Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ خرداد ۲۷, جمعه

کانال تلویزیونی انترنتی با این اسم در ماه آینده دست به پخش عادی خودش میکند تلویزیون آزادی بدون مرز

آزادی بیان و چهارچوب یک ایدئولوژیک فضایی بسته و قفل شده حزبی کدام را انتخاب میکنید؟

وقتیکه دوستان ما شعار توخالی میدهند که این رسانها رسانه ی کردستانی هستند لاکن فقط به همفکران خویش و کسانی به در چهارچوب ایدئولوژیکی خویش کار و همفکر هستند اجازه میدهند ایدها و تفکر خویش را منتشر کنند مبتلا شدن دوستان ما به نوعی بیماری جنون افراطگرائی ایدئولوژیکی توخالی فردپرستی و تقدس سازی.


کانال تلویزیونی انترنتی با این اسم در ماه آینده دست به پخش عادی خودش میکند تلویزیون آزادی بدون مرز
به این زودی همراه با تاسیس تلویزیون آزادی بدون مرز بر روی انترنت سایتی با همان اسم تاسیس میشه که بنام
آزادی بدون مرز همه آزاد هستند با هر ایده و تفکری که دارند نوشتهای خویش را در این سایت منتشر کنند.
ما میخواهیم دست به کار بشویم برای اجرای صحیح قوانین لیبرال دموکراسی که در آن آزادی بی قید و شرط انسانها در عمل اجرا کنیم.


به این زودی تاسیس شبکه تلویزیونی انترنتی برای مقابله با تنگ نظری و کوته فکری سیاسی و مذهبی

برای مقابله با تنگنظری رسانهای کردستانی که هر یک متعلق به حزب و یک ایدئولوژیک خاصی میباشند و بعضی از نویسندگان را تحریم میکنند ما میخواهیم از توان فکری خویش استفاده کنیم که دیگر نیازی به این را نداشته باشیم رسانهای ایدئولوژیکی و تنگنظر به ما اجازه بدهند که در رسانه های آنها ایده ها و تفکر خویش را بیان کنیم.

و از نظر روانشناسی هر حزب و دستجاتی که در چهارچوب یک ایدئولوژی خاص قرار گرفت به عنوان فرقه گرائی و در نهایت به نوعی جنونوارانه اسطوره سازی و کم کم مبدل به نوعی کوته فکری وقشریگری میشود و از نظر ما بعنوان شیخ ودراویش به آنها نگاه خواهیم کرد.

تفکر مخرب در چهارچوب یک ایدئولوژی برای جامعه از میکروبهای بیمارزا خطرناک خطرناکتر است و در طول تاریخ این تفکر همیشه با کشتار مخالفین خود دست به کار بوده و گامهای ضد اجتماعی و ضد جامعه برداشته است.

و متاسفانه رسانه های کردی در خارج از کشور همه در زیر زره بین یک ایدئولوژیک خاصی و رهبری خاصی و همه برنامه ها و نوشتها و خبرها بر اساس تفکر کوتاه خویش و در چهارچوب یک فضایی بسته حزبی و ایدئولوژیکی خویش منتشر میشوند.

در این باره منتظر مقاله روانشناسانه ما در باره رسانه های کرد زبان در خارج از کشور باشین. و هر رسانه ای که در چهارچوب یک ایدئولوژیک خاص منتشر بشود به معنای زیربنای یک نظام دیکتاتوری مطلق و سایه ی شوم تک حزبی و کشتار دگر اندیشان و تهدید آنها مبدل خواهند شد. چهارچوب یک تفکر بسته وفضای تاریک یک ایدئولوژیکی خاص بسته به سوی یک بیماری همه گیر جنون آسا فرد پرستی و کوته فکری میرود که خطری بلقوه دارد برای آزادیهای اساسی و آزادیهای فردی

به رسانه آزاد . بدون سانسور خوش آمدین در این راستا هیچ مانعی برای انتشار و منتشر نمودن ایده تفکر اخبار و هرچی که در دل دارید وجود ندارد در این راستا ما بعنوان لیبرالهای کردستان این پیج را راه اندازی نموده ایم فقط برای ابراز عقیده و بیان و ما به آزادی بیقید و بی شرط انسانها باور عمیقی داریم و در ماه آینده من میخواهم یک شبکه تلویزیونی انترنتی راه اندازی کنم که در صورت راه اندازی شبکه تلویزیونی انترنتی دوستان را با خبر خواهیم نمود دوستان و آشنایان خود را به این رسانه آزاد دعوت کنید ما برای دنیای بهتر آزاد تر که همه انسانها بدون هیچ محدودیتی آنچه در جامعه احساس میکنند بهش اعتراض کننذ و باز از دوستان عزیزم میخواهم اگر انتقادی دارند ما را در این راه یاری بدهند با تشکر ساموئیل کرماشانی


--------------------------------------------------------

انور حسین پناهی در بیمارستان توحید مورد مداوای اولیه پزشکی قرار گرفت

انورحسین پناهی فعال سرشناس سیاسی و مدنی کرد که هم کنون در زندان مرکزی سنندج بسر میبرد ، نامبرده به شدت دچار خونریزی و عفونت کلیه شده بود که پزشک بهداری زندان به وی گفته بود که باید بیمارستان منتقل و بستری شود که این درخواست از طرف مسئولین زندان رد شد و مجدداً به داخل بند منتقل شده بود که بعد از فشار نهادهای مدافع حقوق بشر و تلاشهای خانواده نامبرده چند روز گذشته وی به بیمارستان توحید منتقل و مورد مداوای اولیه قرار گرفت.

---------------------------------------------------------------

عکس اشرف حسین پناهی که جان خود را فدایی راه ازادی و نجات جان برادر و هم بندیهایی برادرش انور حسین پناهی کرد و در هنگام اعتصاب غذای سراسری زندانیان سیاسی و مدنی کرد در زندانهای ایران ، و در حالی که همراه با مدارک و طوماری بالغ بر ۵۰۰۰ امضا دال بر بی‌گناهی برادر خویش راهی تهران بود، در درتاریخ 7 /7 /1387 توسط نیروهای امنیتی به طرز مشکوکی ترور شد
---------------------------------------------------------

دعوت به جلسه پالتاکي در پاسخ به فراخوان مهوش علاسوندي٬ مادردو جوان اعدام شده در ايران٬ عبدالله و محمد فتحي براي سازماندهي اعتراضات سراسری عليه اعدام در روز پنجشنبه ۲ تيرماه شما علاقمندان را به يک جلسه پالتاکي دعوت ميکنيم! سخنرانان : مهوش علاسوندي و مينا احدي يکشنبه ۱۹ ژوئن ساعت هفت بعد از ظهر به وقت اروپاي مرکزي اطاق : ايران- عليه اعدام اينجا لينک فراخوان مهوش علاسوندي را ملاحظه ميکنيد . http://www.youtube.com/watch?v=tjM0KnGdDZM از دوستان عزيز در سراسر جهان دعوت ميکنيم با حضور در اين جلسه پالتاکي به سازماندهي عملي مراسمها و ميتينگها و يا فعاليتهاي ديگري از قبيل انداختن گل به رودخانه ها و ... اقدام کرده و با اين حرکتهاي سمبليک يک "نه" بزرگ به اعدام بگويید. اعدام قتل عمد دولتي است و بايد در همه جا ممنوع شود! کميته بين المللي عليه اعدام ۱۷
-------------------------------------------------
الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من امولهم فاصلحت قنتت حفطت للغيب بما حفظ الله والتى تخافون نشوزهن فعظوا هن والهجر وهن فى المضاجع واضر بوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا ( النساء 34 ) واتة ( بياوان سةربةرشتيارن بةسةر هاوسةرةكانيانةوة ئةمةش بة هؤى ريَزو زيادة ئةركيكةوة كة خودا داويةتى بة هةنديَك بةسةر هةنديَكى تردا , بياوان لة مال و سامانيان خةرج دةكةن لةو لاشةوة ئافرةتانى زيرو ديندار و كًونجاو هةميشة كوىَ رايةلى ميَردةكانيانن , نهيَنى نيَوان خؤيان و ميَردةكانيان دةباريزن بةهؤى ئةوةى كة خودا مافةكانى ئةوانى باراستووة , ئةو ئافرةتانةش كة سةربيَجى و سةركةشى ئيوة دةكةن سةرةتا ئامؤزكاريان بكةن ’ ئةكةر سوودى نةبوو لةناو جيكا بشتيان تىَ بكةن , ئةكةر ئةمةش سوودى نةبوو ليَيان بدةن , ئةكةر بةم هؤيانة لة لادان و ياخى بوون وازيان هيَنا ئةوا ئيتر ستةميان لىَ مةكةن و ريكةى تر مةكَرنة بةر بيَكومان خودا بةرزوو بلندة . وابزانم بيَويست ناكات من هيج بنوسم جونكة ئاياتةكة هةموو شتيكمان بىَ دةلىَ ئةكةر ئةقلمان هةبيَت ؟؟؟
------------------------------------------------------
بيغةمبةر لةعنةت لة كوران و كجانيك دةكات كة خؤيان جوان دةكةن..!!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر