Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ آبان ۱, شنبه

انتقاد ازدوستان عزیز مبارز در صفوف پژاک حزب حیات آزاد کردستان در باره پیشنهاد برای دیالوگ با ایران

انتقاد از مبارزین در صفوف پژاک حزب حیات آزاد کردستان در باره پیشنهاد برای دیالوگ با ایران چرا چون حزب حیات آزاد کردستان نرفته است در باره سیاست رژیم ایران را مورد مطالعه قرار بدهند و تاریخ این رژیم در حق به ملت کرد در شرق کردستان را مورد مطالعه قرار بدهند زود یک پیشنهاد را برای این رژیم مطرح نموده اند که این یک حقیقت است که رژیم ایران یک رژیم شکنجه گر و دروغگو سران این رژیم به جنون دروغگویی و اغراقگویی مبتلا هستند و نمیشه به این آسانی با این رژِیم کنار بیایم و من بعنوان ساموئیل کرماشانی از این بابت انتقاد دارم و امیدوارم بیشتر در این باره دست به روشنگری بزنند برادران حزب حیات آزاد کردستان.
چرا چون رژیم ایران یک رژیم درنده و انسانکش میباشد که به هیچ کردی رحم نمیکند و تابحال جنازه شهید فرزادکمانگر و شهید شیرین علم هولی و شهیدان دیگر را تحویل خانوادهایشان نداده اند و در عین حال رژیم ایران یک رژیم توطئه گر و آدمکش میباشد که در هر نشستی که دستش به رهبران کرد برسد شهید میکند نمونه آن دکتر عبدالرحمان قاسملو یارانش را یاد داریم.
اما ما این را فراموش نکنیم که حزب حیات آزاد کردستان پژاک مهم ترین و بهترین مبارزه نموده اند و توانستند تفکر ملی و وطن پرستی در بین مردم کرماشان زند کنند و این در یک نظر سنجی که توسط افراد بی طرف انجام گرفته است در کرماشان نشانداده شده است که حزب حیات آزاد کردستان پژاک در ردیف اول قرار گرفته اند و خیلی محبوب و در قلب ملت کرد در شرق کردستان جایگرفته اند و این هیچ کسی نمیتواند منکرش باشد که پژاک یک حزب و یک الترناتیو مهم و مورد اعتماد اکثریت مردم شرق کردستان میباشد حتی پژاک توانسته است تفکر وطن پرستی و ملی گرایی در بین مردم لرستان زنده کند و به سوی مردم کرد سوق بدهند این خودش یکی از مهمترین و بزرگترین جنبش ملت کرد در شرق کردستان میباشند حزب حیات آزاد کردستان پژاک من شخصا به وجود پژاک افتخار میکنم چرا چون این حزب جوان و ترقیخواه پژاک توانست در قلب تهران به رژیم ضربه بزند که تابحال بی نظیر بوده است در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه ملت کرد در شرق کردستان.
و رژیم ایران در حال زوال میباشد و از نظر جهانی در محاصره جهانی قرار گرفته است و نمونه آن رد کردن دولت روسیه که موشک ضد هوایی را به رژیم تحویل نداد و نوکیا و سیمینس هم اعلام نمود که به هیچ عنوان با رژیم ایران هیچ قراردادی نخواهند بست و رژیم در محاصره قرار گرفته است و تضادهای داخلی رژیم به اوج خودش رسیده است که در این حال نباید حزب حیات آزاد کردستان دست به حرکاتی با این شیوه مینمود چرا چون پژاک از نظر ملی و مردی در بین ملت کرد در شرق کردستان خیلی محبوب میباشد اما با چنین عملکردی از محبوبیت خویش در بین توده های مردمی میکاهد چرا چون ملت کرد در شرق کردستان با پوست روزانه جنایتهای رژیم ایران را میبنند و لمس میکنند و هر روز یک جوان کرد کشته میشود توسط رژیم ایران من این دکلاراسیون را غییر قابل قبول میدانم و به کار خوبی نمیدانم در این رو از رهبران پژاک حزب حیات آزاد کردستان درخواست میکنم که از این بابت باید حزب حیات آزاد کردستان در این باره بیتشر برای ملت کرد دست به روشنگری بزنند.
اما این را فراموش نکنیم که سایت پیشمرگه کان هم سایت وابسته به حزب دموکرات کردستان میباشد که اعضای این حزب در خارج از کشور به سفارت رژیم در خارج از کشور رفت و آمد میکنند.
یا تشکر ساموئیل کرماشانی
23/10/2010

دکلاراسیون چاره یابی دموکراتیک در راستای حل مسئله کرد در ایران

رنسانس نیوز

2010.10.21 - 22:15

بیانیه ی پژاک - در راستای حل مسئله کرد در ایران: ما بعنوان حزب حیات آزاد کردستان، بر حل مسالمتآمیز مسله ی کرد در چارچوب رهیافتهای سیاسی مصرّیم. اگر دولت در این راستا گامهایی عملی و دموکراتیک بردارد دیگر معنایی برای تنش و درگیری باقی نمیماند.

دکلاراسیون چاره یابی دموکراتیک
در راستای حل مسئله کرد در ایران

امروزه ایران در مرحله ی تاریخی حساسی به سر میبرد. مرحله ی مذکور، مرحله ایست که طی آن دولت هم در سطح داخلی از جنبه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی در بحران بسر میبرد و هم در سطح بینالمللی روزانه با انزوای بیشتری رویارو میگردد و به همین دلیل مشروعیت نظام در سطح داخلی و خارجی به بحث گذاشته شده است. اما با توجه به اینکه این مساله با واقعیت تاریخی ایران و میراثی که خلقهای ایران در طول تاریخ چندهزارسالهی منطقه آفریدهاند در تضاد است، وضعیت مذکور نه شایستهی خلقهای ایران است و نه شایستهی ساختار سیاسی این سرزمین.
دلیل اساسی این مسایل از فقدان ذهنیت سیاسی دموکراتیک و نبود قانون اساسی دموکراتیک در ایران نشات میگیرد. مسالهای که در قرن اخیر موضوع اصلی عرصهی سیاسی ـ اجتماعی ایران بوده این است که مسایل در سطحی حاد نگه داشته شدهاند و به دلیل اینکه معیارهای دموکراسی در زمینهی حل مسایل، مدنظر قرار نگرفتهاند، هم توسعهی سیاسی و اقتصادی با بحران مواجه گردیده و هم اینکه بهطور همزمان بستر دخالت مداوم خارجی و بهکارگیری این مسایل از سوی کشورهای خارجی فراهم آمده است.
این در حالیست که ساختار پرتنوع اتنیکی، ملی، آیینی و زبانی درون ایران میتواند عظیمترین امکان را در تمامی عرصههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بیافریند و به چنان سطحی برساند که با تولید مجموعهای از فرصتهای مثبت، ایران را در سطح خاورمیانه و جهان به کشوری پیشاهنگ مبدل گرداند.
به همین جهت ما بر این باوریم که ایران بر سر دوراهی تاریخی و سرنوشتسازی قرار گرفته است. یا با سرلوحه قرار دادن طبیعت اجتماعی خلقها و حقوقشان راه را بر دموکراسی راستینی خواهد گشود که همهی ساختارها و خلقهای ایران اعم از بلوچ، عرب، آذری، فارس، کرد و تمامی گروههای اتنیکی و مذهبی را دربر میگیرد و با تمرکززدایی از قدرت و شالوده قرار دادن خودمدیریتی دموکراتیک خلقها، کلیهی خلقها را شامل میگردد؛ یا اینکه تکرار تاریخ و نتیجهی حاصله از دیکتاتوری را میپذیرد و بدین ترتیب از روند دموکراتیزاسیون موجود عقب خواهد ماند.
یعنی اینکه سطح مبارزهی خلقهای خاورمیانه روزانه چنان در حال ارتقا و افزایش است که خلقها دیگر در زمینهی حل مسایل خود، منتظر اقدام دولتها نخواهند ماند. همزمان، امروزه در سطح خاورمیانه تلاش و تحرکاتی نوینی بر اساس ابتکار عمل داخلی و مداخلات خارجی مطرح است که اگر ایران تلاش ننماید تا خود را با این رویدادها هماهنگ سازد، در سالهای آتی بهسوی بحران و تنگنای عمیقتری خواهد رفت. لازم است که دولت ایران تلاشهای اخیری که در سطح خاورمیانه صورت میگیرند و سطح ارتقاء یافتگی مساله کرد را بهخوبی مشاهده و درک نموده و از آن روند واپس نماند.
ما بعنوان حزب حیات آزاد کردستان، بر حل مسالمتآمیز مسالهی کرد در چارچوب رهیافتهای سیاسی مصرّیم. اگر دولت در این راستا گامهایی عملی و دموکراتیک بردارد دیگر معنایی برای تنش و درگیری باقی نمیماند. اعلان مرحلهی عدم عملیات نظامی از سوی نیروهای ما در دو سال اخیر بهترین دلیل و مدرک برای اثبات حسن نیت PJAK جهت رسیدن به فضا و شرایطی اینچنینی است. لازم است که جمهوری اسلامی ایران درک نماید که PJAK از هر لحاظ نیرومند بوده و برحل دموکراتیک و صلح آمیز مسئله کرد پافشاری می ناییم.
براین این باوریم که مسالهی حقوق خلقهای ایران با درگیری، خونریزی و ذهنیت امنیتی دولت که گفتمان تجزیهطلبی و ملیگرایی را بر این مساله و تمامی مطالبات دموکراتیک و مشروع خلقهای ایران تحمیل میکند، چارهیابی نمیگردد. به همین دلیل تلاش جهت حل مسالمتآمیز و سیاسی مساله، بهترین رهیافت جهت رسیدن به حل مسایل انباشتهشدهی کنونی درون ایران است. ما بهمثابهی PJAK در راستای بهجایآوری مسولیت و وظیفهی خود در قبال ارزشهای خلقها، لازم میبینیم که در جهت چارهیابی و حل این مسایل در درون مرزهای سیاسی موجود، پیشقدم باشیم.
بنابراین با دستنشان ساختن مفاد زیر در جهت چارهیابی مسالهی کرد، مطالبات خود را از جمهوری اسلامی اعلان میداریم:
۱ـ به رسمیت شناختن مسالهی کرد و حل این مساله بهشیوهی دموکراتیک و از راه دیالوگ.
۲ـ جهت آنکه در یک فضای سیاسی دموکراتیک بهسوی حل این مساله گام برداشته شود، لازم است که زمینهی مذاکره فراهم آید.
٣- جهت آنکه بستر دیالوگ، مذاکره و حل سیاسی فراهم آید لازم است که شرایط مناسب بهدور از تنش و درگیریای ایجاد شود تا سیاست بتواند ایفای نقش کند. بنابراین لازم است که اپراسیونها و عملیاتهای نظامی متوقف گردند.
۴ـ در راستای چارهیابی مسایل خلقها و جهت آنکه حقوق سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و آزادی بیان آنها از لحاظ عملی تامین گردد و ارادهی ذاتی خلقها بهمنصهی ظهور رسد، همهی حقوق مذکور تحت ضمانت درآورده شوند و کلیهی موانع موجودی که بر سر راهند از میان برداشته شوند.
۵ـ به رسمیت شناختن حق خودسازماندهی و فعالیت سیاسی خلقها.
۶ـ خلقی که فاقد زبان گذاشته شود نمیتواند بهمثابهی یک موجودیت خلقی از آن یاد شود. زیرا از جوهرهی فرهنگی، اتنیکی یا ملی خود گسسته میشود. رسمینمودن زبان خلقها بهویژه زبان کردی، همچنین آموزش، پیشبرد و بهکارگیری زبان مادری در تمامی عرصهها و نهادهای دولتی و غیردولتی شرطی اساسی است.
۷ـ در راستای از میان برداشتن فضای رعب و وحشت و فراهم آوردن فضایی دموکراتیک و آزاد جهت مشارکتی آزادانه، آزادسازی زندانیان سیاسی و توقف قانون اعدام امری اجتناب ناپذیر است.
در پایان اعلام میداریم که پس از اعلان این دکلراسیون، برخورد دولت را پیگیری خواهیم نمود و در این خصوص منتظر اقدام جدی دولت میباشیم. مدتی طولانی است که مرحله توقف عملیاتی را اعلام نموده ایم اما علیرغم همه این تلاشهایمان جنگ و خونریزی در شرق کردستان کماکان ادامه دارد. تا کنون نیز زندانیان کُرد محکوم به اعدام می گردند و اعدام می شوند، همزمان زندانیان با شکنجه های روحی و فیزیکی مواجه می شوند. در راستای ایجاد فضایی دموکراتیک و پایان دادن به جنگ و درگیری در کردستان و ایران و به ویژه جهت جلوگیری از رانتگران جنگ، جوابدهی دولت به این دکلاراسیون از اهمیتی تاریخی برخوردار است.
همچنین شایان ذکر است که ما این دکلراسیون را تنها به مسالهی کرد محدود نمیسازیم و بر این باوریم که اقدام در جهت عملیسازی این دکلراسیون پیشزمینهای برای حل مسایل تمامی خلقهای ایران است.

مجلس حزب حیات آزاد کردستان
(PJAK)
۱۹-۱۰-۲۰۱۰

--------------------------------

نخست وزیرسوریه نیزماننداحمدی نژاداسرائیل را
تهدید کرد. اسناد جنگ عراق و ابعاد دخالت ایـران

23 اکتبر 2010

در همان حالی که افشای ده ها هزار سند دیگر از فعالیت نظامی ایالات متحده در عراق، از عمق دخالت های جمهوری اسلامی ایران در به راه انداختن آشوب در آن کشور و کشتار شهروندان عراقی پرده بر می دارد، نخست وزیر سوریه نیز تهدیدهائی علیه اسرائیل بیان کرد که دقیقا تکرار همان حرف های احمدی نژاد می باشد.
محمد ناجی عطری، در پایان دیدار از کویت گفت: اگر اسرائیل خطائی بکند و جمهوری اسلامی ایران را مورد حمله قرار دهد، خود نابود خواهد شد.
انتشار این سخنان در حالی که سوریه از اشتیاق به گفتگوهای صلح با اسرائیل سخن می گوید و برای خارج شدن از انزوای سیاسی بین المللی تلاش می کند، موجب شگفتی ناظران گردید و نیت واقعی سران دولت دمشق را زیر سؤال برد.
در اورشلیم، بنیامین نتانیاهو در یک سخنرانی گفت: خطرات از جانب حکومت اسلامی ایران، تنها اسرائیل را تهدید نمی کند، بلکه سراسر منطقه و جهان را مورد تهدید قرار داده است.
رئیس جمهوری اسرائیل نیز ساعاتی پیش از آن از خطرات ایران سخن گفته و تاکید کرده بود که باید نزاع با فلسطینیان را به پایان برد تا به ایالات متحده برای برپائی یک جبهه ائتلافی علیه جمهوری اسلامی ایران یاری رساند.

اسناد جدید آمریکائی از شیوه های
دخالت ایران در عراق پرده بر می دارد

تارنمای اینترنتی "ویکیلیکس" که در ماه های گذشته صدها هزار سند مربوط به فعالیت نظامی ایالات متحده در عراق و افعانستان را انتشار داده و موجب خشم دولت آمریکا شده، امروز (شنبه اول آبان ماه – 23 اکتبر)اعلام کرد که به زودی پانزده هزار سند دیگر نیز روی اینترنت قرار خواهد گرفت که بیشترین بخش آن به فعالیت های جنگی در افغانستان می پردازد.
در اسنادی که شب گذشته انتشار یافت، جواد نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق که با حکومت اسلامی ایران همکاری نزدیک دارد، به ارتکاب قتل هزاران نفر از هموطنان خویش متهم گردیده و از نقش گسترده سپاه پاسداران و دیگر واحدهای عملیاتی حکومت ایران در عراق پرده برداشته شده است.
از این اسناد چنین بر می آید که حکومت ایران به طور پنهانی از شمار زیادی گروه ها آدم کش در عراق جانبداری کرده و پول و اسلحه در اختیارشان می گذارد که هموطنان خویش را بکشند. همچنین از اسناد چنین بر می آید که حزب الله لبنان چریک های عراق را که به کشتن هم میهنان مسلمان خویش می پردازند آموزش می دهد.
رسانه های همگانی عربی، و از جمله تلویزیون الجزیره نیز که همیشه از جمهوری اسلامی ایران هواداری کرده، شماری از اسنادی را که به دخالت های حکومت ایران در عراق مربوط می شود انتشار داد.
آگاهان امور می گویند: گرچه اتهامات علیه دخالت های جمهوری اسلامی ایران در عراق امر تازه ای نیست و در همه سال های اخیر مقامات ارشد آمریکائی بارها از آن سخن گفته اند، ولی اسناد افشا شده شامل اطلاعات تازه ای در مورد شیوه دخالت های چریکی و خرابکارانه جمهوری اسلامی ایران در نبردهای خونین عراق است.

«ایران برای خرابکاران عراق جنگ افزار و
پول می فرستد و آن ها را آموزش می دهد»

جمهوری اسلامی تاکنون بارها متهم گردیده که برای جلوگیری از پیروزی ایالات متحده در عراق و برقراری صلح و آرامش در آن کشور – که ممکن است درگیری بعدی آمریکا علیه رژیم ایران را در پی داشته باشد – دولت تهران به هر دو جناح شیعه و سنی در عراق یاری رسانده که یکدیگر را بکشند و جوی خون به راه اندازند، تا عراق به آرامش دست نیابد و آمریکا فرصت رویاروئی با حکومت ایران را نداشته باشد.
در حالی که بسیاری از اسنادی که افشاء شده، ارتش ایالات متحده را نیز به خشونت و بی رحمی علیه شهروندان عراقی متهم می سازد، در آن ها اسنادی نیز وجود دارد که شامل اعترافات تروریست های مورد بازپرسی در مورد نقش گسترده حکومت ایران است.
ین آدمکشان اکثرا اعتراف کرده اند که در ایران آموزش خرابکاری دیده اند و یا افراد حزب الله لبنان آنان را آموزش داده اند.
برخی از این آموزش ها شامل شیوه ساخت بمب های دستی و بمب های کنار جاده ای بوده و برخی دیگر از تروریست ها نیز به عنوان تک تیرانداز تعلیم دیده اند.
این اسناد همچنین نشان می دهد که جنگ افزارهای ارسالی جمهوری اسلامی ایران به عراق، از جمله شامل موشک های ضدهوائی، بمب های دستی برای قرار دادن در اتومبیل ها و زیر آن ها، بمب های کنار جاده ای و انواع جنگ افزارهای دیگر بوده است.
ایران با عراق مرزهای طولانی دارد و قاچاق اسلحه به آسانی صورت می گیرد و معمولا سربازان آمریکائی و یا عراقی قادر به جلوگیری از آن نیستند.
جمهوری اسلامی ایران در عین حال که همیشه هرگونه دخالت نظامی در جنگ خونین عراق را انکار کرده، ولی سران آن بارها به این تهدید متوسل شده اند که اگر مورد تعرض قرار گیرند، عوامل آن ها در عراق، افغانستان و کشورهای دیگر، دنیا را به آتش خواهند کشید.
در اسناد افشاء شده، عوامل اطلاعاتی ایالات متحده همچنین ارزیابی کرده اند که جمهوری اسلامی ایران در داخل دولت عراق نفوذ بسیار دارد و هدفش آن است که از یک سو عراق را زیر تسلط خود بگیرد و از دیگر سو موجب خروج کامل آمریکا از آن کشور گردد.

نخست وزیر سوریه، به تقلید از احمدی نژاد:
«اگر اسرائیل حمله کند، نابود خواهد شد»

نخست وزیر سوریه محمد ناجی عطری، در پایان دیدار رسمی از کویت که هدف از آن کشاندن سرمایه های نفتی به انجام پروژه های آبادانی در سوریه بود، تهدیدهائی علیه اسرائیل به زبان آورد که دقیقا همان سخنانی است که بارها از دهان احمدی نژاد شنیده شده است. او گفت: «اگر عدوی اسرائیلی به حکومت برادر، جمهوری اسلامی ایران حمله کند، نابودی خود را رقم زده است» و افزود: «عدوی صهیونیستی تحمل شکست تازه ای را ندارد و در چنین صورتی نابود خواهد شد». عطری که با روزنامه کویتی "الرأی" سخن می گفت، هشدار داد که جنگ علیه ایران، منطقه را با مصیبت تازه ای روبرو خواهد ساخت و ارزیابی کرد که اسرائیل علاقه ای به جنگ ندارد.
بنا به ارزیابی نخست وزیر سوریه، ایالات متحده به رهبری پرزیدنت اوباما نیز خواهان به راه افتادن جنگ جدیدی در منطقه نیست.
در عین حال که سوریه همیشه از ادعای مالکیت اعراب بر جزایر تنب و ابوموسی جانبداری کرده و همانند آن ها خلیج فارس را "خلیج عربی" می نامد، عطری در این مصاحبه از برنامه های اتمی ایران قاطعانه جانبداری کرد و این ادعا را مطرح ساخت که برنامه های ایران اهداف مسالمت آمیز دارد و اکنون همه کشورهای منطقه از ترکیه تا مصر خواهان برپائی نیروگاه های اتمی هستند.
یادآوری می شود: آژانس بین المللی انرژی اتمی با استناد به مدارک و اطلاعاتی که در دست دارد، سوریه را متهم ساخته که به طور پنهانی قصد برپائی کوره اتمی داشته و آژانس را در جریان قرار نداده بود.
در گزارش های پیشین گفته شده بود که سوریه در تلاش محرمانه برای رسیدن به توان هسته ای، از کره شمالی یاری گرفته بود. تاسیسات اتمی سوریه، در مراحل اولیه عملیات ساختمانی هدف بمباران قرار گرفت و نابود شد.
رسانه های عربی نیروی هوائی اسرائیل را اجرا کننده این عملیات دانسته بودند.

http://www.hamdami.com/MFAFA

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر