Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ آبان ۳, چهارشنبه

رويترز : پيک های ايران در حال انتقال ميليون ها دلار شمش طلا از ترکيه به تهران هستند !


رويترز :
پيک های ايران در حال انتقال ميليون ها دلار شمش طلا از ترکيه به تهران هستند !

خبرگزاری رويترز گزارش داد، اشخاصی که پيک هستند، در حال انتقال ميليون ها دلار شمش طلا با پروازهای استانبول-دوبی ،به تهران هستند.


اين گزارش می افزايد بر اساس آمار رسمی تجاری ترکيه، در ماه اوت-مرداد گذشته- نزديک به ۲ ميليارد دلار شمش طلا از طرف خريداران ايرانی به دوبی حمل شده است.

يک تاجر محلی در فرودگاه «آتاتورک» به رويترز گفته است، هر پيک در چمدان دستی خود مجاز است تا ۵۰ کيلوگرم شمش طلا به طور قانونی از ترکيه خارج کند.

رويترز می نويسد در حالی که ايران تحت تحريم های بين المللی است، واردات طلا به اين کشور کمک می کند تا ازمشکل کمبود ارزهای معتبر خارجی برای پراخت های بين المللی اش بکاهد. 
چهارشنبه 24 اکتبر 2012 - 03 آبان 1391
---------------------------

سخنرانی سخنگو سازمان دمکراتیک یارسان در کنفرانس پاریس

یارسان میدیا: هممیهنان گرامی، همچنانکە در گزارش قبلی مربوط بە شرکت هیئتی از سازمان دمکراتیک یارسان در کنفرانس کورد در مجلس ملی فرانسە قول اطلاع رسانی بیشتر دادە شدە بود، اینكه‌ ‌ ادامه‌ این گزارش و دیدارها به‌ اطلاعتان خواهد رسید.
در ادامە شرکت فعال هیئت سازمان دمکراتیک یارسان  آقای علی مهرابی طی سخنانی از جانب سازمان دمکراتک یارسان تلاش برای همفکری کردها را یک اقدام پسندیدە خواندند و سپس برای شرکت کنندگان در کنفرانس از سرگذشت جامعە یارسان و آنچە در طول تاریخ بە خاطر پافشاری این جامعە بر حفظ هویت افتخارآمیز خویش بر آنها گذشتە است، سخن گفتند . در ادامە این بخش ایشان بە  ستم‌ها و ناملایماتی کە با پشتیبانی بیگانگان و بە دست بخشی از هم‌مینان کورد بە جامعە مقاوم یارسان تحمیل گشت، اشارە کردند .
همچنان ایشان از آنچە مشترکا بر سر ایزدیها علویان و یارسانها آمد بە عنوان یک طرح سازمانیافتە در جهت نابودی فرهنگ و اصالتهای مردمان دیار زاگروس و دامنەهای آن یاد کردند، و گفتند اگر چە ادامە این روند در قالبهای دیگری تحت شعارهای مدرن و مردم پسند ادامە دارد، اما دوران سرکوب و نابودی فرهنگها و باورهای کهن مردم زاگروس بە پایان خود نزدیک میشود و دوران بیداری و بازگشت بە اصالتهای تاریخی در همآهنگی با شرایط مدرن امروزی در حال رشد و پا گرفتن است.
در ادامە این بحث بە سازماندهندگان جنبش کردستان سوریە بە خاطر کارآیی و لیاقت در بازپسگیری آن بخش از سرزمین کوردها تبریک گفتند و مخصوصا دیپلماسی آزادسازی کوردستان سوریە را بە خاطر دوری از خشونت و خونریزی ستودند، کاری کە در تاریخ کوردستان کم نظیر است، زیرا بیشتر تاریخ این دیار با کشتار، آوارگی، جنگ داخلی و شکست  همراە بودە.
ایشان اضافە کردند کە این جنبش برای خود امتیازی را ثبت کردە است کە خود یک نمونە تاریخی موفق است و بر خلاف آنچە دشمنان در مورد کوردها شایعە کردەاند،  نشان از درایت و تمایل کوردها بە آرامش، پرهیز از خشونت و دوری ازهرج‌ومرج‌گرایی دارد.
آقای علی مهرابی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد کردند تا یک کمیتە آسیب‌شناسی برای جنبش کردستان تشکیل شود کە بە عنوان  یک مرجع امنیتی در موارد لازم هر خطر میهنی و امنیتی را بە مردم کوردستان گوشزد و هشدار بدهد، تا بە این شیوە از تکرار خطاهای گذشتە جلوگیری شود و مصلحت عمومی را در اولویت کارها و مبارزات کورد قرار دهد.
ایشان در پیشنهاد دیگری از کنفرانس خواستند کە از طریق تشکیل چنین کمیتەای از ارجعیت منافع حزبی و گروهی بر منافع کلی و کلان کوردها جلوگیری شود و مستقیما از طریق رسانەها بە مردم کردستان  آگاهی و هشیاری لازم دادە شود، کە کوردها خود قاضی وقایع و حوادث کوردستان باشند و در نتیجە از منحرف شدن مسائل توسط رسانهای وابستە بە گروهای خاص جلوگیری شود(ایجاد رسانە مستقل و غیر وابستە بە معنای واقعی آن )
 در ادامە، ایشان دخالت برخی احزاب در بخشهای دیگر کردستان  تا حد کپی کردن احزاب خود و تحمیل منافع و پروژەهای حزبی خود بە دیگر بخشها کردستان را عملی نادرست و مشکوک خواندند و گفتند “بگذارید در کوردستان سوریە اهالی قامیشلو و دیگر شهرهای آن دیار سرنوشت سیاسی خویش را سامان و سازمان دهند، نە کسانی دیگر از بخشهای دیگر کوردستان، زیرا این روش حق تعین سرنوشت را از ساکنین اصلی آن دیار سلب خواهد کرد و دست کشورهای مداخلە گر را برای دخالت از طریق احزاب کوردی وابستە  باز خواهد گذاشت  تا در مسیر سرنوشت کوردها انحرافهای شکنندە ایجاد کنند( تکرار تاریخ).
در اینجا لازم بە  یادآوری است کە متاسفانە در کردستان ایران نیز هم اکنون چنین علائم و نشانەهایی، بە آشکاری قابل رویت است کە احزابی با پشتوانە مالی و همایتهای دیگران رویکردی سلطەگرانە را بە نمایش گذاشتەاند و در فکر تقویت جریانات وابستە بە خود در آن نواحی هستند، آن هم بدون توجە بە بافت پیچیدە و رنگارنگیهای آن بخش از کردستان .
این در حالی اتفاق می افتد کە جریانات مدعی بنا بە تمامی معیارهای مردمی بودن هیج نفوذ طبیعی و فرهنگی در این نواحی ندارند و حتی از جریانات و مبارزین واقعی این مناطق بە شدت گریزان هستند و در کردستان عراق و اروپا توسط عیادی خود سازمانها و مبارزین مستقل ایلام و کرماشان توطعە میکنند، تحمیل چنین شرایطی بسیار خطرناک است زیرا بدون مشارکت عملی ساکنین اصلی ایلام و کرماشان  خطر رویاروی گروهای فرهنگی ، آئینی و گویشی را در کوردستان ایران بە مراتب افزایش میدهند، لذا بە اعتقاد ما مردم هر بخشی از کردستان کە در تصمیم گیریهای کلیدی و سیاسی مربوط بە سرنوشت  سیاسی خویش سهیم و شریک نیستند، نباید قیمومیت جریاناتی را بپذیرند کە در واقع نمایندگان حقیقی آرزوهای آنها نیستند و با پشتوانە دیگران قصد قاپیدن سرنوشت آنها را دارند.
ناگفتە نماند کە  آقای علی مهرابی از عدم حضور نمایندگان نیمی از جمعیت کوردستان یعنی جمعیت زنان انتقاد کردند و افزودند کە شایستە نیست در این دوران مدرنیتە، هنوز احزاب کوردی در جمع رهبری اصلی خود از 21 عضو رهبری سیاسی تنها یک زن داشتە باشند.
همچنان کە میبینیم در این کنفرانس نیز جای حضور فعال زنهای کوردستان خالی است و متاسفانە برای خیلیها هم هنوز طبیعی بە نظر می‌رسد
لازم بە ذکر است کە در این کنفرانس هیئت سازمان متشکل از اقایان علی مهرابی و ناوخاس نظری طی دیدارهای با شخصیتهای زیادی از جنبش کردستان بحث و تبادل نظر نمودند، از آن جملە دیدار با عزیزان ایزدی ساکن کوردستان سوریە کە درست سرنوشتی مشابە یارسانیان را تجربە کردەاند از اهمیت  بسیار زیادی برخردار بود.
2012-10-14

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر