Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ خرداد ۱۹, پنجشنبه

ملتهای خاورمیانه ساده لوح و خوشباور و زود باور هستند فرد پرست و مرده پرست هستند


ملتهای خاورمیانه ساده لوح و خوشباور و زود باور هستند فرد پرست و مرده پرست هستند

یکی از بیماریهای جامعه خاورمیانه تقدس سازی فرد پرستی بت پرستی میباشد از یک انسان بتی را ساختن باعث پیشرفت این بیماری دردناک میشود در جامعه کنونی ما اگر جامعه اینطوری پیش برود خطر بروز دیکاتور همیشه وجود دارد دیکاتور از یک تفکر تقدس سازی درست میشود
و در عین حال چانه زن و هییچ مرزی برای حرف زدن ندارند و از یک مرده بتی بزرگ میسازند طرف تا زنده است بهش توهین میکنند وقتیکه مرد ه از میان رفته شاخ و دم براش میسازند این هم نوعی بیماری میباشد تا این بیماری بر درون کوفته و درهم شکسته این ملتها وجود داشته باشد رسیدن به دموکراسی محال است مثل رد یک دیگر خود پسندی بیش از حد این خودش باعث عدم پیشرفت ملتهای خاورمیانه شده است .
اگر بخواهیم در باره این ملتها دست به تحقیق بزنیم با تابلو زیر مواجه میشویم.
1 خرافات پرست هستند آینده نگر نیستند بلکه در تفکر و اندیشهای کهنه و جهالت بر سر میبرند
2 چانه زنی بیش از حد
3 اهل سرهمبندی و دروغگویهای بیش از حد
4 دشمن خودی و بیگانه هراس
5 فرد پرست و از یک انسان بتی ساختن
6 کنجکاو به زندگی دیگران دخالت در امور زندگی دیگری به همان اندازه که کنجکاوهستند در باره دیگری کوشش میکنند که کسی از زندگی آنها سر در نیاورد.
7 اهل تقدس سازی و خونگرم زود باور هستند
8 در اولین ملاقات میخواهند بدانند طرف چه کاره است و چند خواهر و چند برادر و چند تا فرزند دارد و حقوق ماهانه اش چقدر است. این به معنای دخالت در امور شخصی دیگران میباشد و تنظیم رابطه های اجتماعی را مختل میکند.
9 اکثریت این ملتها با توهم و وهمگرایی زندگی میکنند و زندگی آنها خالی از وهم و تخیل نیست.
10 اکثریت این ملتها مبتلا به بیماری جنون حسادت هستند در حرف زدن چیزی دیگر هستند و در عمل 180 درجه با آنچه بیان میکنند تفاوت اساسی دارد.و زن ستیز هستند بین دختر و پسر تبعیض قائل میشوند چه چپشان و چه راستشان با هم فرقی ندارند.
11 چیزهای غییر ضروری را به تمام قوا دنبال میکنند و چیزهای ضروری را اهمال و پشت گوش و به فراموشی میگذارند.
12انتقاد گریز و خود سانسور هستند
چون دارای ضعف بالای هستند در این راه انرژیهای خویش را صرف این میکنند که ضعف .
.دیگران را بدست بیاورند
13 انرژیهای آنها بیشتر صرف دروغگویی و اغراقگویی میشود در ضمن اگر به رهبرانشان انتقاد نمودی شما را مزدور خائن خیانتکار
اجیر شده دشمن خطاب میکنند در این راه کوشش میکنند طرف انتقاد کنند ه را به هر شیوه ای شده است بقتل برسانند.
14 تفکر و سیاست این ملتها حالت شیخ و دراویش دارد و به شیوه ی شیخ و دراویش رفتار میکنند کسی که رهبر و یا مسئول یک حزب شد از او خدای خیالی میسازند بتی بزرگ میسازند و او را مهمتر از همه چیز میدانند .
با تشکر ساموئیل کرماشانی
این مقاله ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر