدامي کرد در يکي از روستاههاي کامياران بودند. قاسم ويسي علاوە بر فعاليت در حوزە ادبيات، در چند سال اخير مشغول تهيە مستند و فيلم بودە و توانستە بود در اين زمينە چند فيلم موفق بسازد.فيلم کوتاە اين فيلم ساز بە نام "نيم" کە بە موضوع تبعيض جنسي پرداختە است در يک جشنوارە فيلم در کردستان عراق شرکت کردە بود. اين فيلم ساز علاوە بر کارگرداني فيلم ديگري بە نام "سواري بە سوي غروب" سناريو نويس فيلم کوتاە ديگري بە نام "گرداب" نيز ميباشد کە خود نيز در آن بە ايفاي نقش پرداختە است. اين فيلم چندين بار در شبکەهاي ماهوارەاي کردستان عراق بە نمايش درآمدە است. فرهاد فلاحي نيز دانشجوي رشتە سينما در دانشگاه کرج بودە و فيلمبرداري اکثر فيلمهاي قاسم ويسي را بە عهدە داشتە است. در خبر رسيدە بە رنسانس نيوز ضمن اشارە بە اينکە اخيرا اين دو نفر براي تهيە فيلم مستند زندگي فرزاد کمانگر اقدام کردە بودند آمدە است: در دە روز اخير آنان براي جمع آوري مستندات و ديدن اشخاص و شاگردان فرزاد بە يکي از روستاهاي کامياران مراجعە کردە بودند اما بە محض اطلاع از اينکە ماموران امنيتي بە قصد آنان پي بردەاند روستا را ترک کردە بودند. بە دنبال آن ماموران امنيتي بە قصد بازداشت اين دو فعال فرهنگي در شهر کامياران بە منزل آنها مراجعە ميکنند اما آنان در منزل حضور نداشتەاند و از آن روز بە بعد کە حدود يک هفتە از آن ميگزرد هيچ گونە اطلاعي از وضعيت و سرنوشت آنان در دست نيست. رنسانس نيوز در تماسي کە با يکي از منابع خبري خود در شهر کامياران داشت مطلع شد کە اين دو نفر از دوستان صميمي فرزاد کمانگر بودەاند و آنان توانستە بودند در تهيە مستندي در مورد اين معلم اعدامي کرد با چند نفر نيز مصاحبە انجام دهند. اين منبع همچنين افزود کە ماموران امنيتي بە دنبال يورش بە منزل شخصي اين دو فعال فرهنگي مقداري از وسايل کار آنان را با خود بردەاند. لازم بە ذکر است کە پيش تر و در مردادماه سال گذشته نيز سما بهمني فعال حقوق بشر و اهل بندر عباس نيز بە دليل تلاش براي تهيە مستندي از زندگي فرزاد کمانگر بازداشت و توسط دادگاه انقلاب شهر سنندج بە 3 سال حبس تعليقي و ممنوعيت از "تردد در مناطق کردنشين" محکوم شدە بود.

http://newsagency-ina.com/News-Details.aspx?newsId=40989&back=1

--------------------------------------------
دکتر گولمراد و سید فرهاد از ما خواسته بودند که دیگر علیه هم قبیلهای خود دست به قلم نبریم لاکن متاسفانه اینها با این عملکرد خویش دست ما را دوباره باز میگزارند برای نوشتن میدانم که شاید عمو دکتر گولمراد و سید فرهاد عزیز از من دلخور بشوند باور کنید من قصد توهین به هیچ کسی ندارم فقط یک روشنگری میباشد و من تازه خودم را آمده کرده بودم تمام نوشته هایم که در باره یاریکورد نوشته بودم پاک کنم و از این بابت عذرخواهی کنم در این فکر بودم که اینها به آغوش یکدیگر بازمیگردند و خانه مردم یاری را آباد میکنند لاکن متاسفانه با نوشتن مقاله جناب آقای پیوند نظری که تماما ضد و نقیز میباشد دست و قلم ما را به کار انداخت من اعلام میکنم تا زمانی که همه عزیزانی که از هم دچار تفکیک شده اند با هم دوستی و صلح نکنند و همدیگر مثل اعضای یک خانواده در آغوش نگیرند قلم من بروری این فریبخوردگان باز میماند که فریب کسانی خورده اند که حالا در میدیاهای انترنتی و روزنامه ها وضعیتشان برای ما روشن شده است متاسفانه خوش باوری و کمبود تفکر فکری وفقر فرهنگی ما باعث این تفکیکها میشود من وقتیکه میبینم دوستان یاریکورد علیه برادران خویش سنگر میگیرند من را وادار میکند که دست به قلم به برم تا شاید اینها با هم دوست و همدیگر را در آغوش بگیرند تا من از این کارهای خودم پشیمان بشوم و عذرخواهی کنم لاکن متاسفانه هر روز با روز روشن میبنیم که افراد وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران از اینها سو استفاده میکنند علیه خودمان خودشان جرئت جواب دادن را ندارند چرا چون من با ویدئو ظبط نموده ام که میگویند ما به سفارت ایران میرویم.
من دشمن هیچ حزب و هیچ جریانی نیستم و با هیچ کسی هم سر دشمنی ندارم فقط و فقط با رژیم آخوندی نباشد لاکن دوستان عزیز وقتیکه میبینم که به هم قبیله هایم بی عدالتی و بی انصافی میشود ساکت نمی مانم.
آقای پیوند نظری در نوشتهای خودش اعلام نموده است گویا گروه مجهول الهویه بنام یاریکورد پیش از جنبش دموکراتیک یارسان در کردستان فعالت نموده است راستی انسان را به خنده وامیدارد چرا چون زمانی که جنبش دموکراتیک یارسان در کردستان فعالت نموده اند افراد فریبخورده یاریکورد به شان و بال آقای هجری سرود میخواندند و در خواب بودند و درست هم نشده بودند بلکه در مقاله های دیگرم به این موضوع اشاره نموده ام. بله افراد هواداران حزب دموکرات کردستان ایران در کمپ التاش هم خیلها علیه یکدیگر تحریک میکردند و حالا رفته اند چند نفری از افراد ساده لوح را علیه ما و یاران دیگر تحریک کرده اند و این افراد چون خوش باور هستند و دارای فقر فکری و فقر فرهنگی هستند کمپ التاش را فراموش نموده اند که به سلیمان حمله نمودند و با چاقوی تیز این حزب شکمش را پاره کردند من میگویم کور خوانده اند چرا چون اینجا اروپا میباشد کشوری آزاد میباشد مخابرات و اسخبارات هم وجود ندارد که بتوانند مردم را آزار بدهند با دروغپردازیهای خودشان و یا ملاها را تحریک کنند علیه ما .
با تشکر ساموئیل کرماشانی
---------------------------------
حال به پردازیم به نظرات یاریکورد فریبخوردگان از دنیا بی خبر
ما در این فکر بودیم که دیگر به هیچ عنوان هیچ فرد یارسانی علیه یکدیگر دست به قلم نبرند و کلمات رکیک و دور از اصول مبادی و پرینسیپ انسانی علیه یکدیگر به کار نبرند لاکن فریبخوردگان خودپسند و خودخواه دست به هذیانگویی زده اند در سایت خودشان بنام مجهول الهویه یاریکورد علیه جنبش دموکراتیک یارسان و من خودم را آماده کرده بودم برای جشن اتحاد بین جنبش ترقیخواه دموکراتیک یارسان با گروه خود خوانده و مجهول الهویه بنام یاریکورد که دسته ای فریبخورده و ساده لوح هستند فقط و فقط برای مصرف درست شده اند و در عین حال برای ضدیت با اهداف ملت ستمدیده یارسانی و تفکیک در بین این مردم عزیز توسط حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کومه له ایران درست شده اند تا زیر به زیر علیه پژاک در مناطق خود دست به بدگویی و ضدیت یزنند
که این در تماسهای تلفنی و نامه های که به داخل ارسال میکنند و متاسفانه بعضی از آنها با فامیلهای من نزدیک هستند و همساده هستند هر چی به داخل ارسال کنند زنان در کوچه مینشینند و برای دیگر دوستان خود توضیح و تعریف میکنند و خبر هم به دست ما میرسد خیال نکنند که ما اینجا نشسته ایم و از عملکرد اینها خبر نداریم.
من در هیچ یکی از نفرات جنبش دموکراتیک یارسان نشنیده و ندیده ام که مقاله ای علیه افراد خودخوانده مجهول الهویه بنام یاریکورد منتشر کنند لاکن دیروز به من خبر دادند که گویا فردی که مبتلا به اسکیزوفرنی میباشد و مبتلا به افکار درهم و برهم ریخه میباشد رفته است با کلماتی مثل مبتذل و خیلی ناگوار و دور از اصول و مبادی انسانی به جنبش دموکراتیک یارسان حمله نموده است بنام پیوند نظری که لینک سایت اینجا میگذارم تا خوانندگان عزیز بیشتر با این فریبخوردگان و سادو لوحها آشنایی پیدا کنند.
یاریکورد و دکانداران مصرفیها بنام یاریکورد.
این دکانداران که در اصل توسط این دو حزب درست شده اند که در بالا نامشان آمده است افرادی ساده لوح و بیسواد هستند حتی دست به توهین شخصی علیه شخص من زده اند و توهمتهای بی پایه و بی اساس در پالتالک به من زده اند .
آرم دوم که عوض شد
آری اینها به این چنین لیاقت دارند واقعا من خودم را آمده کرده بودم برای جشن روزی که یاریکورد بازگردد به آغوش جنبش دموکراتیک یارسان و دست از این دلقکبازی بردارند البته من برای تک تک افراد شریفی که از این گروه مصرفی دست کشیده اند و به حقیقت رسیده اند احترام میگزارم و میدانم که یاریکورد به دو بخش تقسیم شده است و خیلی از انسانهای شریف یارسانی حاضر نیستند چوب دست و یا مصرفی دیگران باشند به آغوش جنبش مستقل دموکراتیک یارسان بازگشته اند من سر تعظیم فرود می آورم برای این عزیزان که فریب این فریبخوردگان از دنیا بی خبر نمیخورند به صفوف جنبش بر حق خویش بازمیگردند و به ملت خویش پشت نمیکنند.
خلاصه چند نفری که مانده اند بر سر خویش میکوبند گویا اربابانشان چیزی به این فریبخوردگان نداده اند.
اینجا ارم مونکی پونکی

اینجا نوشتهای آقای فریبخورده ساده لوح جناب اسکیزوفرنی مبتلا به افکار برهم و درهم ریخته پیوند نظری میگزارم تا شما خودتان آن را مطالعه کنید.

اثبات حقانیت استراتژی “یاریکورد” و استقبال از تغییر رویکرد سیاسی تشکیلاتی جنبش دمکراتیک یارسان

برای خواندن نوشتهای این فریبخورده بر روی این لینک کلیک کنید که در زیر می آید

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر