Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ شهریور ۹, شنبه

شه ری له فزی "پژاک، کومه له، دموکرات"


 شه ری له فزی "پژاک، کومه له، دموکرات"
فواد محمدی
به داخه وه له م دواییانه حزبه روژهه لاتیه کان به شیوازی ناشرین ته واو حه ولدانیان بو ئه وه یه که یه ک تر بچوک بکه ن و یه کتر وه ک به کریگیراو به خه لکی بناسینن و بنرخینن.


حکومه تی ئیران دوای زیاتر له 30 سال نه یتوانی که ده ست که وتیکی وای هه بی له روژهه لاتی کوردستان و خه لک هه ر به هیوان و حزبه روژهه لاتیه کانیان خوش ئه ویت. ئه گه ر چی حزبه روژهه لاتیه کان که میی و کوریان هه یه به لام جاری تر وه کو راگه یاندن هه لویستی دیاری کراویان هه یه و دژ به کوماری ئیسلامی له حه ولدان دان.
ئه گه ر چی هه مو حزبه کان له لایه ن چه کدارییه وه زور لاوازن، به لام حه ولدانیان هه بووه و ده ست که وته کانیشی ئه وه یه که باره گا حزبییه کان ئه مرو به هیزی گه نجان وه ژانیان ئه بیندریت و ئه مه ئه گه ر وه کو ده ست که وت نه یبینین ئه توانین بلین که حزبی کوردی کاریکه ریه کی وای بو کومه لگا نه بووه.  ئه م ده ست که وتانه که ئه مرو حزبه کان به ده ستیان هیناون له تیکوشان و عارق و خوینی شه هیده کانیان بووه و ئه بی ئه مرو هه ر کوردیک و کادره حزبیه کان ریز له ئه و ده ست که وتانه که شه هیدانی نیشتمان به جییان هیلاوه بگرن.
فه رقی نیه کام حزب ئه بی، به لام ئه بی ئه مرو به رپرسی حزبه کان کاره کانیان وا تی بگه یه نن که له راگه یاندنه کان و له دونیای مه جازی بی ریزی به لایه نی تر نه که ن، چون ئه مه ئه که وته خزمه تی دوژمنه که مان که به قازانجی کورد نیه.
هه مو حزبه کان به ش به حالی خویان که می و کوریان هه یه و  نابی حه ودانه کان له م راسته یه دابیت که یه ک مه حکوم بکه ن و یان به شیوه هایه ک یه ک له ناو به رن. به م شیوازانه هیچ حزبیک له ناو ناچیت و جیا له وه ی که خویان چرکین بکه ن هیچی تر نیه... ئه مه ئاوینه یه که که خه لک باش ئه م کایه سیاسیانه ی تیدا ئه بیتیت. ئه مرو حزبه کان ته واوکه ری یه کن و ئه گه ر حزبیک هه له بکات ئه و حزبه کانی تر ئه بی توشی ئه و هه لانه نه بن.
به داخه وه له م دواییانه دا که س پی خوش نیه که سه یری مالپه ره کان بکات.
کوردستان له قوناغیکی زور جیاوازه و ئه م حزبانه ش وه کو که له شیر که وتونه ته گیان یه ک و بو چی شه ر ئه که ن که س لییان تی ناگات.وایه اردوگا نشینی هه یه به لام خیانه ت و به کریگیراوی ناویک نیه که هه ر کادریک یان لایه نیک بتوانی به لایه نه کانی تر به ئاسائی بیدرکینیت و ئه مه کاریکی باش نیه و بوونی لی ئه بیته وه. له کوردستانی روژئاوا کورد بو قوناغیکی نوی ئه روات و ته نانه ت له باشوری کوردستانیش هه روا. روژ به روژ هه نگاوی باش ئه بیندریت به لام ئه م شه ره راگه یاندنانه ی دوایی حزبه روژهه لاتیه کان، ته نها و ته نها ده ست که وتیکه که کوماری ئیسلامی دوای 30 سال بو خوی ئه ینرخینیت.
بویه ئه وه ی که ئه مرو باس له سوک کردنی هه ر حزبیک بکات هیچ ناویکی لایه ق نیه و ناتوانی هه لگر و پیشه نگی گه له که ی به جی بهینی. ئیستا"کومه له "دموکرات"پژاک"یان هه ر حزبیکی روژ هه لاتی ئه بی با ببیت.
ئه وه کاری حزبه کان نیه که کی خیانه تی کردوو کی نه یکردووه. ئه گه ر له داهاتو گورانکاریکه ک له سه ر روژهه لات دروست بیت ئه وه خه لک دیار ئه کات که کامه حزب خیانه تی کردوه و کامه حزب تیکوشان....  و ئیراده ی خه لکه که دیاری ئه کات چه نده تیکوشانیان هه بووه یان نه.
له لایه که وه ئه م شه ره ره نگه هه ل بگه ریته وه بو کورسی سوور و به جی نه هیلانی ده سه لات که له شه رایه تیکی ئاوادا سه ر سوور مانه،که باس له ده سه لات بکه ن.... ئه مرو حزبه کان با تیکوشانی خویان بکه ن و هه ر حزبیک به شیوازیک که هه لیبژادووه گرنگ نیه. ته نانه ت گرنگ نیه که هه مویان وه کو یه ک بن و وه کو یه ک بیر بکه نه وه وئایدئولوژیای یه ک قه بول بکه ن. گرنگ ئه وه یه که چه نده گران بونی خویان بپاریزن که به داخه وه ئیستا وای لی هاتووه که یه ک تر به کریگیراو به ناو ئه که ن.
لیره دا باس له ورده کاریه کان ناکه م که کام حزب چی وتو کام حزب چی نه وت به لام خه لک ئه مرو ئاوه ها تیکوشانیکی ناویت و خه لک ئاوا پیشه نگیکی ناویت. هه ر حزبیک به شی خوی که می و کوری هه یه و پیویستی هه یه که له ژیر ئالایه ک یان به ناوی کونگره یه ک کو بنه وه، نه ک یه کتر به خائین ناوو ببه ن.
له لایه که وه باسی به ریوه چونی کونگره له باشوری کوردستان  کراوه بویه ئاوا شه ری مه جازی له ناکاودا ده ستی پی کرد.ئه م حزبانه هیشتا نه گه یشتونه ته ئه و قه ناعه ته که جیا له خویان پیویسته خه لکیش به شداری تیدا بکات. ره نگه وا بریاریش درابیت که خه لک ئه توانی تیدا به شداری بکات..... به لام  ئه گه ر پیویست بکات خه لک رای خوی ده ر ئه بریت له ئاوه ها کونگره یه ک دا. ئه گه ر حزبه کان ته وانی ئه وه یان نه بی خه لک بریار ده رئه بیت.
ئه گه ر هه ر کونگریه یه ک به ریوه بچی بو هیچ لایه نیک نیه که دیار بکات که کامه حزب به شداری بکات و کامه حزب به شداری نه کات. ئه وکاته راستی له و کونگره دا نابیندریت و هه موی فورمالیته یه و هیچ خزمه تیک ناکات و ته نانه ت خیانه ته به نیشتمان.
کونگره ی ئاوا ئه گه ریش به ریوه بچی، ئه بی  ته نها ده نگی حزبه کان نه بیت و پیویست بکات نونه ری بی لایه ن ته نانه ت له پارچه کانی تریش به شداری بکه ن. ئه وکاته ئه توانین که که می و کورییه کانی خومان ببینین. به لام هیشتا حزبه روژهه لاتیه کان نه گه یشتونه ته ئه و قوناغه و هیشتا دان به یه ک دا نانین، چه بگا به به ریوه چونی کونگره یه کی وه ها.
ئه م شه ره ی دواییه که له راگه یاندنی حزبه کان ده ستی پی کردووه و به ریوه به رایه تی حزبه کان بی ریزی به یه ک ئه که ن ته نها و ته نها یه کیک له هوکاره کانی ئه توانین بلین دارژاندنی کونگره یه . بویه ئه مرو هه ر لایه ن و هه ر حزبیک که ده م ئه کاته وه جیا له خراپه وتن شتی ترییان  نیه بو یه ک تر ئه ویش له ئاستی به ریوه به رایه تی حزبه کان مایه ی سه ر شورییه بو به روه به رایه تی هه مو حزبه کان.
له یایه که وه کیشه ی روژهه لات گریی خوادرووه ته مه سه له ی باشوری کوردستان. باشور به دریژایی میژو خیانه تی به روژهه لات و به پارچه کانی تری کردووه و ئه م ده ست که وتانه ی روژهه لاتیش که ئه مرو ئاوا بو یه ک په لامار ئه ده ن یه کیک له کیشه کانی خیانه تی باشورو به خه لکی کورد بوو که ده ست که وته کانی ئه بیتدریت. باشوریک که حازر نیه به هیچ ره نگی خوی ده ر بریت. باشوریک که بوی بکریت له قتلعامی کوردی روژئاوا به شداری ئه کات. باشوریک که بوی بکریت کادری حزبه روژهه لاتیه کان راده ستی کوماری ئیسلامی ئیران ئه کات... ته نها و ته نها بو ئه وه ی که له ویش هه بونی خوی بسه لمینیت.
باشور و حزبه باشوریه کان باش ئه زانن که کاریگه ری وایان له هه ریمه که دا نه ماوه بویه به هه مو شیوازی له حه ولداندانو ئه یان ئه وی پیلانی نوی بگیرن و جاری تر پارچه کانی تری کوردستان بخنه ناو کایه وه. هه روه ها که دیاره حزبه باشوریه کان له ئیسلامیه کان هه تا پارتی و یه کیتی و گوران به شیوه هایه ک له ته ک تورک و کوماری ئیسلامی ئیران هاوده ستییان هه یه و هه مو ئالو گوریک ئه گه ر له ژیر ئالای باشور دا بوروژهه لات و روژئاوای کوردستان دروست بکریت هیچ ده ستکه وتیکی تیدا نییه و پال له پشت دان به حزبه باشوریه کان پال له پشت دان به فکر وهه لسو که وتی دوژمنه کانمانه.ئه م خاله ئه بی حزبه روژهه لاتیه کان و ته نانه ت روژئاواش ئاگاداری بن.ته نانه ت ئه گه ر شه ری له فزی له ناو حزبه روژهه لاتیه کان باوه یه کی له هوکاره کانی، ره ولی باشوره که ئاوا حزبه روژهه لاتیه کان دان به یه ک دا نه نین.ئه گه ر ئه مروش که بارزانی به ناوی کونگره پیشه نگایه تی بو روژهه لات ئه کات که له هه ولیر ئاوا کونگره یه ک به ریوه بچی ئه وه قازانجی خوی له شوینیکی تردا وه ر ئه گریت و کایه سیاسیه که شی بو حزبه روژهه لاتیه کان.
ئه گه ر ئه مرو هه ر لایه نیک که له م خاله  تی نه گات دیاره باشور وه کو ده ست که وتیک بو گه لی کورد ئه نرخینیت به لام ئیمه وه کو روژهه لاتی ده ست که وتی ئاوامان هه بی به ماوه ی  24 ساعت ئه یروخینین...
حزبه روژهه لاتیه کانیش ئه بی باس له ده ست که وتی باشور نه که ن و باشور وه کو ئه نتی ته زی بو خویان نه نرخینن.
ئه مه خالیکه که حزبه روژهه لاتیه کان گیروده ی بوونه و خزمه تی باشوربه نیشتمان یان هه تا ئیستا نه نرخاندووه و ره نگه بلین ئه م به شه له کوردستان ئیمه علاقه دار ناکات.! وایه ئه م به شه له کوردستان حزبه روژهه لاتیه کان علاقه دار ناکات و که س نالیت که برون که رکوک و خانقین و ناوچه دابراوه کان رزگار بکه ن به لام ئه بی باش لیکی بده ینه وه که باشور چه نده کیشه ی هه یه و چه نده بو خوی له ناو قه یراندا ئه ژیت.....ئه بی چ چاوه روانیه که له باشور بکریت.!
 ئیستاش باسی باشوری کوردستان نیه به لام باس له سه ر ئه وه یه که حزبه روژهه لاتیه کان نه که ونه ناو کایه ی سیاسی باشور و هه تا پییان ئه کریت خویان بو خویان بریارده ر بن و ئه گه ر کونگریک هه بیت با به یه که وه دانیشتنیان هه بیت و له ناو خویان باسی له سه ر بکه ن. ئه گه ریش پییان ناکریت که کونگه ری وا پیک بهینن با شه ری مه جازی نه که نو قورسایی خویان بهیلن.
خه لکی روژهه لات ئه مرو هه ستیکی نیشتمانی ئه ویت و دوور له م کایه سیاسیه یه که ئه مرو به رپرسی حزبه  روژهه لاتیه کان له سه ر یه کی ده ر ئه هین.    

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر