Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۲ فروردین ۱۰, شنبه

اغلب انفجارها و ترورهايی که عراق شاهد آن است، توسط گروههای ويژه وابسته به رژيم ايران، نفوذی در نيروهای امنيتی عراقی به اجرا درمی آيداغلب انفجارها و ترورهايی که عراق شاهد آن است، توسط گروههای ويژه وابسته به رژيم ايران، نفوذی در نيروهای امنيتی عراقی به اجرا درمی آيد

اغلب انفجارها و ترورهايی که عراق شاهد آن است، توسط گروههای ويژه وابسته به رژيم ايران، نفوذی در نيروهای امنيتی عراقی به اجرا درمی آيد
روزنامه السياسه کويت به نقل از يکی از جداشدگان از سپاه بدر عراق نوشت: اغلب انفجارها و ترورهايی که عراق شاهد آن است، توسط گروههای ويژه وابسته به رژيم ايران که در نيروهای امنيتی عراقی حضور و نفوذ دارند به اجرا درمی آيد. اين فرد جداشده که سالها در ايران مقيم بوده و سپس به عراق منتقل شده است، گفت دو دليل قوی وجود دارد که دست داشتن اين گروهها -که توسط قاسم سليمانی فرمانده سپاه قدس تأسيس شدند- را در عمليات کشتار در جنبه ها و سطوح مختلف نشان می دهد، عملياتی که در رأس آنها حمله های تروريستی و خودروهای انفجاری است که شهروندان شيعه را هدف قرار می دهد... ... دليل اول مربوط است به پنهان کردن هويت مجريان اين انفجارهاست. تحقيقات و بررسيهايی که نيروهای آمريکايی در زمان حضورشان در عراق انجام دادند به دست داشتن اعضای اين گروهها به ويژه در انفجارها اشاره می کرد، اما دولت قبلی عراق به رياست ابراهيم جعفری و بعد هم دولت کنونی به رياست نوری مالکی، به اين تحقيقات آمريکاييها اعتماد نکردند و آنها را به مثابه عامل تفرقه انداختن بين نيروهای سياسی شيعه عراقی با ”رژيم ايران دوست “به حساب آورده اند.
اما دليل دوم مربوط به اين واقعيت که در جريان بسياری از تحقيقات مشخص شد که برخی خودروهای انفجاری از درون مراکز امنيتی در مناطق مختلف بغداد و ساير شهرها، بسوی اهداف شهری مانند بازارها و غيره و مناطق مسکونی شيعه يا سنی خارج شده اند، و وقتی که بعضی تحقيقات به اين رسيد که برخی خودروهای انفجاری منفجر شده يا آنها که نفرات انتحاری آنها را هدايت می کردند، از ساختمانهای نيروهای امنيتی خارج شده اند، طرفهای ايرانی طراح اين حملات از بازرسان خواستند که تحقيقات را فوراً متوقف کنند و آن را ببندند. ... اين فرد جداشده شيعه عراقی، که نخواست نامش فاش شود گفت، يکی از مهمترين وظايف نيروهای سليمانی آماده کردن تروريستهای انتحاری است اين عمل در باغهای مخصوصی در مناطق جنوبی عراق، در محلهايی بسته و مطمئن انجام می شود، برخی از آماده سازيها نيز در ايران صورت می گيرد از اين رو افرادی در اين گروههای ويژه وجود دارند که ماههای طولانی در پايگاههايی در خاک ايران به سر برده اند، او افزود آماده کردن افراد انتحاری برای رژيم ايران بسيار مهم است زيرا اين باور را تقويت می کند که تشکيلات ”القاعده ”و سازمانهای بنيادگرای سلفی ديگر پشت تروريسم قرار دارند و به طور واقعی مردم شيعه عراق و ديگران متقاعد شده اند که ”القاعده ”پشت تمام اعمال تروريستی است، و موضع مغرضانه ايران عليه جنبشهای بيداری سنی هم مشخصاً از همين نقطه نشأت گرفته است زيرا اقدامات جنبش بيداری تا حد زيادی القاعده را از بين برد و در نتيجه طرح ايران در رابطه با خشونت و متهم ساختن ”القاعده ”به آن، بهم ريخت.

به گفته اين فرد جدا شده از سپاه بدر در پشت دست داشتن گروههای ويژه وابسته به رژيم ايران در خشونت در عراق، اهدافی وجود دارد که مهمترين آنها عبارتند از:
اولا: رهبری رژيم ايران نمی خواهد نظام دموکراتيک انتخاباتی در عراق که آمريکا ايجاد کرده و از آن حمايت می کند موفق شود...
ثانيا: ايران از هدف قرار دادن شيعيان در عراق دو موضوع را دنبال می کند، تخريب هر گونه نزديکی بين شيعه و سنی، رهبری رژيم ايران اين نزديکی را به مثابه پايان نفوذ و سيطره اش به شمار می آورد، اما موضوع دوم به نظر می رسد از اهميت بيشتری برخوردار است زيرا هدف قرار دادن شيعيان با عمليات تروريستی تنفر شيعيان را از عراقيهای سنی افزايش می دهد و در نتيجه باعث ارتباط قويتر آنها با رژيم ايران و پذيرش دستورات رهبر رژيم ايران از جانب آنها می شود.
ثالثا: تهران با هدف قرار دادن شيعيان می تواند روابط پرتنش و ايجاد شک و شبهه بين عراق با کشورهای عربی و مشخصاً روابط عراق با کشورهای شورای همکاری خليج فارس را تضمين کند، اين امری ضروری است تا موضع عراق را به عنوان بخشی از سيستم امنيت رژيم ايران در خليج فارس نگاه دارد و اين که عراق بخشی از سيستم امنيت ملی عربی و امنيت ملی خليجی نباشد.http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=126357

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر