Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ مهر ۵, جمعه

شخصیت آیینی و مذهبی زن کورد آسینناس بارزانی(ئەسینناس بەرزانی) چە کسی بود؟شخصیت آیینی و مذهبی زن کورد آسینناس بارزانی(ئەسینناس بەرزانی) چە کسی بود؟
منابع وب سایت 
این زن دختر رابی سامووییل بارزانی ست، کە در میانەی سالهای ١٩٥٠ تا ١٦٧٠ میلادی در شهر موصل زیستە است. او در همان شهر نیز از مادر متولد شدە است . پس از مردن پدرش تخلص آیینی ،رابی، را برای خود برگزید .


او شاعرعرفان یهودیت، مدیر و رئیس مدرسەی آیین یهودیت و معلم و استاد بزرگ تورات کوردهای یهودی در کوردستان بود. این شخصیت زن کورد بە حدی توانا و باعلم و درایت بود، کە پس از مردنش چندین داستان متفاوت در مورد زندگی او روایت شدە است، کە نسل بە نسل و دهان بە دهان در میان یهودیان کورد نقل قول شدە است.

در میان آیین یهودی زنان نمی توانند بە مقام رهبری آئینی برسند، آن چە کە مایەی شگفتی است، رابی توانستە بە این مقام برسد، و این خود دلیلی ست، فرهنگ کوردی همیشە استعداد آن را داشتە است کە زنان را در مقام رهبر و بزرگان آئینی و مذهبی خود قبول کند و آن ها را بپذیرد، تا جایی کە این فرهنگ بر روی یهودیان نیز– کە رسیدن زن بە مقام والا یا رهبری امری محال و سخت بودە — تاثیر مستقیم گذاشتە؛ و این خود نشانگر انعکاس فرهنگ کوردستانی بر آیین یهودیت بودە است. این همان فرهنگ غنی کورد است، کە تا بە حال صدها زن را در مقام رهبری و مدیریت خود پذیرا بودە است، تاریخ کوردستان آشکار بە این امر می پردازد؛ و ما در طول تاریخ خود صدها زن را در مقام رهبری خود داشتەایم کە متاسفانە امروزه در این سدە در زیر تسلط و آسمیلیەی فرهنگ دولت های همجوارشاهد کشتن زنان مان بە بهانە ی ناموس هستیم، کە بە جای زنده کردن فرهنگ غنی خود بە کشتن زنان مان مبادرت می کنیم. و این گونە کە پیش می رود کشتن زنان و دختران مان بە بخشی از فرهنگ مان تبدیل می شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توان بە کتاب تاریخی کورد کیست مراجعە کرد، کە نویسندەی آن سوران حمە رەش است.
ترجمە :نگین شیخ الاسلامی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر