Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ اسفند ۸, دوشنبه

کم تر شدن شکایت از نژادپرستی و تبعیض درمدارس، باوجود افزایش آن

اگر بخواهیم دست به یک تحقیقات بیطرفانه و حقوقی بزنیم تازه پناهندگان و خارجیتباران میانم خود آنقدر دست به نژادپرستی میزنند تازه میان سوئدیها چنین نیست

کم تر شدن شکایت از نژادپرستی و تبعیض درمدارس، باوجود افزایش آن

مدرسه ی رینکه بی
بااین که شمار شکایت از تبعیض در مدارس درسال گذشته نسبت به سال پیش از آن کمتربود، اما نژادپرستی کماکان مشکلی بزرگ دربسیاری از مدارس است. لنا و خالد ابوفییاد، خواهر و برادری هستند که این تبعیض و نژادپرستی را درمدرسه تجربه کرده اند. آنها توسط دانش آموزان دیگر ازجمله سیاه، جادوگر، ترک و فاحشه نامیده شده اند. درسال گذشته ٢٩ مورد شکایت دراین زمینه به ناظر عالی منع تبعیض داده شد که ٧ مورد از سال های ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ کمتربود.  این آماری ست که این نهاد دراختیار رادیوی بین المللی سوئد قرارداده است.

این آمار، بهبود وضعیت و موفق بودن تلاش مدارس درمبارزه با تبعیض را نشان می دهد، اما بااین حال Maja Rajs از حقوقدانان نهاد نظارت برمنع تبعیض، آن را نشانه ای از کاهش تبعیض نمی داند. به نظر او موضوع مهم میزان شکایت هاست. او می گوید که تقریبا تنها ۴ یا ۵ درصد از کسانی که مورد تبعیض قرارمی گیرند، اقدام به شکایت می کنند. 
پرسش نامه ای نیز که سازمان جوانان علیه نژادپرستی Ungdomar mot rasism درسال گذشته تهیه کرد، گفته ی او را تاییدمی کند. چهاردهم دانش آموزان در پاسخ تاییدکرده بودند که خود توسط نژادپرستان مورد آزارقرارگرفته اند و یا که شاهد این آزار علیه دانش آموزان دیگر بوده اند. همچنین ۴٧ درصد آنها نیز گفته بودند که خود با استفاده از واژه ها و یا رفتار نژادپرستانه، دیگران را موردآزارقرارداده بودند. Anton Landehag مدیر این سازمان تاکیدمی کند که به نظر و او همکارانش دراین سازمان، این وضعیت منطبق با شرایطی ست که امروز در زندگی مردم سوئد دیده می شود. به گفته ی او از سوئد تصویریک کشور پذیرا و باز وجوددارد، درحالی که از خیلی نظرها این تصویر غیرواقعی ست.
یکی از راه های مقابله با شرایطی که از نظر تبعیض و نژادپرستی در بسیاری از مدارس وجوددارد، رفتن دانش آموزان به مدارس دیگراست. خالد و لنا که درابتدای گزارش از آنها نام بردیم، به دلیل رفتاری که با آنها می شد، مدرسه ی خود را عوض کرده اند، اما آنها هنوز هم با تبعیض و رفتار نژادپرستانه روبروهستند. لنا می گوید که در مدرسه ی جدیدش نیز تبعیض وجوددارد. دانش آموزان دیگر مهاجران را دوست ندارند، اما بااین حال بهتر از مدرسه ی قبلی اوست. 
دراین مورد گفتگویی داریم با ناهیدبیگلری، آموزگار زبان مادری و مسئول سایت فارسی اداره کل امور مدارس در مالمو.
این فگتگو به زودی دراین صفحه قرارداده خواهدشد. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر