Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ مرداد ۱۲, شنبه

اين خلق است به احزاب سياسى مشروعيت مى بخشد نه احزاب به همديگر.اين خلق است به احزاب سياسى مشروعيت مى بخشد نه احزاب به همديگر.
خبات محمدى
در اين اواخر مخصوصا درحاليكه كردها به سوى اتحادى تاريخى گام مى گذارند، احزاب به اصطلاح كلاسيك شرق كردستان كه متأسفانه هنوزتغييرى چندان در ادبيات سياسيشان به چشم نمى خورد مثل روال هميشه اى خود تبليغاتى گسترده عليه حزب حيات آزاد كردستان PJAK كه به شاهدى دوست ودشمن نه تنها فعالترين نيرودر عرصه مبارزه در شرق كردستان بلكه در سراسر ايران به شمار مى آيد به راه انداخته ودم ازمشروعيت نبخشيدن به اين حزب بعنوان حزبى در عرصه حيات سياسى ومبارزاتى شرق كردستان مى زنند.


اين تبليغات هرچند در اوايل تأسيس PJAKتا حدى شايد باعث شك و ترديد مى شد نسبت به اين حزب توسط كسانى كه بى خبربودند از جوهر وفلسفه كه اين حزب بر مبناش تأسيس شده بود ولى بزودى آشكار شد كه اين حركت انقلابى نوين در شرق كردستان جه تكانى به جامعه داد و چطور اميد را به جامعه بازگرداند . از سوى ديگر خيالهاى جمهورى اسلامى كه بعد از عقب نشينى احزاب از شرق به جنوب كردستان وسكونت آنها در كمبهاى بناهنده گى ميكرد مبنى بر اينكه شرق كردستان ديگر تسليم آنها شده را باطل كرد.
اما اكنون بعد از گذشت 10 سال از مبارزه خستگى نابذير جوانان شرق كردستان در صفوفPJAK
وبيروزيهاى كه اين حزب در عرصه سياسى،نظامى،رسانه اى وحتى تشكيلاتى بدست آورده خلق كرد هيج توجهى به اتهامات وتبليغات اين احزاب نمى كنند و هدف از اين تبليغات تنها مصرف داخليست كه بلكه بتوانند از اين طريق طيف بزرگى از اعضا وكادرهايشان كه از وضع كمب نشينى كنونى نگرانند وخواهان خاتمه دادن به آن هستند را قانع كنند.
من معتقدم كه ادامه دادن به وضع كنونى كمب نشينى مخصوصا درحاليكه منطقه بستر يك تحولات تاريخى شده ومسئله كرد نيز به نقطه اى رسيده كه عدم آماده گى احزاب سياسى براى به بيروزى رساندن آن زيانهاى جبران نابذيرى به همراه خواهد داشت نه تنها هيج كمكى به مبارزه خلقمان در شرق كردستان نمى كند بلكه تأثير منفى بسزائى روى آن دسته ازجوانان انقلابى كرد كه جهت مبارزه براى احقاق حقوق خلقشان به صفوف اين احزاب مى بيوندند مى گذارد.جوانانى كه با بى برنامه اى وبى آموزشى مواجه مى شوند وبعد از مدتى ناجارا يا راه اروبا را در بيش مى گيرند يا اينكه در جنوب كردستان به زندگى شخصى بناهنده گى ادامه مى دهند.
در آستانه كنگره ملى كرد كه PJAKنيز يكى از اعضاى كميته آماده كار مى باشد وهمراه باساير احزاب شرق كردستان نماينده گى اين بخش از كردستان را بعهده دارند لازم است احزاب كلاسيك شرق كردستان قرائتى نوين ازسير تحولات داشته باشند وبيروزى خلق كرد را در گرواتحاد تمامى سازمانها واحزاب بدانند نه در دشمنى با يكديگر وجا دارد هدف از برگزارى جنين كنگره اى را بخوبى درك كنند.
PJAKاز بدو تأسيس خود ودر طول حيات مبارزاتيش بارها اعلام كرده كه هدف آنها آلترناتيو بودن براى ساير احزاب شرق كردستان نيست بلكه بيروزى خلق را در گرو اتحاد احزاب در اين بخش از كردستان مى بينندو ادامه دهنده راه شهيدانى همچون بيشواقاضى محمد،دكترقاسملو،فؤاد مصطفى سلطانى وهزارها شهيدى هستند كه در راه رهائى خلق كرد در شرق كردستان جانباخته اند.

خبات محمدى
سوم آگوست 2013

اين خلق است به احزاب سياسى مشروعيت مى بخشد نه احزاب به همديگر.

در اين اواخر مخصوصا درحاليكه كردها به سوى اتحادى تاريخى گام مى گذارند، احزاب به اصطلاح كلاسيك شرق كردستان كه متأسفانه هنوزتغييرى چندان در ادبيات سياسيشان به چشم نمى خورد مثل روال هميشه اى خود تبليغاتى گسترده عليه حزب حيات آزاد كردستان PJAK كه به شاهدى دوست ودشمن نه تنها فعالترين نيرودر عرصه مبارزه در شرق كردستان بلكه در سراسر ايران به شمار مى آيد به راه انداخته ودم ازمشروعيت نبخشيدن به اين حزب بعنوان حزبى در عرصه حيات سياسى ومبارزاتى شرق كردستان مى زنند.
اين تبليغات هرچند در اوايل تأسيس PJAKتا حدى شايد باعث شك و ترديد مى شد نسبت به اين حزب توسط كسانى كه بى خبربودند از جوهر وفلسفه كه اين حزب بر مبناش تأسيس شده بود ولى بزودى آشكار شد كه اين حركت انقلابى نوين در شرق كردستان جه تكانى به جامعه داد و چطور اميد را به جامعه بازگرداند . از سوى ديگر خيالهاى جمهورى اسلامى كه بعد از عقب نشينى احزاب از شرق به جنوب كردستان وسكونت آنها در كمبهاى بناهنده گى ميكرد مبنى بر اينكه شرق كردستان ديگر تسليم آنها شده را باطل كرد.
اما اكنون بعد از گذشت 10 سال از مبارزه خستگى نابذير جوانان شرق كردستان در صفوفPJAK
وبيروزيهاى كه اين حزب در عرصه سياسى،نظامى،رسانه اى وحتى تشكيلاتى بدست آورده خلق كرد هيج توجهى به اتهامات وتبليغات اين احزاب نمى كنند و هدف از اين تبليغات تنها مصرف داخليست كه بلكه بتوانند از اين طريق طيف بزرگى از اعضا وكادرهايشان كه از وضع كمب نشينى كنونى نگرانند وخواهان خاتمه دادن به آن هستند را قانع كنند.
من معتقدم كه ادامه دادن به وضع كنونى كمب نشينى مخصوصا درحاليكه منطقه بستر يك تحولات تاريخى شده ومسئله كرد نيز به نقطه اى رسيده كه عدم آماده گى احزاب سياسى براى به بيروزى رساندن آن زيانهاى جبران نابذيرى به همراه خواهد داشت نه تنها هيج كمكى به مبارزه خلقمان در شرق كردستان نمى كند بلكه تأثير منفى بسزائى روى آن دسته ازجوانان انقلابى كرد كه جهت مبارزه براى احقاق حقوق خلقشان به صفوف اين احزاب مى بيوندند مى گذارد.جوانانى كه با بى برنامه اى وبى آموزشى مواجه مى شوند وبعد از مدتى ناجارا يا راه اروبا را در بيش مى گيرند يا اينكه در جنوب كردستان به زندگى شخصى بناهنده گى ادامه مى دهند.
در آستانه كنگره ملى كرد كه PJAKنيز يكى از اعضاى كميته آماده كار مى باشد وهمراه باساير احزاب شرق كردستان نماينده گى اين بخش از كردستان را بعهده دارند لازم است احزاب كلاسيك شرق كردستان قرائتى نوين ازسير تحولات داشته باشند وبيروزى خلق كرد را در گرواتحاد تمامى سازمانها واحزاب بدانند نه در دشمنى با يكديگر وجا دارد هدف از برگزارى جنين كنگره اى را بخوبى درك كنند.
PJAKاز بدو تأسيس خود ودر طول حيات مبارزاتيش بارها اعلام كرده كه هدف آنها آلترناتيو بودن براى ساير احزاب شرق كردستان نيست بلكه بيروزى خلق را در گرو اتحاد احزاب در اين بخش از كردستان مى بينندو ادامه دهنده راه شهيدانى همچون بيشواقاضى محمد،دكترقاسملو،فؤاد مصطفى سلطانى وهزارها شهيدى هستند كه در راه رهائى خلق كرد در شرق كردستان جانباخته اند.

خبات محمدى
سوم آگوست 2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر