Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ بهمن ۲۳, شنبه

یک روشنگری در رابطە با ج‌دی و تمامی سایتهای مربوط بە آقای ساموئل کرماشانی!


از خوانندگان عزیز در این باره پوزش میطلبم به دلیل اینکه دیر مقاله مربوطه را منتشر نموده ام

توضیحاتی توسط ساموئیل کرماشانی

من به هیچ عنوان توسط هیچ کسی تشویق نشده ام و عضو جنبش دموکراتیک یارسان هم نیستم اما بعنوان یک هکر که ایمیلهای که مورد هدف بوده اند و توسط دوستان ما هک شده اند بنابر اسناد بدست آمده در باره یاریکورد چیزهای نوشته ایم و امیدواریم دوستان ما یکدیگر را متهم نکنند من یک انسان بالغ هستم و یک چیز خیلی مهم را به شما بگویم کسی هستم سر سخت و به هیچ عنوان خوشباور نیستم و آنچه مینویسم بنابر اسناد دقیق و اطلاعاتی میباشد از دورن کامپیوترها بیرون آورده میشود. من نه بچه هستم تا به حرف این و اون گول بخورم و نه مثل کسانی هستم که بچه ترسان شده اند و در رومهای پالتالکی تحریک میشوند و توسط عظم و دوستان دیگر در دانمارک که بیایم به دیگران دست به توهین کردن بزنم من صرفا در سال گذشته در ماه 6 2010 یک مقاله صرفا برای امتحان وابستگان درباره برخورد حزب دموکرات کردستان ایران با جنبش وقت اهل حق منتشر نمودم بلافاصله جماعتی بنام یاریکورد قد علم کردند برای ما 100% روشن شد که اینها یک باند وابسته هستند و در این باره شکی هم ندارم شاید در پیش این دوستان این سئوال پیش بیاید چرا علیه جنبش دموکراتیک یارسان چیزی نه نوشته ام بنابر اسناد به این موضوع من همین حالا جنبش دموکراتیک یارسان به یک چنبش ترقیخواه و مستقل میدانم و این در برخورد این تشکل نشانداده شده است و برای همگان رون و روشن میباشد که یک جنبش مستقل میباشد مثل دیگران نیست که دستگاه کوکی باشد که توسط دیگران کوک بشود من واقعا متاسفم برای این عزیزان که در جواب یک نوشته توهین خواهر و مادری میکنند توهین به مثابه بی عقلی و بی ارادگی فرد میباشد یکبار قبول کردیم دوبار قبول کردیم اما باور کنید بار دوم و سوم دیگر پاسخ ما هم مثل شما و کوبنده تر خواهند بود من احترام خاصی برای کاک علی مهرابی و کاک فریدون مرادی دارم کاک فریدون عضو یاریکورد میباشد و من مشکلی با کسی ندارم اما در برابر توهین کاریکاتور درست میشود کاریکاتور هم در سرتاسر جهان منتشر میشود و شکست به وجود می آورد اگر کسانی بنام یاریکورد به من توهین نموده اند و کاک ناوخاص نظری با چندین نام مختلف مقاله منتشر میکند و دست به توهین میزند بر این خیال میباشد که ما گیج هستیم و توان کشف این آقایان را نداریم سخت در اشتباه هستند.

و من دوباره اعلام میکنم هیچ مشکلی با برادران یاریکورد ندارم حاضر هستم اگر یاریکورد و جنبش دموکراتیک یارسان با هم دست در دست یکدیگر قرار بدهند مثل یک سرباز یارسانی در خدمتشان باشم و من برای عزیزان یاریکورد و عزیزان جنبش دموکراتیک یارسان احترام قائل میشوم و امیدوارم این دستهای مشکوک را شناسایی کنیم و به تکتک مردم خود معرفی کنیم در آینده همه چیز روشن میشود چرا چون ما دنبال این مزدورانی هستیم که دست به این کار میزنند و کارشکنی میکنند در بین یارسانیان عزیز در آینده منتظر باشید همه چیز تا 2 الی 3 هفته دیگر روشن میشود.


اینها در رومهای پالتالکی توسط حزب دموکرات کردستان و افراد آن حزب و پاسداران سیاسی تحریک میشوند و چون خوشباور هستند و بیسواد قبول میکنند و دست به توهین میزنند این آقایان مدافع حقوق مردم یارسانی سپس بعداز اینکه تحریک شدند می آیند و دست به توهین و تهمت میزنند مثل دستگاه کوکی کوک میشوند توسط آن افراد خودشان جوابی ندارند چرا چون هر روز اعضای این آقایان مدافع حقوق ملت کرد در سفارتخانه های ایران خود را پیدا میکنند مبارزه در سفارت ایران یعنی پاسداران سیاسی در ایران زمین و خانه میخرند با پولهای که از کمونهای این کشورها دریافت میکنند تحت نام انجمن کردی این پولها را به جیب آیت الله ها میریزند وآنها هم در زندانهای ایران کردها را شکنجه میکنند و جوانان ما را اعدام میکنند و این آقایان بیشرمانه به سفارت ایران رفت و آمد میکنند.

فردی بنام محمد نوری نظری ساکن فنلاند خود را فرزند مام نظر نوری معرفی نموده بود و چیزی نمانده بود ما رابه سهو و اشتباه به برد حتی برادر مام نظر نوری و فرزندش به ما زنگ زدند و ما هم نوشتها را پاک کردیم چرا چون من مشکلی با خانوده آقای مام نظر نوری ندارم اما نمیدانم چرا این محمد نوری نظری مبتلا به جنون دوقطبی میباشد از هر 5 نوعش آمده و خود را فرزند مام نظری نوری معرفی نموده است که در یک تحقیقات بسیجی از آب در آمد محمد نوری نظری ساکن فنلاند.

این را اعلام میکنم من به هیچ عنوان با هیچ کسی هیچ خصومت شخصی ندارم و نداشته ام آنچه علیه شخص من انجام میشود توسط مزدوران وزارت اطلاعات رژیم جهل و جنون اسلامی میباشد که توسط سفارتخانه مزدوران را سازماندهیی میکنند و به خاطر فعالیتهای بنده کثیفترین توهینها را به شخص من میکنند این مزدوران خودفروش.

من میگویم مادر خیلی مقدس میباشد پیش من کسی به مادرم توهین بکند پاسخش همچون خودش میدهم اما هرگز بخودم اجازه نمیدهم به مادر توهین کنند توهین کنم چرا چون مادر بیچاره چه خطای کرده است که فرزندش چنین میباشد اما باید پدرش را مورد خطاب قرار داد چرا چون آن پدری که فرزندش به دیگران توهین میکند وراثت آن پدر مانده به فرزندش.

مرگ و نابودی برای مزدوران رژیم و مرگ بر رژیم جهل و جنون اسلامی.

با تشکر ساموئیل کرماشانی

////////////////////////////////////

یک روشنگری در رابطە با ج‌دی و تمامی سایتهای مربوط بە آقای ساموئل کرماشانی!

بە دنبال تماسهائی از جانب دوستان یاریکورد متوجە شدم کە در درون جامعە برون مرزی یارسان یک بازی انحرافی دیگر در حال شکل‌گیری است، بە همین دلیل ناچار اندکی از وقت خود را بە این موضوع اختصاص دادەام، تا شاید شک کسانی را کە در وجود خویش صداقت دارند برطرف کردە باشم.

هم میهنان گرامی مردم شریف و مبارز کرد، همانگونە کە بیشتر شماها در جریان هستید، مدتی است کە مطالب و گفتارهای ناپسندی در سایتهای اینترنتی و اطاقهای پالتالکی کە یارسانیان با آنها در ارتباط هستند، بیان و منتشر می‌گردد کە در نهایت تاسف نشان از پائین‌ترین درجات ادبی و اخلاقی یک انسان امروزی دارد .

متاسفانە اکنون مدتی است کە طرفین در نازلترین سطح ممکن همچنان بە دیالوگ ناسالم و دشمن پسند خود ادامە دادە و می دهند.

از آنجائی کە این دو طرف متخاصم بە شکل مشکوکی در ادامە این حرمت شکنی و مسموم‌سازی فضای جامعە ما پافشاری کردە و بسیار مایلند تا تمامی جریانات و شخصیتهای دیگر یارسانی را نیز در کام سیاە چالە تنفر و تفرقە خویش فرو برند، اینجانب بنا بە وظیفەی انسانی و یارسانی خویش ناچار شدم تا موضوعی را برای همگان روشن نمایم.

همە میدانیم کە یارسانیان مظلوم مدتی است از درون دچار تفرقە و شقە شدن جامعە خود شدەاند و زخمهای ناشی از این توطئە و نفاق با توجە بە تلاش و چارەجوئی بخشی از دلسوزان فداکار این جامعە هنوز التیام نیافتە است.

بسیار جای نگرانی است کە هرگاە این جامعە گام مثبتی در مسیر احقاق حقوق خویش بر می‌دارد، دستان مشکوکی فعال می‌شوند تا همە چیز را بە هر قیمتی بە هم ریختە و کلیە دستآوردها را تخریب نمایند، تشنج کنونی درون جامعە یارسان نیز درست در زمانی تقویت و سازماندهی می‌شود کە جمعی در تلاش هستند تا با ایجاد هم آهنگی و فضای دوستی بیشتر فعالان جامعە مظلوم یارسان را گرد یک آرزو سازمان دهند!

همانگونە کە انتظار می‌رفت بە دنبال اینکە یارسانیان فعال و فداکار در جنبش دمکراتیک یارسان و یاریکورد در حال فشردن صمیمانە دستان همدیگرهستند و می‌کوشند تا بە این دوران تشنج ساختە و پرداختە دست ناپاک دشمنان یارسان پایان دهند، همزمان عوامل خاصی شدیدآ در حال ایجاد فضای تشنج و شمپاشی کورکورانە در جهت مسموم‌سازی مناسبات موجود بودە و از هیچ آبروریزی و شایعەپراکنی‌ای کوتاهی و شرم نمیکنند.

متاسفانە درجات اخلاقی عدەای تا آن حد پائین آمدە است کە کشمکش‌های فی مابین ساموئل کرماشانی و طرفهای مقابل او را بە پشتیبانی و یا همکاری ج‌دی از ساموئل کرماشانی ربط می دهند.

اگر چە این اشخاص موزیانە می‌خواهند تا بە این روش کثیف خود شخصیت دیگران را پائین آوردە و در ردیف خود قرار دهند، خوشبختانە تا جائی کە بندە می‌دانم دوستان، یاران دلسوز و فعال در جریان یاریکورد نیز نگران خرابکاری عمدی بعضیها هستند و این همە تلاش برای ایجاد تنش را مشکوک دانستە و آن را نمی‌پسندند.

در اینجا اینجانب با اطمینان کامل بە ادامە دوستی و صداقت این عزیزان ضمن محکوم کردن کلیە رفتارهای توهین آمیز طرفین قضیە، خود را موظف بە اندکی اطلاع‌رسانی و روشنگری نیز می‌دانم.

در ادامە این مطلب بندە بە تمامی خوانندگان سایتهای اینترنتی درگیر در این جریانات و همە آنانی‌کە بە هر شکلی از این رفتارها آزردە شدەاند، یا قبول دارند کە در ادامە این روند بە شخصیت تک تک اعضای جامعە ما توهین میشود، میرسانم، کە هیچ رابطەای فی‌مابین ج‌دی و سایتهای مربوط بە ساموئل کرماشانی وجود ندارد و هیچگاە شخص مذکور عضو یا هوادار ج‌دی نبودە و کوچکترین رابطە تشکیلاتی نیز با وی نداشتەایم.

در ضمن بە کار گیری ادبیات و شیوە بیان مطالب طرفین هرگز مورد احترام و پسند جنبش دمکراتیک یارسان نبودە و نیست.

ڵازم بە ذکر است کە دوستان فعال در ج‌دی بارها خود شاهد بیانات و نوشتەهای توهین آمیز و بی پشتوانە دیگران نسبت بە خود بودەاند، و بخوبی دریافتەاند کە درست آن زمان کە جامعە یارسان موفقیتی را تجربە میکند و میرود تا در سرنوشت خویش دخیل باشد، دستان سیاە و مشکوکی برای ایجاد تفرقە شدیدآ فعال میشوند، زیرا تفرقە بهترین ابزار شکستن ارادە هر ملت و مردمی برای سلطە بر آن ملت یا مردم است.

در نهایت از کلیە انسانهای شرافتمند،اهل ادب و انسانیت تقاضامندم کە هرگز بدون مدرک در مورد دیگران دست بە قضاوت عجولانە نزنند، حتی اگر این قضاوتها عمدآ و بە هدف تخریب طرف مقابل شما هم باشد، باز دور از اخلاق و ادب انسانی است و دیگران از طریق آن بخوبی در خواهند یافت کە خصومت شما ناشی از ضعف و ناتوانیتان در امور است نە نشانە توانائیتان.

اینجانب نیز بە عنوان یک فرد یارسانی اطمینان می‌دهم کە هرگز بە یاد ندارم در جائی آقای ساموئل کرماشانی را ملاقات کردە و حتی یک جملە حضوری با وی گفتگو کردە باشم .

البتە کە بندە از طریق تلفن و خصوصا در این ڕابطە با ایشان گفتگو کردەام ،و حتی از او دوستانە تقاضا نمودەام تا حد اقل اینچنین ننویسد و راە دیالوگ و گفتگو دوستانە را انتخاب نماید.

با این حال ایشان نیز خود را قربانی توهین طرف مقابل می‌داند و از توهینات مکرر و تحدید طرف مقابل نسبت بە خودش، شاکی است.

از آنجا کە ما وظایف کاری خود را مهم‌تر دانستە و فرصت چنین مسائلی را نداریم ، عاقڵانە نخواهد بود اگر کس یا کسانی از ما انتظار داشتە باشند تا در چنین مباحث غیر معقولی جانب یک طرف را گرفتە و خود را درگیر چنین موضوعات سبک، ناخواستە و غیر ضروریی بنمائیم!

هر مبارز راستینی بە خوبی در خواهد یافت کە این بازی زرگری و ساختگی، همە ما را از تمرکز بر مبارزە با رژیم اسلامی ایران باز می ‌دارد و نا خواستە درگیر موضوعات انحرافی میکند،در واقع یکی از سناریوهای سازماندهی شدە در وزارت اطلاعات رژیم میتواند همین تلاش برای درگیر شدن در لجن پراکنی بە همدیگر و نا امید کردن جامعە از توانائی فرزندان فعال خود باشد.

پس مطالبات حقوق جامعە یارسان و افشای رژیم ضد بشری اسلامی ایران باید اولویت اصلی همە ما باشد.

با این احوال یک بار دیگر از آقای ساموئل کرماشانی و دیگر طرفهای درگیر با ایشان تقاضا دارم، کە در جواب همدیگر از ادبیات سازندە و انسانی‌تر استفادە نمودە، تمایل بە انتقامجوئی شخصی را کنار گذاشتە و در عوض بە بخشش و بزرگواری بیاندیشند.

در این روزگار پر از امکانات رسانەای بە باور بندە مناسب‌تر آن است کە طرفین تلاش کنند، تا این همە امکانات مدرن امروزی را متمدنانەتر، بە هدف سازندگی و انساندوستی بە کار گرفتە و آزادانە عقیدە خود را بە شیوەای پسندیدە بیان کنند، نە در جهت ایجاد خصومت یا تسویەحسابهای شخصی اشخاص و ایجاد تشنج دشمن پسند!

با امید بە همت بلند و نیت خیر یاران دلسوز و فداکار در جنبش دمکراتیک یارسان و یاریکورد، میشود از این شب تاریک و طوفانی بە شفق روشن آرزوها رسید.

بە امید بزرگواری همگانی علی مهرابی سوئد 2011-02-08

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر