Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۳ تیر ۹, دوشنبه

کوردها در برابر بزرگترین آزمون سیاسی و اقتصادی تاریخ معاصرکوردها در برابر بزرگترین آزمون سیاسی و اقتصادی تاریخ معاصر
ئاسۆ کرماشانی
با تحقیقاتی که بنده در مورد تاریخ مردم یهود و فراز و نشیبها کشتارها و ظلمهایی که از سوی هم مردم عادی و هم سیستمهای حاکم بر منطقه بر مردم یهود شده، که میتوان به کشتار 
هولوکاست و... اشاره کرد، و از سوی مردمی که مسلمان بودند و مردم یهود را مردمانی....


می دانستەو هنوز نیز بر این باورند،موجب به کوچهای بزرگ یهودیان ازخاورمیانه به اروپا شد., و این امر تمام مردم یهود را بر این فکر واداشت که بر اساس داده ها و تفکرات دینی شان که بر گرفته از کتاب تورات مقدس بوده را به فکر تشکیل یک دولت واحد انداخت، تا تمام مردمان یهود در سراسر جهان به زادگاه اجداشان اسرائیل به مرکزیت اورشلیم بازگردنند. پس درگیریها و منازعات میان فلسطینیان و مردم یهود که مبحث بحث بنده نیست، در نهایت دولت اسرائیل تشکیل شد.که چندی نکشید با قدرت اقتصادی و اندوخته های گذشته توانستند بازارها ، کارخانه های صنعتی و کارترهاو تراستهای نفتی جهان را در دست بگیرند تا جاییه که حتی در ساختارهای حکومت های قدرتمند جهان نفوذ سیاسی و لابی خود را دارند. و اکنون این کشور یکی از قدرتمند ترین کشورهای جهان محصوب می شد.از سوی دیگر با نگاهی گذرا به تاریخ مردم کورد پس از سقوط دولت ایلام و دولت ماد و دولت ساسانیان.مردم کورد نیز دچار پراکندگی و ظلم و ستمهای زیادی از سوی سیستمهای حاکم بر خاورمیانه قرارگرفتند ،که در دوران صوفیه جغرافیای کوردستان تقسیم شد، پیماننامه های بعدی میان دول حاکم بر منطقه و جنگهای میان کوردها و سیستمهای حاکم بر خاک کوردستان و حرکتهای هویت خواهی کوردها منجر به خونریزیهای بسیاری شد،که این ظلم و ستم بر کوردها تا به امروز نیز ادامه دارد!!!
با نگاهی گذرا بر تحولات سیاسی اخیر در خاورمیانه خواهیم فهمید که تا حدودی این تحرکات و تغییرات سیاسی به سود ملت کورد خواهد بود. و جغرافیای کوردستان را در همسایگی یکی از قدرتمند ترین کشورهای جهان قرار خواهد داد. که کوردها را در برابر بزرگترین آزمون سیاسی در طول تاریخ سیاستگذاریهایشان قرار می دهد. این آزمون چگونگی تعامل و سیاستگذاری و شیوه عملکرد با دولت اسرئیل است. اما چگونه و نکات اشتراک این تعامل برای سیاست گذاری چیست؟؟؟ و چگونه باید عمل کرد!
١-ملت کورد و دولت اسرائیل از نظر ژئو پلوتیک در همسایگی هم قرار خواهندگرفت!
٢-ملت کورد و مردم یهود در طول تاریخ مورد ظلم و ستم سیستمهای حاکم بر منطقه قرار گرفته اند!
٣- از نظر جغرافیایی ملت کورد و دولت اسرائیل همسایگانشان را دشمنان دیرین تشکیل می دهند!
٤-خاک کوردستان دارای ذخایر زیر زمینی و کشور اسرائیل نیازمند این ذخایر !
٥-کوردستان یک کشور غیر توسعه یافته و فاقدصنایع سنگین است. کشور اسرائیل یک کشور پیشرفته و داری صنایع سنگین!
٦-دولت اسرائیل یک دولت بر اساس مذهب یهود پایه گذاری شده .اما کشور کوردستان یک کشور غیر مذهبی و سکولار خواهد بود!
٧-وجود کوردهای یهودی مذهب در مقامهای مختلف دولتی در اسرائیل!
چشم انداز و منافع مشترک بسیارند. کوردها در آستانه یک آزمون بزرگ سیاسی قرار خواهند گرفت ،که بزرگترین رویداد سیاسی عصر حاضر در مبارزات کوردها خواهدبود،نقاط مشترک کورد و یهود در ظلمهای که از سوی سیستمهای حاکم برآنها شده یک نوع بوده، کشتار و خونریزی مردم این دو ملت!
همسایگی با کشور اسرائیل می تواند شروع خوبی باشدبرای روابط دیپلماتیک و سیاست گذاری بر اساس احترام متقابل و همانگونه که در فوق اشاره شدچون دوباره همسایهای این دو ملت را دشمنان دیرین تشکیل می دهند، این امر می تواند روابط دیپلماتیک را محکمتر و حتی پیماننامه های بزرگ نظامی را به همراه داشته باشد!
همانگونه که گفته شد،کوردستان یکی از غنی ترین کشورها خواهد بود، که دارای ذخایر زیر زمینی همچون نفت. معدن سنگهای گرانبها و اورانیم ...که یکی از بزرگترین انرژی و عمده ترین نیاز انرژی بشر امروزی محصوب میشود. که کوردستان از نظر وجود صنایع سنگین برای استخراج این انرژی کشوری خواهد بود که قادر به استخراج این انرژی نیست و عملا این کار را می تواند بر اساس منافع مشترک اقتصادی به همسایه اش کشور اسرائیل محول سازد تا این ذخایر را با کمترین هزینه استخراج و شکوفای اقتصادی را برای هر دو طرف به همراه خواهد داشت!
دولت اسرائیل کشوریست که بر اساس مذهب یهودیت تاسیس شده واین دولت بیشترین دشمنی را با همسایگانش یعنی مسلمانان دارد. اما کشور کوردستان کشوری سکولار و دمکراتیک خواهد بود یا می تواند باشد. در این میان از دیدگاه و اندیشه ی سیاسی دولت اسرائیل کوردها دشمن نخواهند بود، پس کوردها می توانند با استفاده از سیاستهای یک کشور سکولار و دمکراتیک روابط دیپلماتیک خوبی با کشور اسرائیل داشته باشند. و سیاستهای خود را همسو سازند!
وجود کوردهای یهودی در دولت اسرائیل و عام مردم هم می تواند در این روند برقراری روابط دیپلماتیک بی تاثیر نباشد!
سخنان و تکاتی که بیان شد تنها بخشی از ظلمها. و منافعهای مشترک این دو کشور است که می تواند شروع خوبی برای روابط دپیلماتیک میان کوردها و یهودیها یا احترام میان کشور کوردستان و دولت اسرائیل باشد،در دنیای سیاست، روابط میان کشورها بر اساس منافع اقتصادی مشخص میشود، که کشور کوردستان یا حداقل حکومتهای اقلیمی کوردی و کشور اسرائیل این خصوصیات منافع مشترک را هم از نظر منافع اقتصادی و هم سیاسی و هم نظامی داراست. و حتی می توانند بزرگترین کشورهای هم پیمان با یکدیگر باشند!!.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر