Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۴, شنبه

این ویدیو مردم هیچکدام از کشورهایی فقرزدە افریقایی نیستند، اینها را ایرانی خطاب میکنند و هرگاە هم از

کردستان اشغال شده 
 فاتح آرش

این ویدیو مردم هیچکدام از کشورهایی فقرزدە افریقایی نیستند، اینها را ایرانی خطاب میکنند و هرگاە هم از حقوق سیاسی و اجتماعی خود دم میزنند از هر جهت مورد تهاجم تبلیغاتی قرار میگیرند، حتی عدەای کم از فراریان بقول حامی عدالت اجتماعی ولی در اصلسرکوبگران از قدرت برکنار شدە هم بطور مماشاتی وطن پرستی خود را بەنمایش گذاشتە و برچسب تجزیە طلبی بە آنها وارد می کنند. 

از زاویە دیگر این مردم در کشوری چون ایران زندگی می کنند کە خود را در ردە دنیای کشورهایی پیشرفتە بەحساب می آورد! کشوری کە میلیاردها دلار برای ساخت نیروگاە های هستەای خرج می کند باید مردمش چنین زندگی کنند؟ شاید هند و پاکستان و زندگی فلاکت بار مردم آنها نمونە باشند، یا گفتە امام خمینی کە گفتن "یک بمب اتم ایران اسلامی را تا ظهور مهدی تضمین میکند؟ بهرحال از دید من خوبتر می بود کە آن کشورها هم شکم گرسنگان خود را سیر میکردند و چیزی کە امام خمینی بە آن می اندیشید بیش از یک خیال واهی نبودە و همانطوریکە امام خمینی رحمتی یک کاسە زهر سر کشید خامنەای باید دو کاسە زهر را سر بکشد و فکر حکومت کردن بر جهان را با خود بە گورستان ببرد، مطمئن هم باشید کە دیگر مردم ایران میلیونها خرج تبدیل کردن گور ایشان بە زیارتگاە مسلمانان گرسنە نخواهند کرد چون حال ٨ هزار امام و امامزادە در ایران داریم همین هشت هزار کافی یست و جمهوری اسلامی ایران هم محکوم بە رفتن می باشد. شاید کسانی بگویند این کولبەران خود دارای اشکالاتی اجتماعی و سیاسی می باشند کە چنین زندگی کردنی را می پذیرند و خواستار حقوق شهروندی خود نیستند، این هم ممکن است در بعضی موارد درست می باشد ولی عامل و بانی تولیدی چنین کسانی را باید در کجا جستجو کنیم؟ چرا باید چنین باشد؟ در ایران فقر بیداد می کند اما سرمایە مردم را در کربلا، نجف، سوریە و لبنان خرج میشود هزاران خارجی با پول مردم ایران میلیاردر شدە ولی باز این مردم تحمل تقبل چنین وضع را دارند، چرا؟ مسلم است حکومتی کە بقاء عمر خود را در سرکوب سیستماتیک سیاسی جامعە و مبارزە با راسیونالیسم میبیند. در کشوری کە مردم باید ٨ هزار امامزادە را پرستش کنند، امام سیار بە در خانەهای مردم بردە میشود، پروژە درست کردن امام کارتونی برای مردم در راە است، خشونت و ممانعت از ستیابی مردم به‌ امکانات ارتباط جمعی و جهان خارج کار روزمرە شدە چنین مردمی هم می تواند وجود داشتە باشد. از این هم بگذریم پروژە تحقیر و انواع سرکوبهای سیاسی ملت کرد از دیرزمان در دست اجرا بودە ولی در زمان حکومت الهی ادامە آن گستردە تر شدە،
 فاتح آرش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر