Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۸ آبان ۲۶, سه‌شنبه

موضوع اطلاعیه در باره دروغپردازیهای خبرگزاری فارس که من را به یاد نفت مجانی آب و برق مجانی اتوبوسهای مجانی به این مقدار دلخوش نباشید می آندازد و باز مموضوع اطلاعیه
در باره دروغپردازیهای خبرگزاری فارس که من را به یاد نفت مجانی آب و برق مجانی اتوبوسهای مجانی به این مقدار دلخوش نباشید می آندازد و باز من را به یاد دروغهای احمدینژاد می آندازد که میگفت کشور ایران آزادترین کشور دنیا میباشد.
البته احمدینژاد درست میگوید آزادترین کشوری میباشد برای شکنجه سنگسار تجاوز فقر فلاکت کشت و کشتارو این باید اینطوری ترجمه کرد که آزادی برای شکنجه گران برای تجاوز گران برای اعدام برای فقر و فلاکت بله.
حرفهای خمینی هم مردم بد فهمیدند او منظورش این بود در کشور شلاق زدن اعدام شکنجه تجاوز فقر فلاکت را مجانی میکرد نه او بر اساس تفاسیر حرف میزند یعنی اگر یک آخوند آمد گفت آب بدان او منظورش آب نیست منظورش خون است چرا چون آنها بر اساس تفاسیر حرف میزنند تفاسیر هم بر اساس دروغ تهیه میشود دروغ هم آخوند تولید میکند.
خمینی بجای مجانی کردن آب و نفت خونریزی و کشتار شلاق زدن سنگسار را مجانی کرد.
دیروز در فیسبوک یکی از دوستان گفت بیا اینجا بدان خبرگزاری فارس دست به چه تحلیلی زده است در باره به شهادت رساندن احسان فتاحیان.
خوب من هم رفتم دیدم که نوشته است احسانفتاحیان باعث کشته شدن چندین نفر بیگناه کرد شده است البته این خبرگزاری این دروغها از امامش یاد گرفته است خیلی از اهالی کامیران از دستگیری احسانفتاحیان باخبر هستند که احسان در زمانی دستگیر کردند نه اسلحه داشت و نه با نیروهای رژیم درگیری داشت بلکه هنگامیکه احسان عزیز را دستگیر نمودند او یک مقاله و یک دستگاه موبایل بیشتر همراه نداشت مقاله اسمش این بود که فدرالیزم بهترین راه چاره برای ایران آینده
و یک دستگاه موبایل نوکیا و کارتشناسائی و مقداری پول هیچ چیز دیگری همراه نداشته است و من مطمئن هستم احسان انسانی بود هرگز دوست نداشت یک مورچه را کشته بشود اگر یک حیوان کشته میشد برایش گریه میکرد حالا این انسان پاک و شریف هم قاتل شد به قول قاتلین و جناینکاران حاکم بر مردم ایران.
هنگامیکه احسان را دستگیر کردند تازه از خانه آمده بود بیرون با دو نفر از دوستانش نشسته بود و در آن هنگام پیپسی مینوشید 3 نفر لباس شخصی امده بودند و از ایشان خواسته بودند با آنها برود کمی کارش دارند اما او را به طوری غیر اخلاقی و غیر انسانی تحت شکنجه قرار دادند از همان روز بله اگر راست میگویند دورغگویان خوب حتمأ فیلم درگیری هم دارند خوب بیاورند وپخش کنند اما به مردم چه میگویند که جلو چشم انها احسان را دستگیر نمودی دروغ تا این درجه خیلی احمقانه است این دروغها تازه شاهدین عینی که احسان دیده اند نه درگیری فیزیکی روی داده است و نه هیچ محترمانه با جلادان رفته است خوب این هم بماند که خود رژیم میباشد آنچه مایه تاسف آور است سایت بلاترین است که وابسته به سلطنت طلبها میباشد مسئول و مدیر آن سایت هم تحت تاثیر ترفندهای وزارت اطللاعات قرار گرفته است و دست به نوشتن اراجیف آخوندساخته نموده است و احسان را وابسته به یک گروه جدای طلب و تجزیه طلب معرفی نموده است و حکم ضد بشری و غیر انسانی اعدام شهید سرفراز ملت کرد را تاید نموده است و موهرتاید بر این کشتار نهاده است. حالا گه بگذریم از این اینها مرد میدان نیستند چشم به راه یکی از قدرتهای جهان هستند تا بیاید و برای آنها کودتا کند و آنها را بر تاج و تخت بنشاند مثل کودتا بر ضد رهبر فقید مردم ایران دکتر محمد مصدق که یک حکومت مردمی و ملی تشکیل داد انگلیسیا از حکومت مصدق خوشایند نبودند و به ایران حمله کردند و دولت قانونی و ملی مصدق را سرنگون نمودند جای در میان توده های ایرانی ندارند اگر هم داشتند تا بحال رهبرانشان در این کشورها میکشتند تنها کسی که رژیم از او ترس داشت دکتر شاهپور بختیار بود که او را ترور نمودند بعدش که تمامی شکنجه گرانی امروز در ایران شکنجه میکنند بازماندگان ساواکی هستند بعدأ در خدمت خمینی در آمدند و هنوز هم هنوز جنایت میکنند.
و میخواهم آنچه خبرکزاری فارس منتشر نموده است درباره شهید احسان اینجا بگزارم و باز آنچه در بالاترین آمده است باز منتشر کنم.
من به شما وعده میدهم که جوانان دلیر کردستان به شما اجازه نخواهند داد تا دست به لجنپراکنی بزنید که به شهید قهرمان ملت کرد توهین کنید جوان دلیر کردستان خود را برای رویاروی با دشمن آماده میکند و اسم احسان خاری شده است رفته تو چشم کور اندیشان و پان ایرانیستهای که ضد ملیتهای ساکن ایران هستند و حقوق ملیتهای تحت ستم ایرانی را نادیده میگیرند و همه را فارس خطاب میکنند البته تمامی فارسهای عزیز با اینها همفکر نیستند اینها تعدادی کور هستند و موادی.
خوب شما باید مسئولانه قضاوت کنید در ایران شما تنها فارس نیست که زندگی میکند در ایران شما ترک است عرب است کرد است بلوچ است آذری است و بعدأ هم شما کی هستی که دست به این حرفهای بی پایه و بی اساس میزنید که به 20 میلیون کرد در درون مرزهای ایران دارید توهین میکنید.
ما میگویم و با کلمات شیرین شهید سرفراز ملت کرد شروع میکنیم که گفته بود اگر با مرگ من خیال میکنید مسئله ای بنام کردستان محو خواهند شد زهی خیال باطل مرگ من و هزاران مثل من نمیتواند مرهمی بر این درد بیدرمان بگزارد.
رژیم ایران فراموش نموده اند که در خاک فرانسه دست به ترور مخالفین نزد در اتریش دست به ترور نزد در سویس دست به ترور نزد و در ترکیه در عراق و پاکستان و در سوئد جای نیست که سر انشگت ترور رژیم جهل و جنون اسلامی نباشد در همه جا دست به ترور انسانهای آزادیخواه زده است در آرژانتین انفجار مرکز یهودیان مگر کار کی و چه کسانی بود؟.
هر مرگی اشارتی است به حیاتی دیگر .
نکند ندا سلطان آقا و کیانوش آسا و جوانان دیگر را هم به شهادت رساندند در حال درگیری نظامی شهید شده اند.
سلام بر روح وروان پاک شهید سرفراز ملت کرد احسان فتاحیان که سرفرازانه شجاعانه بی باکانه تا پای جان ایستاد و به دژحیمان درسی فراموش ناپذیر داد حالا سراسیمه به تلاش افتاده اند تا این شهید سرفراز و سمبل مقاومت ملت کرد را کم رنگ جلو بدهند و به مزدورانشان در خارج از کشور دستورداده اند تا علیه شهید سرفراز ملت کرد دست به تبلیغات ابلهانه و دروغین بزنند که من در بالا به آن اشره نموده ام.
با تشکر ساموئیل کو کرماشانی
مورخ 17/11/2009
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
دوستان عزیز اینها چند نفری هستند با آقای رضا پهلوی نیستند که در سایت بالاترین دست به چنین تفرقه ای زده اند

حالا آنچه در زیر می آید نوشتهای سایت بالاترین وابسته به پانایرانیستهای کور
آنچه در زیر مشاهده میکنید نظر جناب خان و خان آقاهای به اصطلاح مدافع دموکراسی و آزادی در ایران هستند و خود را بخشی از سلطنت طلبها میدانند البته من فکر نمیکنم این نظر جناب آقای رضا پهلوی باشد اینها یک دسته بریده هستند که با وزارت اطلاعات رژیم همکاری میکنند
سایت بالاترین معلوم است این سایت نیمه رسمی سلطنت طلبهای میباشد که همیشه با هاشمی رفسنجانی در ارتباط هستند خوب این آقایان برای اینکه پولی هم از سوی وزارت اطلاعات دریافت کنند دست به ا ین تبلیغات زده اند خوب باید در این باره دست به تحقیقات زد و تا تهی قضیه پیش رفت بعدش روشن خواهد شد تا چند روز دیگر من این سایت در اختیار انترناشیونال داته باس قرار میدهم که بدانم واقعأ مسئول این سایت کی و چه کسانی پشت این سایت هستن و این خوش رقصی برای وزارت اطلاعات آخوندها میباشد که برای اطلاعات رژیم کار میکند و یا خیر
بلاترین بنابر نقشه های وزارت اطلاعات و مزدوران رژیم ساده لوحانه تحت تاثیر ترفندهای کثیف و تکراری وزارت اطلاعات قرار گرفته است که دست به تبلیغاتهای دور از راستی نموده است زمانیکه کومه له در برابر رژیم در کردستان ایستاده بود و مبارزه میکرد این آقایان در رسترانها در لندن و پاریس و لسآنجلس و واشگنتن نشسته بودند و آبجو صرف میکردند
سایت بلاترین هم در خدمت وزارت اطلاعات قرار گرفته است و لجنهای آنها را دوباره میکند
http://balatarin.com/permlink/2009/11/11/1836467تصاویری ویدیویی از احسان فتاحیان.آیا او عضو یک گروه مسلح تجزیه طلب بود؟
Källa: balatarin.com
تصاویری ویدیویی از احسان فتاحیان. مرگ هر انسانی ناراحت کننده هست، اما عضو یک گروه مسلح و تجزیه طلب بوده؟ در این ویدیو به نظر چنین میآید


تحلیل بخش به اصطلاح نا حقوقی خبری گزاری حکومتی فارس از نظرتان میگذرد.
//////////////////////
آنچه در زیر مشاهده میکنید تحلیل خبرگزاری حکومتی فارس میباشد که در باره به شهادت رساندن احسان فتاحیان منتشر نموده است
تحلیل خبرگزاری حکومتی فارس از اعدام احسان فتاحيان
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري فارس، حكم اعدام احسان فتاحيان چندي پيش در زندان مركزي شهر سنندج بنا بر جرائم مختلفي از جمله اقدام عليه امنيت ملي از طريق اقدامات مسلحانه و محاربه اجرا شد كه اجراي اين حكم باعث به تكاپو افتادن معاندان در جهت زير سوال بردن نظام شد.

*احسان فتاحيان كيست؟

احسان فتاحيان جوان 27 سالهاي است كه در سال 1384 از كشور متواري شده و در شمال عراق به گروهك تروريستي كومله پيوسته بود و پس از پذيرش و عضويت در اين گروهك تروريستي همراه با تعدادي ديگر از عناصر مسلح در ارتباط با عملياتهاي تروريستي تحت آموزش هاي نظامي قرار گرفته و نحوه استفاده از كليه سلاحهاي سبك، نيمه سبك، بمب گذاري و ترور را آموخت تا در ماموريتهاي محوله از جانب سران تروريست اين گرهك تروريستي بتواند اهداف آنها را در داخل مناطق كردنشين ايران عملي سازد. گروهك تروريستي كومله و پژاك جزو گروهكهايي هستند كه از مدتها قبل عليه نظام اسلامي دست به اقدامات مسلحانه زده و تا كنون تعداد بيشماري از فرزندان خطه كردستان و شرق كشور را با وضع فجيعي به شهادت رسانده پس از جدا كردن سرهاي شهدا از تن آنها اين اقدام را جهاد در راه خدا نامگذاري كردهاند اين در حالي است كه اكثر شهدا و كساني كه به نحوي قرباني اقدامات مغرضانه اعضاي اين گروهك شدهاند همگي از اهالي كرد منطقه هستند. فتاحيان پس از آن بارها همراه با تيمهاي مسلح كومله براي ارعاب، تهديد، ربايش و اخاذي مسلحانه و ترور شهروندان مورد نظر گروهك وارد مناطقي از شرق كشور شده و پس از انجام ماموريتهاي تروريستي به پايگاه گروهك در شمال عراق بازگشته بود. وي به خاطر انجام اقدامات تروريستي و ترور تعدادي از شهروندان ايراني از سوي سرمداران گروهك موسوم به كومله مورد تشويق قرار گرفته است. احسان فتاحيان در آخرين اقدام خود همراه با هفت نفر از تروريستها بر اساس ماموريت محوله از جانب سران گروهك تروريستي كومله وارد مناطق عمومي شهرستان كامياران شده و طي درگيري مسلحانه با نيروهاي نظامي در منطقه مجروح و از همراهي با تيم تروريستي باز ميماند و سرانجام در يك مرحله تعقيب و گريز مسلحانه در 29 تير 87 دستگير شد. وي پس از دستگيري برابر قوانين در دادگاه صالحه با حضور وكيل مدافعش به اقدامات تروريستي خود و قتل تعداد زيادي از مردم بيگناه كردستان اعتراف و پس از محاكمه به اعدام محكوم شد كه حكم صادره در خصوص وي در 20 آبانماه سال جاري در زندان مركزي سنندج به اجرا درآمد. براي آگاهي بيشتر از فعاليتهاي تروريستي اين تروريست ميتوان فيلم صحنههايي از فعاليتهاي مسلحانه وي در مقر گروهك كومله را در اينترنت را مشاهده كرد.

*جنگ تبليغاتي پيش از اجراي حكم

عليرغم اعتراف فتاحيان به مواردي در جريان رسيدگي به اتهاماتش، برخي رسانهها با انتشار اخباري با عناويني همچون " اعدام فتاحيان را متوقف كنيد "، "24 ساعت مانده تا اعدام فتاحيان " و مواردي از اين قبيل سعي در جلب افكار و احساسات مخاطبان خود براي ايجاد آشوب و شورش در سنندج و جلوگيري از اجراي حكم كردند كه البته در مطالب زير چگونگي شكست اين اقدام آنها بررسي خواهد شد. البته در اين جريان سازيهاي خبري انتشار برخي اخبار بيشتر شبيه دروغهاي رسانهاي بود تا خبر و جلوهاي رنگينتر در جهت اهداف معاندان داشت، رنجنامه منسوب به فتاحيان را ميتوان از اين قبيل دانست.
در حالي كه اكثر رسانههاي فارسي زبان وابسته به استكبار خبرهاي متنوعي از اعدام فتاحيان منتشر ميكردند ناگاه برخي رسانهها در خبري مدعي انتشار رنجنامهاي از سوي فتاحيان از داخل زندان شدند كه اين متن به اصطلاح رنجنامه بلافاصله به عنوان ناگفتههايي منسوب به فتاحيان در سطح وسيعي منتشر شد.

*صدور اطلاعيه بني صدر و گروهك كومله در مخالفت با اعدام فتاحيان

نكته قابل توجه در اين بين اطلاعيه اي است كه ابوالحسن بني صدر رئيس جمهور مخلوع و فراري ايران منتشر كرد. وي در ادامه جو سازيهاي رسانهاي براي به آشوب كشاندن كردستان خواستار شورش و اعتراض مردم نسبت به اعدام فتاحيان به جرم قتل تعداد زيادي از مردم، محاربه و اقدام عليه امنيت ملي از طريق اقدامات مسلحانه ميشود ولي تمام اين خبرسازيها در نهايت با اجراي قاطعانه حكم بيثمر ميماند و حكم فتاحيان در روز بيستم آبانماه در زندان مركزي سنندج با حضور مقامات قضايي، امنيتي و انتظامي به اجرا گذاشته شد. اجراي حكم دادگاه تجديد نظر به مزاج برخي رسانههاي ضد انقلاب، شخصيتهاي سابق و فراري كنوني و همچنين برخي همسويان فكري اين فرد نا خوش آمد تا جايي كه برخي از همين معاندان نظام فتاحيان را "شهيد " هم ناميدند. در اين بين برخي دانشجوياني كه خود را سوسياليست معرفي كرده بودند نيز طي اطلاعيهاي نسبت به اعدام فتاحيان كه به دليل كشتار مردم و اقدام مسلحانه در كردستان دستگير و اعدام شده بود اعتراض كرده و آنرا اقدامي ضد انساني و عليه فعالان سياسي _ اجتماعي خواندند. پس از اجراي حكم فتاحيان رسانههاي ضد انقلاب ضمن رد اتهامات فتاحيان از جمله عضويت در گروهك كومله اين اقدام را جنايت خطاب كردند اين در حالي است كه خود فتاحيان به كشتار و عضويت در گروهك كومله در دادگاه اعتراف كرده بود. گروهك تروريستي كومله هم كه تا كنون با اقدامات مسلحانه متعددي جان صدها نفر از مردم بيگناه را گرفته در بيانيهاي اعدام فتاحيان كه بارها در عملياتهاي مختلف دست به ترور و قتل مردم در جهت اهداف گروهك مذكور زده بود را اقدام عليه بشريت ناميد. با اين وصف جا زدن احسان فتاحيان به عنوان فعال سياسي كرد جاي سوال دارد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر