Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۸۹ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

اتحاد رمز پیروزیست خود را از قید و بندهای خوشباوری و ترسهای ناخودآگاه رها کنید متحد شویداتحاد رمز پیروزیست خود را از قید و بندهای خوشباوری و ترسهای ناخودآگاه رها کنید متحد شوید
خانه مردم ستمدیده یارسانی را آباد کنید درویش دیگران مباش درویش ملت و یارسان باش
اتحاد رمز پیروزیست متحد شوید گذشته خویش را مرور کنید اگر از تاریخ خویش بخوبی بلد نیستید از بزرگان سئوال کنید بر اساس تاریخ و گذشته راه آینده بیابید درویش و یار یارسان باش درویش دیگران فقط برای سواستفاده میباشد بهوده میباشد درویش ملت خویش باش متحد شوید برادر همیار همکار دوست و مثل عضو یک خانواده با هم رفتار کنید یار همدیگر باش.
من مطمئنم و یقین دارم که بعضی از برادران ما از بچگی بچه ترسان شده اند و گوش به فرمان دیگرانی هستند که هرگز خیر این ملت ستمدید را نخواسته اند و همیشه در این باور بوده اند که مردم یارسانی فرمانبر این کسانی باشد که امروز در بین این ملت ستمدیده دست به کار فتنه انگیزی و تفرقه اندازی میکنند اتحاد ملت عزیز و ظلم دیده یارسانی نویدبخش رهای این ملت عزیز خواهند بود ما نیاز به اتحاد داریم تا تلویزیون خویش را باز کنیم صدای مظلومیت این ملت را به گوش همه انساندوستان و خیرخواهان جهان برسانیم.
با تشکر ساموئیل کرماشانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر