Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۱ شهریور ۲۷, دوشنبه

پشتی په‌رده‌ی فیلمی "پاکیزه‌یی موسوڵمانان"


پشتی په‌رده‌ی فیلمی "پاکیزه‌یی موسوڵمانان" 

به ادعای حمایت از اسلام، نام دین را لکه دار می کنند 


NNSROJ: هاوکات لهگهڵ
پهرهئهستاندنی ناڕهزایهتییهکان بهدژی فیلمی "پاکیزهیی موسوڵمانان" کهماوهیهکهبهناو تۆڕهکۆمهڵایهتییهکاندا بڵاوبۆتهوه، بهدواداچوونی رۆژنامهنووسانیش بۆ ئاشکراکردنی ناسنامهی بهرههمهێنهرانی فیلمهکهدرێژهی ههیهو ئاشکرا بوو کههاووڵاتییهکی ئهمریکا، کهبهرهگهز میسری و سهر بهکهمینهیهکی مهسیحییه، بهرههمهێنهری فیلمهکهیه.


دوای هێرشهکهی شاری بێنگازی لیبیا بۆ سهر باڵوێزخانهی ئهمریکا، کهتێیدا چوار کهس لهکارمهندانی باڵوێزخانهکهکوژرابوون، رۆژنامهنووسان توانییان یهکێک لهبهرههمێنهرانی فیلمهکهبدۆزنهوهکهخۆی به‌ " Sam Bacile" بهناو دهکرد، بهڵام ئاشکرا بوو کهئهو ناوهناوێکی خوازراو و لهراستیدا ئهو کهسههاووڵاتییهکی بهرهگهز میسرییه‌.

بهگوێرهی مێدیاکانی ئهمریکا "Sam Bacile" کهخۆی وهک بهیههوودییهکی ئیسرائیلی ناساندبوو، دانی بهوهدا ناوهکهرهشنووسی فیلمی "پاکیزهیی موسوڵمانان" ئهو نووسیویهتی و بودجهی فیلمهکه‌‌شی ههر ئهو دابینی کردووه. ناوبراو ههر لهو لێدوانهدا ئیسلامیشی وهک "وهرهمێکی سهرهتانی" بهناو کردبوو و رایگهیاندبوو کهبهنیازهزنجیرهفیلمێکی دووسهد سهعاتی لهسهر "کهموکوڕییهکانی ئیسلام" بهرههم بێنێت.

وهک ئاژانسی ههواڵی (ئاسۆشیهیتێد پرێس) ئاماژهی پێداوه، لهئهنجامی بهدواداچوونی رۆژنامهنووساندا کهیهکدابهدووی هێرشهکهی شاری بێنگاسی بۆ سهر باڵوێزخانهی ئهمریکا دهستی پێکردبوو، ئاشکرا بوو که‌ "Sam Bacile" ناوێکی خوازراوهو ئهو ژمارهتهلهفۆنهش کهدراوهبهرۆژنامهنووسان، بهناوی کهسێکهوهتۆمار کراوهکهبهرهگهز میسری، سهر بهکهمینهی "قۆپت" و دانیشتووی کالیفۆڕنیایه‌.

لهلایهکی دیکهوهمێدیاکان ئاشکرایان کرد کهپۆلیسی فێدڕاڵی ئهمریکا ئهورۆ (شهممه‌ 15ی سێپتامبر) هاووڵاتییهکی کالیفۆڕنیایی بهناوی "Nakoula Basseley Nakoula" دهستبهسهر کردووهکهدهگوترێ دهستی لهبهرههمهێنانی فیلمهکهدا ههیه‌. بهگوتهی پۆلیس ناوبراو بهبێ بهرهبهرهکانی بهڵام بهسهروچاوی داپۆشراوهوهخۆی رادهست کردووهو رهتیشی کردۆتهوهکههیچ پهیوهندییهکی بهو فیلمهوهههبێ. مێدیاکان وای بۆ دهچن کهئهو هاووڵاتییهههر ئهو کهسهبێ کهپێشتر خۆی وهک بهرههمهێنهری فیلمهکهبهرۆژنامهنووسان ناساندووه‌.

ههر لهو چوارچێوهیهدا ژمارهیهک لهئهکتهرهسهرهکییهکانی ئهو فیلمه، کهمێدیاکان به‌ "فیلمێکی سهربهگێچهڵ" بهناویان کردووه‌‌، لهوتووێژێکدا لهگهڵ سایتی ئینگلیزی زمانی (http://gawker.com/) رایانگهیاندووهکهبهرههمێنهرانی فیلمهکهوایان تێگهیاندوونکهفیلمهکه‌ "درامایهکی مێژوویی" بێسهبارهت بهمیسری کۆن. ئهوهشیان دهستنیشان کردووهکهدهنگی ئهوان دواتر مۆنتاژ و بۆ "پڕوپاگهندهدژی دینی ئیسلام" کهڵکی لێ وهرگیراوه‌.

سایتهکهئهوهشی ئاشکرا کردووهکهدهرهێنهری فیلمهکهلهراستیدا کهسێکی 65 ساڵهیهبهناوی "Alan Roberts" کهپێشتر ژمارهیهک فیلمی پلهدووی وهک "The Sexpert" و "The Happy Hooker goes to Hollywood"ی بهرههرم هێناوه‌.'
--------------------------
تفسیر سیاسی هفته                                                                
نوشته: منشه امیر 
به ادعای حمایت از اسلام، نام دین را لکه دار می کنند 
خانم هیلاری کلینتون با چشمان شگفت زده و خم در ابرو، در برابر دوربین های تلویزیونی گفت: «من نمی فهمم که چگونه ممکن است ملت لیبی که این چنین ما به آن کمک کردیم تا از ستم معمر قذافی رهایی یابد، اکنون این چنین خشونت می کند و سفیر آمریکا را به قتل می رساند!»
و من خطاب به وزیر خارجه ایالات متحده می خواهم بپرسم: خانم کلینتون، من نمی فهمم که شما چگونه نمی فهمید که چرا در لیبی این چنین خشونت می کنند؟ – و در مصر، در یمن و کشورهای دیگر عرب و اسلامی!
من نمی فهمم خانم کلینتون که شما چگونه نمی فهمید چرا این حادثه رخ داده است!
مگر وزیر خارجه ابرقدرت جهان نیستند؟ پس چرا نمی فهمید؟
افتخار می کنید که در لیبی و مصر "دموکراسی" برقرار کردید. بسیار کار خوبی کردید! ولی آیا به پیآمد آن اندیشیده اید؟
آیا پیش از آن که بر حسنی مبارک فشار آورید تا کنار رود، می دانستید گزینه های دیگر چیست؟ می دانستید که اخوان المسلمین و سلفی ها قوی ترین و منسجم ترین سازمان سیاسی در مصر هستند و نیروهای مردمسالار و آزادیخواه مصری بسیار متفرق و غیر منسجم؟
آیا این را می دانستید؟ ا
گر می دانستید، قطعاً به یک نتیجه ساده می رسیدید و آن این که در کشوری که زیربنای برپایی دموکراسی در آن وجود ندارد، فرو ریختن نظام حاکم منجر به تسلط استبداد دیگری می شود که ممکن است از آن رژیم پیشین بسیار ستمگرتر و قاسی تر باشد.
خانم کلینتون، آیا وقتی علیه حکومت جبار معمر قذافی وارد جنگ شدید و به مخالفانش یاری رساندید که او را نابود کنند، نمی دانستید که لیبی مجموعه ای از قبائل عقب مانده است که افراط گرایان مذهبی و سلفی ها و متعصبان بر آن تسلط دارند؟
این را نمی دانستید؟
نامش را "بهار عربی" گذاشتند، ولی هر کس که آشنای امور است، می دانست که این، فرا رسیدن "خزان عربی" است!
چرا از تجربه خود در ایران درسی نیآموختید؟
جیمی کارتر، آن شخصیتی که از تجارت پسته زمینی به ریاست جمهوری رسید و تجربه ای در امور سیاست جهانی نداشت، هر اندازه هم که انسانی خوش نیت و نیک طینت بود، با نابخردی به برافتادن رژیم پیشین ایران کمک کرد تا خمینی به قدرت برسد. و او نمی دانست که اگر شاه برود، جایگزین او چه خواهد بود!
نمی دانست،  نمی فهمید!
عین همان در مصر رخ داد و از آن بدتر را باید در لیبی و یمن و حتی سوریه پس از برافتادن رژیم بشار اسد انتظار داشت.
دست اندرکاران سیاست خارجی ایالات متحده بر این باورند که انتخابات آزاد یک اصل مقدس است که موجب رهایی و رستگاری و آزادی مردمان در بند می شود.
ولی آنان نمی فهمند که انتخابات آزاد، بی آن که زیربنای دموکراسی وجود داشته باشد و شهروندان از فرهنگ مردمسالاری برخوردار باشند، ممکن است به یک فاجعه کشانده شود – همان گونه که کشانده شده و ما آن را امروز در کشورهای به اصطلاح "بهار عربی" به چشم می بینیم.
در غزه دیدیم که چگونه "انتخابات آزاد" موجب به رور کار آمدن گروه تعصب گرای دینی حماس شد و در مصر اخوان المسلمین را به قدرت رساند. این واقعیتی است که ناآشناترین فرد به علوم سیاسی نیز باید آن را بداند!
ادعا میکنند که علت بروز موج جدید خونریزی و خشونت و به آتش کشیدن و فریاد "مرگ بر ..."  سر دادن، انتشار یک فیلم هجو و سطح پایین وبی ارزش و گمنام به نام "مسلمانان ساده دل" بوده، که افراد انگشت شماری از وجود آن آگاهی داشتند و تنها یک بار روی پرده سینما اکران شده و آن هم با سالن خالی روبرو گردیده است.
ادعا کردند که کارگردان آن یک یهودی اسرائیلی بوده است. ولی دروغ گفتند و قصد فتنه انگیزی داشتند زیرا فردی با این نام در بین یهودیان و اسرائیلی ها وجود ندارد – و حالا ادعا می کنند که یک مسیحی قبطی اهل مصر تهیه کنند آن بوده است!
توهین به حضرت محمد رسول الله کردار پلیدی است که باید به شدت نکوهش شود و درهمین راستا توهین به حضرت موسی کلیم الله و حضرت عیسی مسیح مکروه و مطرود است.
پیشتر نیز انتشار کاریکاتورهائی درباره رسول خداوند در یک روزنامه دانمارکی، موجب بروز خونریزی در جهان اسلام شد.
ولی چرا باید چنین باشد؟ ما نمی گوئیم آزادی بیان امری مطلق است! زیرا آزادی بیان نیز باید حدود و معیارهای خود را داشته باشد و توهین به پیامبران و مذاهب امر نکوهیده ای است و باید منسوخ شود.
ولی چرا گروهی کوچک از مسلمانان متعصب و افراط گرا، این چنین بهانه تراشی می کنند تا خون بریزند؟
آیا وقتی آن شیخ نیمه کور مصری می خواست برج های دوقلوی نیویورک را منفجر کند (و در انجام توطئه خود ناکام ماند) توهینی به اسلام شده بود؟
آیا هنگامی که اسامة محمد بن لادن فرمان هواپیماربائی و انفجار برج های دوقلو را صادر کرد، کسی کاری علیه اسلام انجام داده بود؟
آیا می دانید تا کنون چند فیلم و چند کتاب در هجو حضرت موسی کلیم الله در دنیا منتشر شده است؟
آیا یک یهودی را دیده اید که به خاطر آن به خشونت دست بزند و مرتکب قتل شود؟
آیا فیلم هائی را که در هجو حضرت عیسی مسیح، آن هم توسط خود غربی ها تهیه شده، دیده اید؟ آیا مسیحیان به خشونتی در اعتراض به آن دست زده اند؟
سید روح الله خمینی بارها در سخنانش ادعا کرد که تورات مقدس یهودیان یک کتاب جعلی است! آیا یهودیان دنیا به آشوب و اغتشاش روی آوردند؟
در حکومت اسلامی ایران بارها کتاب های مذهبی یهودیان و مسیحیان، به زبان عبری و فارسی یا انگلیسی را که از خارج فرستاده شده بود در گمرک آتش زده اند! آیا هرگز شاهد طوفان خشم یهودیان نسبت به این رفتار ناهنجار بوده اید؟
به یاد دارید که وقتی چند جلد کلام الله مجید در افغانستان اشتباهاً توسط سربازان آمریکائی که عربی نمی دانستند همراه با کتاب های کهنه و بی مصرف به زباله دان انداخته شد، چه آشوبی بر پا گردید؟
آیا وقتی محمد رضا رحیمی به کتاب تلمود، که پس از تورات مقدس ترین کتاب مذهبی یهودیان است توهین می کند، یک یهودی را دیده اید که به ساختمان سفارت حکومت ایران حمله برد و دیپلمات رژیم را بکشد؟
این همه فیلم شما علیه یهودیان و یهودیت در حکومت اسلامی ایران ساختید ونمایش دادید! آیا کوچک ترین موردی پیش آمد که یهودیان به خشونت روی آورند؟
فیلم "شکارچی شنبه" را فراموش کرده اید!
چرا فراموش کنید؟ نمایش آن را از همین شب گذشته (جمعه) از سر گرفته اید!
در این فیلم ناپاک، شما پلیدان و انیران، مقدسات ملت یهود را به بازی گرفته اید و از روحانی یهودی فرد شیادی ساخته اید که مسلمانان و فلسطینی ها را با ترفند و جادو از راه به در می کند؟
این ها توهین نیست؟ این ها بی حرمتی نیست؟
به دور و نزدیک نظر افکنید و جوامع اسلامی را بررسی کنید، ببینید که چگونه شیعه به سنی توهین می کند و سنی به مقدمات شیعه حمله می برد و یکدیگر را می کشند.  
در پاکستان چند صد نفر مسلمان شیعه به دست مسلمان اهل تسنن کشته شد و یا مسلمان اهل تسنن به دست مسلمان اهل تشییع به قتل رسید؟
در عراق، چند بار مسلمانان سلفی و القاعده و کوردلانی که نام خود را مسلمان گذاشته اند به مساجد شیعیان حمله بردند و در میان نمازگزاران اهل تشییع بمب مفنجر کردند و زائران ونیایشگران را کشتند!
در لبنان، چقدر مسلمان علوی در نبرد با مسلمانان اهل تسنن در بندر طرابلس (تریپولی) کشته شدند؟
با انتشار یک فیلم هجو و بی ارزش که دارای هیچ اهمیت هنری نیست و کسی رغبت دیدن آن را ندارد، این چنین به خروش در می آیند و به خشونت و قتل روی می آورند!
آیا به یاد دارید که حماس پس از تسلط بر نوار غزه، چگونه نیایشگاه های مسیحیان فلسطینی را به آتش کشید و خود آنان را نیز کشت؟
آیا فراموش کرده اید حملات خشونت بار مسلمانان افراطی مصر پس از به روی کار آمدن اخوان المسلمین را علیه مسیحیان قبطی؟
چند کلیسای مسیحیان قبطی را به آتش کشیدند؟
چند نفر قبطی را کشتند؟
آیا این واقعیت که حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی و کشتن سفیر ایالات متحده در لیبی درست در سالروز حمله 11 سپتامبر رخ داد، ( و آن هم به بهانه یک فیلم موهن)، نمی تواند نشان توطئه و بهانه جویی باشد؟
آن هم بیآیند و ظاهراً ادعا کنند که یک یهودی اسرائیلی تهیه کننده بوده و بعد حرفشان را اصلاح کنند و بگویند یک مسیحی قبطی مصری قصد انتقام جویی داشته است؟
توهین به رسول الله، حضرت محمد (ص) رفتاری زشت و پلید است – همانند توهین به همه پیامبران دیگر جهان! ولی خشونت افراط گرایان اسلامی از ده ها سال پیش از این فیلم و پیش از آن کاریکاتورها، و پیش از کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی و حتی پیش از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران آغاز شده است.
هنگام آن است که مسلمانان خردگرا و آنانی که اسلام برایشان عزیز است به پا خیزند و با خشونت اسلامی به مبارزه بپردازند و آشتی و مسالمت و همزیستی را ترویج دهند.
این به سود اسلام و مسلمانان و به نفع آرامش جهان و در راستای پیشبرد همزیستی و همجواری خواهد بود – و باید چنین باشد!
اورشلیم: شنبه 24 شهریور ماه 1391 – 15 سپتامبر 2012    

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر