Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ مرداد ۸, شنبه

در طول 32 سال حاکمیت از دروغ گفتن نباشد هیچ کار عملی خوبی انجام نداده اند حاکمان دروغ و فریب جنون اسلامیدر طول 32 سال حاکمیت از دروغ گفتن نباشد هیچ کار عملی خوبی انجام نداده اند حاکمان دروغ و فریب جنون اسلامی البته دستگاه سانسور و خفغان نتیجه اش همین است که در زیر میبینید


رژیم ایران از این دروغهای شاخدار زیاد میگوید و چنان وحشتی از پژاک دارند سران رژیم هر روز در روزنامه هایشان
دروغهای امام راحلشان تکرار میکنند.
راستی این رژیم و سران بیمارش در این خیال هستند که با تبلیغاتهای دروغین آبروی باخته اشان ترمیم کنند و هر روز دروغهای شاخدار بدتر از دروغهای شاخدار امام راحلشان درتیتر روزنامه های و رسانه های دروغین این
حکومت جهل و جنون دیده میشود.
سایت رسمی حکومت ایران درسە خبر اصلی بە مسالەی کوردستان پرداختە است و در ٣ مورد نام پژاک را ذکر کرده است ،دولتی که در بدترین شرایط آماده نبود بە مسایل کوردستان بپردازد .

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر