Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ بهمن ۱۲, پنجشنبه

مقاله ای در خصوص سیستم نظام سیاسی آینده ایران و نقش فعال زنان در این نظام سیاسی.

مقاله ای در خصوص سیستم نظام سیاسی  آینده ایران و نقش فعال زنان در این نظام سیاسی.
مانیفست حقوقی و قانونی  آینده ایران.
با قلم ساموئیل کرماشانی
گوشتی که تاریخ مصرفش به پایان برسد  مصرفش باعث بیماریهای خطرناک خواهند شد و نه نظام فاسد جمهوری مذهبی و نه نظام سیاسی دیکتاتوری چوپانوار سلطنتی در سیستم ساسی نظام  آینده ایران هیچ نقشی نخواهند اشت  و این دو نظام بازگشت ناپذیرند و چرا چون نقش خویش را بازی نموده اند و باردیگر هرگز و تاریخ مصرفشان تمام شده است.


در ضمن بگویم ملتهای ایرانی باردیگر هیچ نیازی به چوپان ندارند  این ملتها انسانند و گله نیستند تا  نیاز به چوپان داشته باشند خود نیز سرنوشت خویش را رقم میزنند و رقم خواهند زد   در نظام آینده ایران ملتهای ایرانی  هستند که تصمیم میگیرند چه کسی باید نماینده این ملتها باشد در عرصه ی بین المللی و داخلی..
 در خصوص  نظام سلطنتی و سیستم سیاسی پادشاهیی در ایران مگر در خواب به بینند آنهایکه دارای چنین تفکری هستند  چرا چون این نوع نظام سیاسی نقش خویش را بازی نموده است باردیگر محال است که به ایران بازگردد و ما در عصری قرار داریم که چنین سیستمی غیر ممکن است در آینده ایران ..
 در مورد سیستم سیاسی  تک حزبی مذهبی هم بگویم   این نوع نظام سیاسی در ایران نقش خویش را بازی نموده است و برای اکثریت مردم ایران و ملتهای ایرانی شناخته شده است بنابر این باید دست از این دونوع نظام فاسد و آدمکش شست و به آینده نگرید  چرا چون در آینده ایران پلورالیزم و یک سیستم سیاسی همه حزبی پارلمانی از نوع جمهوری دموکراتیک  که حقوق احاد افراد ملتهای  ساکن ایران بطور یکسان و  بدون هیچ تبعیضی  رعایت بشود نیازمند است و نوعی کنفدرالیزم دموکرایتک  میطلبد بتواند جوابگوی همه خواستهای ملتهای ساکن ایران باشد بغیر از این ایران نمیتواند باردیگر بر ملتهای ساکن خویش قدرت مطلق را تحمیل کند  چرا چون امروز عصر پیشرفت  و عصر آگاهیی  میباشد همه ملتهای ساکن ایران بیدارند  از وضعیت موجود آگاهی کامل دارند و برای آینده خویش نیز نقشه کشیده اند  و تجربه تلخ سال 1357 را که یک بیمار مذهبی قدرت را از ملت دزدید و بر باریکه قدرت نشست و هر چی کینه داشت نسبت به ملتهای ایرانی خالی نمودند از تجاوز جنسی گرفته به زندانیان عقیدتی و تا شکنجه های قرون وسطی از هیچ نوع جنایتی فروگذاری نکردند علیه ملتهای ایرانی .
 از این هم بگذریم زنان ایرانی یکی از قربانیان این فاجعه هولناک هستند و به طوری قرون وسطی و ضد انسانی مورد ظلم و ستم  بدست این رژیم مذهبی قرونوسطی واقع شده اند روزی تحت عنوان بدحجابی قرون وسطی زنان در خیابانها مورد سرکوب و به شخصیت زنان توهین و اهانت شده است از سوی این رژیم قرون وسطی مذهبی کور نا بینا که حقوق زنان و گلهای  عزیز ایرانی را زیر پا نهاده است و زنان هم نه نشسته اند در مقابل این جنیاتهای هولناک مقاومت نموده اند و بهای سنگینی در این راه پرداخته اند به باور من هر نوع نظامی سیاسی ای که در آینده ایران  بر سر کار بیاید باید زنان را در وحله ی اول به زنان اولویت قاطع بدهد و زخمی که در طول 33 سال بر این عزیزان روا شده است ترمیم کند و زن ایرانی را به بالاترین سطح انسان برسانند این زنان عزیز ایرانی قابل ستایشند چرا چون متحمل سختیهای وحشتناک و هولناکی شده اند از سوی چه رژیمهای گذشته و چه رژیم قرون وسطی مذهبی خرافاتی حال حاکم بر  ایران.
 در ضمن به باور من باید نظام آینده به زنان ایرانی اولویت به بدهد به غیر از این هیچ نظامی در آینده ایران  بدون مشارکت فعال زنان عزیز ایرانی در کارهای سیاسی صنفی حق انتخاب و برابری کامل میان زنان و مردان منع هر گونه تبعیض علیه زنان عزیز ایرانی اگر بر این استوار نباشند مطمئن باشید که   در کارهای خویش پیروز نخواهند شد و منع هر گونه تبعیض چه از سوی خانواده ها و چه در جامعه علیه زنان .
در آینده ایران یک سیستم سیاسی بر مبنای عدالت اجتماعی و برابری کامل و قوانین بین المللی بر مبنای انسانی میطلبد و  باز جدای کامل دین از سیاست و منع هر گونه دخالت مذهبیون از سیاست میطلبد در آینده ایران.
در سیستم نظام آینده ایران قطع کامل دست مذهبیون چه در امور اقتصادی  سیاسی و صنفی و منع کامل آنها در مراکز آموزشی  و پرورشی  آینده کشور درس مذهبی برای افراد زیر سن قانونی ممنوع باشد  درصورت رسیدن به سن قانونی بالای 18 سال جوانان آزاد هستند دین را داشته باشند و یا دین را قبول نداشته باشند در این راه هیچ نوع اجباری وجود نخواهند داشت.
در خصوص حجاب زنان و دختران آزاد هستند آیا حجاب به پوشند یا نپوشند اختیار خویش کالما در دست خویش خواهند بود و   در این رابطه کاملا آزاد هستند و پشتیبانی قانونی و حقوقی از زنان برای رسیدن به خواستهای خویش میشود.
در خصوص ازدواج زنان و دختران ایرانی خود همسر آینده برای خویش با دلخواه خویش انتخاب میکنند در ضمن هر نوع دخالتی در امور ازدواجی زنان و دختران از سوی افراد تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت در این رابطه جرمش خیلی سنگین خواهند بود.
جوانان  از نظر نقل و مسافرت کردن  کمک خواهند شد و نوجوانان از خدمات رایگان دولتی برخوردارند تا رسیدن به سن قانونی بعداز رسیدن به سن قانونی در صدی خود نیز برای نقل و انتقالات پرداخت میکنند بقیه اداره بیمه کشور تامین میکند.
جوانان در صورت انتخاب شریک زندگی از سوی اداره کمک به تشکیل خانواده کمک میشوند .
و در نظام آینده ایران اگر ایرانیا میخواهند ایران مثل حالا یک پارچه باقی بماند  باید به طور یکسان  حقوق اقلیتهای ملی مثل بلوچ کرد آذری عرب  لر ترکمن و حتی فارس با یک دیدگاه  حقوقی بدون هیچ دیدگاه تبعیض آمیزی و با یک دید حقوقی و برابری  بنگرند بغیر از این باید چشم به راه تکه تکه شدن ایران باشند اگر از ناحیه قدرت به این مسائل حقوقی بنگرند چرا چون آن  زمانیکه  با زور گروهیی به زیر سلطه خویش بکشانند به پایان رسیده است و تجربه هم نشانداده است جنوب سودان کوسوو در نظر بگیرید و این ملتها امروز کاملا بیدارند و باردیگر فریب هیچ گروه سیاسی فریبکاری نخواهند خورد. 
برای نمونه باید به پردازند که مسائل بیکاری در این مناطق و ایجاد کار و شغل بیشتر در این مناطق بدون هیچ دیدگاه تبعیض آمیزی .
در باره روابط سیاسی و اقتصادی با تمامی کشورهای جهان و  بخصوص دولت اسرائیل و دولت آینده ایران باید در راستهای منافع ملتهای  ایرانی گامبردارد و هر نوع رفتار سیاسی و اقتصادی بر مبنای منافع ملتهای ایرانی و بهتر نمودن بار زندگی و رفا اجتماعی برای همه و  بر قراری کامل عدالت اجتماعی و آموزش و پرورش سالم و بازنویسی کتابهای درسی و برداشتن متنهای مذهبی و خرافاتی که برای کودکان مضر میباشد.
من به زنان شجاع و مبارز ایرانی درود میفرستم و با روح و تمام وجودم هرماه این عزیزان هستم  و بر این باروم در نظام سیاسی آینده ایران باید زنان ایرانی در بالاترین سطح  مقام سیاسی اقتصادی و اجتماعی کشور  قرار بگیرند به این دلیل این عزیزان بهای سنگینی در مبارزه با استبداد مذهبی پرداخته اند و نیازمند به یک پاداش حقوقی و معنوی هستند و قابل ستایش هستند زنان شجاع و دلیر ایرانی که متحمل سختیهای فراوانی شده اند در طول زندگی خویش در زیر سلطه  نظامهای سرکوبگر و من دوباره به  این عزیزان دورد میفرستم.
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 31/1/2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر