Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ اسفند ۱۶, دوشنبه

گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن


پیام ساموئیل کرماشانی بمناسبت 8 مارس روزجهانی زن.
بیا تا این روز فرخنده را همه با هم گرامی بداریم و به صفوف زنان عزیز و انساندوست به پیوندیم.
در روز 8 مارس این روز فرخنده جهانی گرامی باد و یاد زنانی هم گرامی باد در راه آزادی جان باخته اند و یاد مادران داغدار ایرانی هم گرامی باد که توسط جلادان با کثیفترین و بی شرمانه ترین توهینها و اهانتهای غیر انسانی روبرو میشوند. زنان ایرانی همواره در طول 32 سال حکومت ننگین و جهل و جنون آخوندی با بد ترین سرکوبهای ضد بشری و ضد انسانی روبرو شده اند و بخصوص زنان زحمتکش و ستمدید کرد که از دو سو مورد اذیت و آزارهای غیر انسانی و دور از پرینسیپ انسانی روبرو شده اند چه در خانه توسط مردان کور اندیش و چه از بیرون از خانه توسط اشغالگران کردستان مورد اهانتها و توهینها روبرو شده اند.
زنان امروز در ایران به خاطر نداشتن روسری مورد اهانت و توهین تحقیر روبرو میشوند توسط دست اندرکاران جهموری جهل و جنون در این باره کتک میخورند و زندانی میشوند و حتی زنان با هتاکی روبرو میشوند این بی عدالتی و قوانین بربریت 1400 ساله عقبمانده امروز در این عصر زنان را به خاطر نداشتن روسری حکم براشون صادر میکنند و زندانی میشوند.
امروز چیزهای که در این دقش بازی میکند مذهب است که حرف اول میزند و بر اساس قوانین کورکورانه و عقبمانده مذهبی زنان را نصف مردان به حساب می اورند و این قوانین در ایران جهل و جنون زده پابرجا میباشد.
و این قوانین بربریت دست مردان را برای سرکوب زنان و برای سواستفاده های غیر انسانی و دور از انسانی بر ضد زنان باز گذاشته است و مردان طبق قوانین بربریت اسلامی زنان چون نصف مرد به حساب می آینده حق برخورداری از امکاناتی که مرد برخوردار هستند زنان ندارند.
در این روز فرخنده زنان برای مطالبات حق طلبانه خویش دست به اعتراض میزنند برای رسیدن به برابری کامل و رهایی خویش از دست ستمهای زن ستیزانه مذهبی و برچیدن این قوانین بربریت دست در دست هم میدهند و قوانین بربریت عقبمانده خرافاتی مذهبی را زیر سئوال میبرند از راه برپایی راهپیمایی و تظاهرات حق و حقوق پایمال شده خویش را مطالبه میکنند.
زنان ایرانی هم در این راه نه ایستاده اند و با استبداد مذهبی در ایران همیپه در نبرد بوده اند چه از راه جنگ مسلحانه و چه از راه برپایی تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز از پایی نه ایستاده اند و برای رویاروی با استبداد مذهبی و خرافاتی در ایران همیشه در نبرد بوده و هستند زنان ایرانی به هیچ عنوان صحنه را خالی نکرده اند و همیشه در صحنه بوده اند و از خیلی لحاظ استبداد مذهبی را به زانو در آورده اند و به مستبدین و ستمکاران نشانداده اند که ما هستیم و خاموش نخواهیم شد و از پایی نخواهیم ایستاد تا رسیدن به احقاق حقوق کامل خویش در صحنه میمانیم و خواهیم ماند.
به یاد زنان جان باخته همه با هم دست در دست هم دهیم بر ضد آنچه اسمش گذاشته اند قتل ناموسی و یا قتل شرف به ایستیم و این عمل زشت و قبیح را محکوو کنیم و کار بکنیم برای برچیدن ان قوانین و این تفکر کثیف و ضد انسانی.
یاد زنان جان باخته گرامی باد
با تشکر ساموئیل کرماشانی 7/3/2011

ای جلادان , من زنم ! تقدیم به تمامی زنان و دخترانی که قربانی ظلم و جور این شب پرستان شده اند . من زنم٬ همانکه شما به جرم عشق ورزیدن ٬ سنگسارش می کنید . اما خود٬ در خلوت به حریم همه دست درازی می کنید ! من زنم٬ همانکه به جرم اندیشیدن٬ ناقص العقلش می خوانید ٬ اما در نهان٬ افسوس می خورید که نمی توانید مثل من بیاندیشید ! من زنم٬ همانکه به جرم ظریف بودنم٬ مرا ضعیفه مینامید ٬ اما در تنهاییتان از قدرت جذابیتم ٬در شگفت میمانید ! من زنم ٬ همانکه طبیعت بودنم ٬ شما را به لرزه می اندازد ٬ ...هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر