Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۸ آبان ۱۳, چهارشنبه

خبرگزارى فرانسه: تهران، صحنه جنگ و گريز مردم با نيروهاى پليس

خبرگزارى فرانسه: تهران، صحنه جنگ و گريز مردم با نيروهاى پليس

درگيري مردم با نيروهاي سركوبگر - آرشيو


خبرگزارى فرانسه گزارش داد: تظاهر كنندگان جوان در تهران شعار مىدهند: مرگ بر ديكتاتور.
آنها وقتى كه پليس سعى مىكرد آنها را متفرق كند، به سرعت به محل ديگرى مىرفتند.
خبرگزارى فرانسه در مورد صحنههاى جنگ و گريز مردم با رژيم گفت:
شاهدين گفتند كه سراسر مركز شهر، تبديل به صحنه ”بازيهاى موش و گربه“ ميان پليسهاى موتورسوار و معترضين جوان شده است….


.////////////////////////////////////////////////////////////////


تظاهرات ضدحكومتي جوانان در ميدان رضاييها- آرشيو


گاردين گزارش كرد: ايميلى از تهران رسيده تا در مورد درگيريهاى بيشتر در خيابان قائممقام فراهانى نزديكى ميدان هفت تير گزارش بدهد. اين شاهد گفت، برخى بعد از آن كه به سمتشان شليك شد، غرق خون گرديدند.
وى همچنين تاييد نمود كه منابع زبالهها در خيابان آتش زده شدند تا امكان مقابله با گاز اشكآور وجود داشته باشد.
گاردين در مورد گسترش تظاهرات 13آبان نوشت: يكبار ديگر اخبار تظاهرات در تهران به سرعت روى توييتر گسترش مىيابد. اين منبع عكسى شماتيك را هم در اين باره به چاپ رسانده است.
///پ
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

اسكاي نيوز


تلويزيون اسكاى نيوز در پايگاه اينترنتى خود خبر داد، خشونت در ايران همزمان با سى امين سالگرد تسخير سفارت آمريكا، فوران نمود. يك شاهد گفت، پليس با صدها تظاهركننده درگير شد. آنها شعار مىدادند، مرگ بر ديكتاتور. پليس از باتون استفاده مىكرد تا آنها را متفرق سازد./////////////////////////////////////////////////////


درگيري مردم با نيروهاي سركوبگر - آرشيو


تلويزيون العربيه گزارش داد: نيروهاى امنيتى رژيم ايران، براى مقابله با تظاهرات كنندگان اقدام به شليك گاز اشكآور كردند. درگيرى ميان تظاهرات كنندگان و نيروهاى امنيتى آغاز شده است. تظاهرات كنندگان در مقابله با نيروهاى امنيتى اقدام به پرتاب سنگ كردند.
نيروهاى امنيتى به داخل تظاهرات كنندگان رفته و تعدادى را دستگير نمودند.
اين تظاهرات در برخى از شهرهاى ديگران ايران نيز برگزار شده است.


////////////////////////////////////////

خبرگزارى فرانسه از تهران گزارش داد: نيروهاى امنيتى تظاهر كنندگان را در حاليكه شعار ”مرگ بر ديكتاتور“ ، سر مىدادند و حاضر به متفرق شدن نبودند، مورد ضرب و شتم قرار داد و دهها تن از آنها را دستگير كرد.
////////////////////////////////


قيام جوانان


شبكه جهانى تلويزيون بى.بى.سى گزارش داد هزاران تن از ايرانيان در تظاهراتى با نيروهاى پليس درگير شدند. نيروهاى پليس براى متفرق كردن تظاهر كنندگان از گاز اشكآور استفاده كردند. در اين ميان گروهى دستگير شدند
تحليلگر بى.بى.سى گفت… آنچه كه امروز برجسته است، اين است كه اپوزيسيون از تظاهراتى كه توسط دولت برگزار شده استفاده كرده و به خيابانها ريختند. اين تاكتيك جديد هواداران اپوزيسيون است، زيرا در فضاى سركوب در ايران، برگزارى هرگونه تظاهرات ضددولتى بسيار دشوار مىباشد. ولى در روزى كه دولت انتظار دارد مردم به خيابانها بيايند، براى مقامات دولتى متوقف كردن تظاهرات مخالفان كار دشوارى است. گزارشهايى از درگيرى، شليك گاز اشكآور و باتون عليه تظاهر كنندگان وجود داشته است. تاكنون تعدادى نيز دستگير شده اند…
تحليلگر امور ايران در شبكه جهانى بى.بى.سى افزود: تعجب انگيز نيست كه تصاويرى كه از طريق شبكههاى دولتى ايران پخش مىشود، همگى تظاهرات طرفداران دولت را نشان مىدهند، زيرا رسانهها در مخابره خبر بسيار محدود هستند و تنها اجازه مخابره تظاهرات دولتى را دارند.
////////////////////////////////////////

خبرگزارى آسوشيتدپرس گزارش كرد، هزاران تن از مردم به خيابانهاى تهران آمدند شاهدان گفتند كه حدود 2هزار دانشجو با صدها تن از نيروهاى امنيتى در خارج از دانشگاه تهران مقابله كردند.
///////////////////////////////
خبرگزارى آسوشيتدپرس در گزارش ديگرى از تهران اعلام كرد، شاهدان گفتند، نيروهاى امنيتى رژيم ايران با مخالفان درگير شدهاند.
شاهدان گفتند، مأموران از باتون استفاده كردند تا تظاهركنندگانى را كه اقدام به راهپيمايى ضددولتى در ميدان مركزى پايتخت برگزار كرده بود، متفرق سازند.
////////////////////////////////////


تظاهرات ضدحكومتي مردم تهران در روز 13 آبان


تلويزيون الجزيره گزارش داد: مأموران رژيم ايران براى متفرق كردن هزاران تظاهركننده در تهران از گاز اشكآور استفاده كرد. شاهدان عينى گفتند كه تظاهر كنندگان تلاش كردند كه در مركز شهر تجمع كنند و شعارهايى عليه احمدىنژاد سر دهند. نيروهاى امنيتى با تظاهر كنندگان درگير شده و به سوى آنان شليك كرده و تعدادى از آنان را دستگير نمودند.


/////////////////////////////////////////////////////////

1388/8/13

سى.ان.ان كه گزارشهاى متعددى از تظاهرات امروز تهران پخش كرده گفت: با وجود اخطارها و هشدارهاى دولت عليه هرگونه برهم زدن مراسم، هواداران اپوزيسيون اين هشدارها را ناديده گرفته و به خيابانها ريختند. منابع سى.ان.ان در تهران مىگويند بيش از 2000نفر در يك ميدان معروف تهران تجمع كردهاند. درگيرى و دستگيرى نيز گزارش شده است.
گزارشگر سى.ان.ان گفت: هزاران و هزاران نفر از مردم، شايد يك ميليون نفر در اين تظاهرات شركت كرده بودند. مخالفان به آتش زدن سطلهاى زباله پرداختند. پليس نيز با خشونت به سوى مردمى كه در گوشهيى تجمع كرده بودند، حمله كرد.
////////////////////////////////////////////////////////////

جنبش ما یک رنگ نیست، یک خواسته نیست، مربوط به یک فرد یا یک عده نیست. این جنبش مطالبات گوناگون مردم گوناگون ماست. این جنبش رنگین کمان آزادی است. برای آزادی و عدالت اجتماعی این رنگها رنگ مطالبات ماست این خواست های ماست و برای دستیابی بدانها مبارزه می کنیمجنبش رنگین ایران

////////////////////////////////////////////////////////
فیلم؛ گزارش CNN از تظاهرات و درگیریهای امروز تهراندانشجويان دانشگاه تهران با شكستن درب دانشگاه، وارد خيابانها شدند

دانشجويان محاصره شده دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتى شريف، درب دانشگاه را شكسته و وارد خيابان شدند و به تظاهرات مردم در خيابانهاى تهران پيوستند.تظاهرات و درگيرى در چهار راه ولىعصر تهران جريان دارد. در اين محل مزدوران رژيم به خودروهايى كه با بوق زدن با مردم همراهى مىكنند حمله مىکنند.مأموران سركوبگر نيروى انتظامى عدهاى از راهپيمايان را که در ميدان فردوسى به صفوف راهپيمايى پيوسته بودند بازداشت كردند.عدهاى از تظاهر كنندگان که به خيابانهاى فرعى در ميدان موسوم به هفت تير پناه برده بودند به شدت مورد ضرب و شتم چماقداران قرار گرفتند و دستگير شدند گزارشها از شهرهاى ديگر حاکى است در شيراز، مشهد و اصفهان تظاهرات با شعار مرگ برديكتاتور و درگيرى با مزدوران رژيم جريان دارد.
///////////////////////////////////////

تظاهرات 13 آبان سبز - تهرانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر