Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ اسفند ۱۲, شنبه

بیانیه‌ سازمان دمکراتیک یارسان بمناسبت 8 مارس، روز جهانى زنبیانیه‌ سازمان دمکراتیک یارسان بمناسبت 8 مارس، روز جهانى زن


2013/03/02 - 08:28
8 مارس روز اعلام عزم و اراده ميليونها نفر از زنان و مردان آزاديخواهى است که در سراسر جهان عليه آپارتايد جنسى و عليه بى حقوقى زنان صداى اعتراض خود را به گوش افکار عمومى جهان مى رسانند٠بیایید تا در سالگرد 8 مارس این برگ زرین تاریخ برابری طلبی و انسانیت، مبارزه خود را عليه نابرابرى زن و مرد و عليه نظام, انسان و آزادی ستیز دینی که خود بانى اصلى انقياد زن ، بردگى جنسى و توجیه‌ دینی این بی عدالتیها در جهان هست٬ گسترده تر نمائيمبانگ رساى ما در 8 مارس صداى زنان و مردان برابری طلب، آزادیخواه‌ و زحمتکش در همه جهان است که در يک صف مشترک٬عزم و اراده خود را در اعتراض عليه فقر و بى حقوقى سياسى، فرهنگی و اقتصادى زنان و اکثريت جامعه بشرى به گوش جهانيان مى رساند.

ما اعتقاد داریم کە زن و مرد هر دو ، باید از فرصتهای برابر و مساوی بهره مند شوند تا معلوم شود که زنان نیز همچون مردان توانائی رشد و کسب شایستگیهای فراوانی دارندبدون حضور زنان در عرصه اجتماعی و سیاسی نمیتوان از تعادل اجتماعی و سیاسی جامعه سخن بمیان آورد. معضلات تاریخی زنان تنها با حضور گسترده زنان در دنیای سیاست است که میتواند راه حلهای عملی خود را در یابد

جامعه‌ یارسان به‌ نقش زنان آزاده‌ در سرنوشت جامعه‌ و تضمینی که‌ در آزادی زن برای پیشرفت و اجرای عدالت نهفته‌ است به‌ خوبی واقف است، زیرا رهبری و خرد بانویی همچون دایه‌ ر‌مزبار را تجربه‌ کرده‌ است.

اکنون در آستانه سی و چهارمین سالگرد بزرگترين تظاهرات زنان ايران در مارس 1979 عليه حکم خمينی برای حجاب اجباری و آغاز برقراری قوانين اسلامی عليه زنان هستيم مبارزه‌ای که بدون شک نقطه عطف نوينی در جنبش زنان در تاريخ معاصر ايران است.

اين تظاهرات سرفصل بیش از سه دهه مقاومت و مبارزه زنان ايران عليه حاکميت ارتجاعی رژيمی است که پايه هايش بر فرومایگی،پستی و سرکوب زنان بنا شده است.

در شرايطی که زنان ايران در صف اول قربانيان فقر، بدبختی، نا امنی و سرکوب و پيامدهای اجرای برنامه های ويرانگر نظامهای ضد بشری و زن ستیز در جهان هستند، تنها راه‌ رهایی اتحاد انسانهای برابری طلب و متمدن اعم از زن و مرد مقابله‌ با چنین نظامهایی میباشد .

در شرايطی که نظام جمهوری اسلامی در بحران مشروعيت سياسی در سطح ملی و بين المللی بسر می برد، فشار و افشای بیشتر این نظام ضد بشری جزء وظایف انسانی تمامی آزادیخواهان، انسان دوستان، سازمانها و احزاب دمکرات و آزادیخواه‌ میباشد. بی شک برای رهایی از نظام مرد سالاری، زنان بایستی پیشقدم مبارزه‌ این حق باشند، خوشبختانه‌ با تمام سختیها و ستمگریهایی که‌ نظام جمهوری اسلامی ایران بر زنان تحمیل کرده‌ است ولی زنان در ایران هیچوقت میدان مبارزه‌ را خالی نکرده‌ و همیشه‌ مثل شیر در میدان مبارزه‌ برابری طلبی در مقابل قانونهای زن ستیزانه‌ ی این رژیم سینه‌ سپر کرده‌ و ساکت ننشسته‌اند. در جامعه‌ یارسان نیز خوشبختانه‌ زنان در صفوف سازمان دموکراتیک یارسان ودیگر تشکلهای مختلف سهمی از این مبارزه‌ را داشته‌ و کماکان خواهند داشت.

خجسته‌ باد 8مارس و پاینده و پیروز باد جنبش رهایی بخش و برابری طلبانه‌ زنان جهان و مخصوصا شیرزنان آزاده ایران و کردستان.

سازمان دمکراتیک یارسان 2.3.2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر