Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۷ دی ۳۰, یکشنبه

اعتراف زیر شکنجە و فشار طبق قوانین بین المللی ھیچ ارزشی ندارد و فاقد اعتبار است. یک عابر را میتوان در خیابان بازداشت کرد و تحت شکنجەھای سخت بە ھر اعترافی وا داشت! اسماعیل بخشی و سپیدە قلیان در اذھان مردم قھرمانانی ھستند کە در برابر ستم تسلیم نشدند.اعتراف زیر شکنجە و فشار طبق قوانین بین المللی ھیچ ارزشی ندارد و فاقد اعتبار است. یک عابر را میتوان در خیابان بازداشت کرد و تحت شکنجەھای سخت بە ھر اعترافی وا داشت! اسماعیل بخشی و سپیدە قلیان در اذھان مردم قھرمانانی ھستند کە در برابر ستم تسلیم نشدند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر